TÜKETİM KÜLTÜRÜ: GRAFİK TASARIM VE REKLAM ENDÜSTRİSİNİN GÖRSEL VE EKOLOJİK KİRLİLİĞE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 97-110
Year-Number: 2021-117

Abstract

Günümüzde kapitalizm ve reklam endüstrisi iş birliği tasarımcıları, ekoloji dostu ya da düşmanı tarafı seçmeye zorlamaktadır. Tasarımın pragmatist karakterinin kapitalizm nedeniyle bozulması, daha fazla tüketime odaklaması; görsel ve ekolojik bağlamda zararlı sonuçlar doğurmaktadır. Markalara, ürünlere bakışımızı, estetik algımızı belirleyen grafik tasarım ürünleri tüketim kültürünün destekleyicisi rolüne indirgenmektedir. Yerel ve küresel bağlamda grafik tasarımın reklam endüstrisi ile iş birliğinin ekonomik gerekçeleri öncelemesi; kültürel, ekolojik ve estetik problemleri doğurmuştur. İhtiyaç dışı tüketime yönelten grafik tasarım ürünleri ve bu ürünleri tanıtan reklam kampanyaları yeni bir kültür formu oluşturarak, devasa çöp yığınları meydana getirmekte, ekolojik geleceği kimyasal atıklarla tehdit etmektedir. Artan çevre kirliliğinin sorumlu taraflarından biri olarak tüketim kültürünün reklam ve tasarım süreci ile ilgili bağının tespiti bu nedenle önemlidir. Reklam endüstrisi ve grafik tasarımın kitlelerin tüketim yönelimlerini ne yönde etkilediği ve ortaya çıkardığı ekolojik zararları hakkında yapılan çalışmalar az sayıdadır. Tasarım sürecinde görsel ve ekolojik kirliliğin önüne geçilmesi için farklı disiplinlerle bağının araştırılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada grafik tasarım eğilimleri, reklam endüstrisi, tüketim kültürü, ekolojik ve görsel kirlilik arasındaki döngüsel bağ literatür taraması yapılarak incelenmiş, konuya yönelik sonuç ve çözüm önerileri nitel bir araştırma ile tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, the cooperation of capitalism and advertising industry force designers to choose the eco-friendly or non-eco-friendly side. The fact that the pragmatist character of design deteriorated due to capitalism and focused more on consumption has brought harmful consequences in visual and ecological terms. Graphic design products, which determine our views of brands, products and our aesthetic perception, are reduced to the role of supporting the consumer culture. The fact that the cooperation of graphic design with advertising industry in local and global contexts has prioritized economic motives has caused cultural, ecological and aesthetic problems. Graphic design products which prompt to unnecessary consumption and advertising campaigns promoting these products create a new form of culture and huge piles of garbage and threaten the ecological future with chemical wastes. It is therefore important to determine the connection between consumer culture, as one of the responsible parties of increasing environmental pollution, and advertising and design process. There are few studies on how advertising industry and graphic design affect the consumption trends of masses and the ecological harms they cause. In order to prevent visual and ecological pollution during design process, it is necessary to investigate its connections with different disciplines. In this study, the cyclical relationship between graphic design trends, advertising industry, consumer culture and ecological and visual pollution were examined through literature review and results and solution suggestions on the subject were determined with a qualitative research.

Keywords