LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FRANSIZCA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ (ŞEHİT ALİ ÖZTÜRK ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2021-117
Number of pages: 233-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin Fransızca dersine yönelik öğrenme stillerini belirlemektir. Bu doğrultuda araştırma Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi’nin 10., 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören 129 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla Kolb tarafından geliştirilen Evin Gencel tarafından Türkçeye uyarlanan Kolb Öğrenme Stilli Envanteri Versiyon III (KÖSE III) ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Kolb öğrenme stilinde “yerleştirme”, “değiştirme”, “ayrıştırma” ve “özümseme” olmak üzere 4 öğrenme stili bulunmaktadır. Kullanılan envanterin güvenirlik katsayısı .77’dir. Verilerin analizinde Ki-kare testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin baskın öğrenme stillerinin sırasıyla “ayrıştırma”, “değiştirme”, “özümseme” ve “yerleştirme” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada öğrencilerin öğrenme stillerinin sınıf düzeyi değişkenine göre farklılaştığı görülürken cinsiyet, Fransızca ders çalışmaya ayırdıkları zaman ve ders başarı notu değişkenlerine göre öğrenme stillerinin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. 

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the learning styles of high school students towards the French course. Therefore, the research was carried out with the participation of 129 students from the 10th, 11th and 12th grades of Şehit Ali Öztürk Anatolian High School. In order to collect data, Kolb Learning Style Inventory Version III (KÖSE III), developed by Kolb and adapted to Turkish by Evin Gencel and personal information form were used. There are 4 learning styles in Kolb learning style, namely “accommodating”, “diverging”, “converging” and “assimilating”. The reliability coefficient of the inventory used is .77. Chi-square test was used in the analysis of the data. As a result of the analysis of the obtained data, it was determined that the dominant learning styles of the students participating in the research were respectively “converging”, “diverging”, “assimilating” and “accommodating”. In addition, it was observed that the learning styles of the students differed according to the class level variable in the research, while the learning styles did not differ significantly according to gender, time spent studying French and course achievement scores.

Keywords