TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİ

Author:

Year-Number: 2021-117
Number of pages: 295-314
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı turizm eğitimi alan ön lisans öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık düzeylerini incelemek ve tanımlayıcı bazı değişkenler açısından kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Çalışmanın örneklemini kolayda örneklem yöntemi ile seçilen Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın modeli betimleyici bir alan araştırmasıdır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketler 1-31 Mart 2021 tarihleri arasında online sistem aracılığıyla uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğrencilerin demografik özellikleri ve kültürel etkileşimlerine yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde Chen ve Starosta  (2000) tarafından geliştirilen ve Üstün (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği (KDÖ) soruları bulunmaktadır. Anket sonucu elde edilen verilere frekans analizi, faktör analizi, korelasyon analizi, bağımsız örneklem t‐ testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey testi uygulanmıştır. Çalışma sonunda Kültürlerarası İletişim Duyarlılık Ölçeği üç alt faktörde toplanmış ve faktörler arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin ölçek toplam puan ortalamasına göre; kültürlerarası duyarlılık düzeyinin “tatmin edici-iyi” olduğu (x̄=3,67±0,62) ve ‘’katılıyorum’’ ifadesiyle eşleştiği saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerinden sınıf, yabancı dil ve kültürel aktiviteler yapma değişkenlerine göre kültürlerarası duyarlılık düzeylerinde anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Keywords

Abstract

The main purpose of this study was to examine the intercultural sensitivity levels of associate degree students studying tourism. The study also sought to find out whether their intercultural sensitivity levels differ according to some variables. The sample consisted of students who were studying at Kocaeli University Kartepe Vocational School of Tourism and selected using convenience sampling. The study used a descriptive research design. The data were collected using an online survey between 1-31 March 2021. The survey consisted of two sections. The first section was concerned with students’ demographics and the second section was concerned with their cultural interactions. The second section was composed of the questions of the Intercultural Sensitivity Scale developed by Chen and Starosta (2000) and adapted into Turkish by Üstün (2011). The collected data were subjected to frequency analysis, factor analysis, correlation analysis, independent sample t-test, one-way variance analysis (ANOVA), and Tukey’s test. According to the analysis results, the data garnered from the Intercultural Sensitivity Scale was subsumed under three factors and there were significant correlations between the factors. Based on students’ total mean scores on the Intercultural Sensitivity Scale, their level of intercultural sensitivity was “satisfactory-good” (x̄ = 3.67±0.62) and matched the “agree” statement. Additionally, students’ levels of intercultural sensitivity differed significantly according to the following variables: year of study, knowledge of foreign language, and engagement in cultural activities.

Keywords