FİLM AFİŞLERİNE YANSITILAN ERİL BAKIŞ: TÜRK SPAGETTI WESTERN FİLMLERİNDE KADIN BEDENİNİN SUNUMU

Author:

Number of pages: 421-443
Year-Number: 2021-117

Abstract

Sinemanın en önde gelen türlerinden biri olarak nitelendirilen western sineması, aynı zamanda Amerikan kültürünün en güçlü taşıyıcılarından da biri olarak kabul edilmektedir. Kendi yarattığı kült karakterler, benzer konu ya da temalarla Amerikan yaşam tarzını bir tür mite dönüştüren bu janr, yarattığı etki dolayısıyla kendine farklı alt türlerle İspanya, İtalya hatta Türkiye’de de yer bulmuştur. Bu sayede western film kültürü, yerel motiflerin de etkisiyle daha lokal bir film türüne dönüşmüştür. Bu dönüşüm, toplumsal cinsiyet rolleri başta olmak üzere birçok sosyo-kültürel kodu şekillendirmiştir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, özellikle 1970’li yılların başlarında Yeşilçam’da büyük bir furya yaratan ve “Anadolu Western” olarak da bilinen Türk yapımı spagetti western sinemasındaki kadın kimliğinin bileşenlerini analiz etmektir. Bu noktada ötekileştirilen ve cinsel birer obje haline dönüştürülen kadınların eril bir bakış açısıyla bu film türünde ne şekilde erotize edildiğini göstermek amacıyla, 1969-1971 yılları arasında çekilmiş üç farklı yapıma ait film posteri, feminist bir bakış açısıyla ve göstergebilim aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda, Türk spagetti western yapımların ataerkil kodları pekiştiren, fallosentrik bir anlayışa sahip olduğu ortaya konulmuş ve bu yapımların kadını ikincil konuma iten, erkek egemen bir sistemin uzantısı olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

Regarded as one of the most prominent genres of cinema, western cinema is also considered as one of the strongest carriers of American culture. This genre, which has transformed the American way of life into a myth, with cult characters, similar subjects or themes that are frequently covered, has had a place in Spain, Italy and even Turkey with different subgenres owing to effects it created. Thus, it has made into a more local film type thanks to its domestic impacts. This transformation in spagetti westerns has influenced many socio-cultural codes, especially gender roles. In this context, the main concern of this study is to examine the components of female identity in the Turkish Spaghetti Western Cinema, also known as “Anadolu Western”, which resulted in a huge boom in Yeşilçam in the early 1970s. In this regard, the film posters pertaining to three different films shot between 1969-1971 have been analyzed from a feminist and semiotic perspective with the aim of showing how women are transformed into sexual objects by means of male gaze perspective. As a result of these analyzes, it has been revealed that Turkish Spaghetti Western productions have a phallocentric understanding that reinforces patriarchal codes and it has been observed that they are extensions of a male-dominated system that pushes women into a secondary position.

Keywords