TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2021-116
Number of pages: 312-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretim programlarındaki amaçların sınıf içinde gerçekleşmesini sağlayan en önemli unsur öğretmenlerdir. Türkçe dersi eğitim sisteminin temel derslerindendir.  Bu dersin etkin şekilde işlenebilmesi için Türkçe öğretmenlerine birçok görev düşmektedir. Türkçe öğretmenlerinin yürüttükleri dersi nasıl algıladıkları, onların derslerinde gerçekleştirdiği uygulamaların temelini oluşturur. Bu nedenle öğretmenlerin Türkçe dersini nasıl algıladıklarını belirlemek Türkçe eğitimi uygulamada yaşanan sorunlara yönelik farklı bir bakış açısına ulaşmak açısından önemlidir. Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersine yönelik algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaya Kayseri ilinde görev yapan 49 Türkçe öğretmeni katılmıştır. Veriler bir adet metafor ve bir adet tanım oluşturma ifadesi içeren görüşme formu ile öğretmenlerden yazılı olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve kodlanan ifadelerden çeşitli kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersini çoğunlukla kendini ifade etmeye yardımcı,  hayatla iç içe, diğer derslerin temeli olan bir ders olarak gördükleri ama düşünme becerisini geliştirme, milli değerleri aktarma, sanat ve edebiyat zevki kazandırma konularına nadiren değindikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The most important element that enables the realization of the aims of the curriculum in the classroom is the teachers. Turkish lesson is one of the basic lessons of the education system. Turkish teachers have many duties in order to conduct this lesson effectively. How Turkish teachers perceive the lessons they carry out constitute the basis of their practices in their lessons. For this reason, it is important to determine how the teachers perceive the “Turkish lesson” in order to reach a different perspective regarding the problems encountered in the practice of Turkish education. In this study, it was aimed to determine the perceptions of Turkish teachers towards the “Turkish lesson”. 49 Turkish teachers working in Kayseri province participated in the study. The data were collected from teacher by written interview form containing one metaphor and one definition statement. Content analysis method was used in the analysis of the data and various categories and themes were created from the coded expressions. As a result of the study, it was determined that Turkish teachers mostly consider the Turkish lesson as a lesson that is intertwined with life, helping to express yourself and is the basis of other lessons, but they rarely touch upon the subjects of developing thinking skills, conveying national values, and acquiring a taste of art and literature.

Keywords