TÜKETİCİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ TERCİHLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-117
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-29 23:16:46.0
Language : Türkçe
Konu : İç Mimarlık
Number of pages: 221-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayileşme ve modernleşmenin bir sonucu olarak üretici toplumdan tüketim toplumuna geçişte bulunmaktayız. Bu nedenle artan tüketim mekanları tek bir çatı altında toplanıp günümüzde kompleks yapılar halinde bize ulaşmıştır. Bu yapılardan biri olan Alışveriş Merkezleri (AVM) hayatın önemli bir parçası haline gelerek sürekli artmaktadırlar. Her mevsim ve hava koşulunda istediğimiz ortamı bize sunması AVM’leri daha da çekici kılmaktadır. Bu bağlamda tüketicilerin alışveriş merkezlerinden beklentilerinin ve tercih nedenlerinin neler olduğunun saptanması gerekmektedir. Türkiye genelinde ele alındığında Karadeniz bölgesi; İç Anadolu ve Marmara’ya nazaran daha az AVM barındırmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Trabzon ilinin çevre illerinde AVM’lerin bulunmayışı insanları Trabzon’a yönlendirmektedir. Bu yüzden çalışma kapsamında Trabzon genelinde alışveriş merkezi kullanıcıları tespit edilerek hangi AVM’lerin tercih edildiği ve tercih edilme nedenlerinin neler olduğunun belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda literatür araştırması ve yerinde gözlem yapılarak 200 adet anket uygulanmış ve anket sonuçlarına göre AVM tercih nedenleri ve beklentileri tartışmaya açılmıştır.

Keywords

Abstract

As a result of industrialization and modernization, we are moving from the producer society to the consumer society. Therefore, increasing consumption spaces have been gathered under a single roof and have reached us today as complex buildings. One of these structures, shopping centers (shopping malls) is becoming an important part of life and constantly increasing. It makes shopping centers even more attractive as it provides us with the environment we want in all seasons and weather conditions. In this context, it is necessary to determine the expectations of consumers and the reasons why they prefer shopping centers. Considering the Black Sea region in Turkey; It has fewer shopping malls than Central Anatolia and Marmara. The absence of shopping malls in the surrounding provinces of Trabzon in the Eastern Black Sea region directs people to Trabzon. Therefore, in the scope of the study, it is aimed to determine the shopping mall users in Trabzon and to determine which shopping malls are preferred and why they are preferred. In this context, 200 questionnaires were applied by conducting literature survey and on-site observation and according to the survey results, reasons and expectations of shopping centers were opened to discussion.

Keywords


 • Akgün, V. Ö. (2008). Modern Alışveriş Merkezlerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Konya İlinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Aktürk Çetin, B. (2018). Alışveriş merkezleri: yeni birer kent merkezi olabilir mi?. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 1-17.

 • Alkibay, S., Tuncer, D. & Hoşgör, Ş. (2007). Alışveriş Merkezleri ve Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Altunışık, R. & Mert, K. (2001). Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerindeki Satınalma Davranışları Üzerine Bir Saha Çalışması: Tüketiciler Kontrolü Yitiriyor Mu?. 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz, s. 145-152, Erzurum.

 • Arasta Dergisi, (1993). Türkiye’de Parekendeciliğin 75 Yılı. Eylül-Ekim (2).

 • Arslan, E. (2007). İstanbul İlçelerinin Alışveriş Merkezleri Açısından Potansiyellerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.

 • Arslan, M. & Bakır, N. O. (2009). Tüketicilerin alışveriş merkezlerini tercih etme nedenleri ve sadakate etkisi üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 8(32), 39-49.

 • Bakır, N. O. (2012). Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri, İlgilenimleri, İlişkiyi Sürdürme İstekleri ve Sadakatleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ve Bir Araştırma. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Bloch, P. H., Ridgway, N. M. & Nelson J. E. (1991). Leisure and the shopping mall. Advances in Consumer Research, 18, 445-452.

 • Cengiz, E. & Özden, B. (2002). Perakendecilikte büyük alışveriş merkezleri ve tüketicilerin büyük alışveriş merkezleri ile ilgili tutumlarını tespit etmeye yönelik bir araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 63-76.

 • Ceylan, M. N. (2010). Tüketim Toplumunun Yeni Kentsel Mekanı: Alışveriş Merkezleri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Eken, M. (2008). Kültürel ve Sosyal Mekanlara Dönüşen Alışveriş Merkezleri: Günümüz Kentlisinin Yeni Yerleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri

 • Ersoy, A. (2006). Alışveriş Merkezleri Yerseçimi ve Forum İstanbul Alışveriş ve Eğlence Merkezi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri

 • Güdüm, S. & Deniz, A. A. (2011). ‘Süper’ avm için ‘Hiper’ teknoloji kullanımı. Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi, 2(2).

 • ICSC, (2005). Shopping Center Defination, http://www.icsc.org

 • İlter, B., Özgen, Ö. & Akyol, B. (2007). Lise öğrencilerinin alışveriş merkezi gereksinimlerinin kano modeli sınıflandırılması: İzmir İli Uygulaması. 12. Ulusal Pazarlama Kongresi, 1820 Ekim, s. 15-36, Sakarya.

 • Martin, C. A. & Turley, L.W. (2004). Malls and consumption motivation: an exploroty examination of older generation y consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 32(10), 464-475, https://doi.org/10.1108/09590550410558608

 • Muğan Akıncı, G. (2013). Gençler ve alışveriş merkezleri (AVM’ler): AVM kullanım tercihleri hakkında bir alan çalışması. Megaron, 8(2), 87-96.

 • Yalçınkaya, Ş. (2015). Modern kentin yeni kamusal alanında çocuk, alışveriş merkezleri ve serbest zaman etkinlikleri. İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi, 17, s. 80-105, ISSN: 1307-9905, Ankara.

 • Tatlı, H. & Kazancıoğlu, K. (2017). Tüketicilerin alışveriş merkezleri tercihini etkileyen faktörler: Malatya ilinde bir uygulama. Sakarya İktisat Dergisi, 6(1), 15-29.

 • Torlak, Ö. (2007). Tüketicilerin Değişen Hayat Tarzları, (Ed. Remzi Altunışık, Ömer Torlak), Postmodern Dünyada Tüketimi Yeniden Anlamlandıracak Yeni Müşteri. Hayat Yayınları, 137-161, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics