ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ANKARA İLI ÇANKAYA İLÇESI ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2021-117
Number of pages: 444-459
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma kapsamında Ankara ilinin Çankaya ilçesinde devlet okullarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmacı, konuyla ilgili gerekli bilgileri öğrencilere anlattıktan sonra gönüllülük esnasına dayandırılarak 389 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Ortaokul öğrencileri için Fiziksel Aktivite Tutum ölçeği kullanılmış, Yıldızer ve diğ, (2019) tarafından geliştirmiştir. Araştırmada sayısal değerlerin istatistiksel kısmı için SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Yapılan araştırmada veriler normal dağılım göstermediği için ikili grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi ikiden fazla karşılaştırma için Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin incelendiği çalışmada yaş, cinsiyet, ekonomik, sınıf ve kilo değişkenlerinde anlamlı farklılık bulunmazken, ders-arası fiziksel aktivite düzeyi ve okul sonrası fiziksel aktivite düzeylerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).  Öğrencilerin ders-arası fiziksel aktivite yapmalarındaki sebep, akran grupları ile sosyalleşme ve hareket ihtiyacının karşılanması bu sonucun alınmasında etkili olduğu düşünülebilir. Okul sonrasında öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinlerinin yüksek olmasının, kısıtlı zaman ve imkan nedeniyle, okul-sonrası kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri faaliyet alanına yönelmek istedikleri bu sonucu alınmasında etkili olabileceğini düşündürtmüştür.

Keywords

Abstract

İn the research, it was conducted to reveal the physical activity levels of secondary school students studying in public schools in Çankaya district of Ankara. Researcher explained the necessary information about the subject to the students, 389 students participated in the study on the basis of volunteering. Physical Activity Attitude Scale was developed by Yıldızer et al. (2019). SPSS 25.0 program was used for the statistical part of numerical values ​​in the study. Since the data did not show a normal distribution in the study, the Mann Whitney U test was used for more than two comparisons, and the Kruskal Wallis test was used in pairwise group comparisons. In the study the physical activity levels of secondary school students, no significant difference was found age, gender, economic, class and weight variables, while a significant difference was found in the physical activity level between lessons and after school physical activity levels (p <0.05). It can be thought that the reason for students to do physical activity between lessons, socialization with peer groups and meeting the need for movement can be considered to be effective in this result.

Keywords