YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KONUŞMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DUYGUSAL YÖN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-116
Number of pages: 329-341
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Konuşma; fiziksel, bilişsel, psikolojik, nörolojik, sosyolojik yönleri olan, iletişimin temelini oluşturan, günlük hayatta en çok kullanılan, insana özgü bir beceridir. İçgüdüsel olmayan bu yöntem, insanoğlunun kendi düşüncelerini, duygularını ve isteklerini aktarmak için gönüllü olarak ürettiği sembollerdir. Duygu ve düşüncelerin ana taşıyıcısı olan konuşma, olumlu, olumsuz, belirsiz, karışık, kızgın, üzgün gibi şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma becerilerinden hareketle kullandıkları ifadelerin duygusal yönünü (olumlu, olumsuz, belirsiz, karışık) belirlemek ve betimlemek amaçlanmıştır. Serbest konuşma yöntemiyle elde edilen verilerin analizinde, duygusal yön analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe öğrenenlerin kullandığı olumlu ifadelerin olumsuz ifadelerden biraz fazla olduğu; kadınların kullandığı olumlu ifadelerin erkeklerin kullandığı olumlu ifadelerden yüksek olduğu; dil seviyesi arttıkça olumlu ifadelerin kullanım oranının arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde duygularla ilgili disiplinler arası çalışmaların yapılması, öğrencilerin duygu durumlarını olumlu yönde etkileyebilecek eserlerin tespit edilip okuyucuya tanıtılması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Talk; It is a human-specific skill that has physical, cognitive, psychological, neurological, sociological aspects, forms the basis of communication, is the most used in daily life. This non-instinctive method is the symbols that human beings voluntarily produce to convey their thoughts, feelings and desires. Speech, which is the main carrier of feelings and thoughts, can appear in ways such as positive, negative, ambiguous, confused, angry, and sad. In this study, it was aimed to determine and describe the emotional side (positive, negative, ambiguous, mixed) of expressions used by learners of Turkish as a foreign language based on their speaking skills. Emotional direction analysis was used in the analysis of the data obtained by free speech method. As a result of the research, it is found that the positive expressions used by Turkish learners are slightly more than negative expressions; positive expressions used by women are higher than those used by men; It has been concluded that as the language level increases, the rate of use of positive expressions increases. Based on the results of the research, it has been suggested to conduct interdisciplinary studies on emotions in teaching Turkish as a foreign language, to identify and introduce works that can positively affect students' emotional states.

Keywords