TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ESTONYALILARIN TÜRKÇEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-117
Number of pages: 191-208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Estonyalı öğrencilerin Türkçeye ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma modeline göre tasarlanan bu araştırmada, veri toplama aracı olarak öğrencilerin görüşlerini almak amacıyla on açık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış görüş formu geliştirilmiştir. Ana dili Estonca olan 18 katılımcının görüşüne başvurulmuştur. Katılımcıların görüş formuna verdikleri yanıtlar, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Katılımcıların Estonca ve Türkçe arasındaki benzerliklere genel olarak dikkat ettikleri görülmektedir. Alfabe benzerliği, fiilde zaman kullanımının benzerliği, zamirlerin yakın oluşu, kelimelerin sıralanışı, her iki dilde de kelimelerin yazıldığı gibi okunması, her iki dilin de sondan eklemeli olması, cinsiyete göre zamirlerin farklılaşmaması, benzer deyimlerin olması öğrencilerin Türkçe öğrenirken kendilerine kolaylık sağladığını düşündükleri ve dikkat ettikleri benzerliklerdir. Estonyalı katılımcıların; ana dilleri Estonca ile aynı dil ailesinden gelmesi, alfabe ve gramer benzerlikleri sebebi ile Türkçeyi kolay öğrenilebilir bir dil olarak gördükleri tespit edilmiştir. Türkçenin güzel bir dil olduğunu düşünen ve Türk coğrafyasıyla iletişim kurmada Türkiye Türkçesinin bir anahtar vazifesi gördüğünü ifade eden katılımcıların görüşleri Türkçenin öğretimi için önem arz etmektedir. Öğrencilerin “konuşma becerisi”nde zorluk çektikleri bu zorluğun sebeplerinden biri olarak da Türkçenin yazıldığı gibi telaffuz edilmeyen bir dil olduğunu belirtmeleri dikkat çekicidir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to present Estonian students' views on Turkish. In this research, designed according to the qualitative research model, a structured opinion form consisting of ten open-ended questions was developed in order to get students ' opinions as a data collection tool. The opinions of 18 participants, whose native language is Estonian, were applied. Participants ' responses to the opinion form were evaluated by content analysis. In addition, frequent citations were made from student opinions in order to increase the internal reliability and validity of research findings. As a result of the study, it was determined that Estonian participants came from the same language family as Estonian, and considered Turkish as an easy-to-learn language due to its alphabet and grammatical similarities. It is observed that the participants generally pay attention to the similarities between Estonian and Turkish. Alphabet similarity, similarity of use of tense in verbs, proximity of pronouns, order of words in sentences, reading as written sentences in both languages, having suffixes in both languages, not differentiating pronouns according to gender, having similar expressions are the similarities they pay attention to. The opinions of the participants who think that Turkish is a beautiful language and express that Turkish serves as a key to communicating with Turkish geography are important for teaching Turkish. It is noteworthy that one of the reasons for this difficulty, in which students have difficulty in “speaking skills”, is that Turkish is a language that is not pronounced as it is written.

 

 

 

Keywords