AN ANALYSIS OF THE MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY IN COURSEBOOKS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Author:

Year-Number: 2021-116
Number of pages: 522-532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında bulunan etkinlikleri çoklu zekâ teorisi ışığında incelemektir. Bu teori, Howard Gardner tarafından 1983 yılında ortaya atıldığından beri eğitimciler tarafından benimsenmiş ve özellikle yabancı dil öğretiminde ilgi görmüştür. Ders kitabı, dil öğretme ve öğrenmede hala en temel materyal olarak yerini korumaktadır; fakat bir ders kitabı tüm öğrencilerin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, farklı zekâ türlerine sahip olan öğrencilere hitap edebilmek için ders kitaplarındaki etkinliklerin bu doğrultuda uyarlanması gerekmektedir.  Bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Betimleyici yöntem kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Türkiye’de bulunan devlet kurumları tarafından hazırlanmış olan dört farklı ders kitabı incelenmiş ve baskın oldukları zekâ türleri açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda dört ders kitabında da sözel-dilsel ve mantıksal-matematiksel zekâ türlerine yönelik etkinliklerin baskın olduğu ortaya konulmuştur

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the activities and tasks in teaching Turkish as a foreign language coursebooks in the light of the multiple intelligences theory. The theory has attracted considerable attention among language teachers and has been implemented in education since it was proposed by Gardner in 1983. The coursebook still remains the primary material used to teach and learn a language; however, it cannot address the needs of all students. Therefore, the high dependency on coursebooks entails the adaptation of activities and tasks to involve all learners who possess a different blend of intelligences. A qualitative research design was adopted to analyse the content through a descriptive method. Four coursebooks prepared by state institutions in Turkey were examined and the dominant intelligence type was determined for each activity and task. The findings of this study suggest that the coursebooks include activities and tasks dominant in the linguistic and logical-mathematical intelligences.

Keywords