VELİ BEKLENTİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN PROFESYONEL GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ

Author:

Number of pages: 291-311
Year-Number: 2021-116

Abstract

Bu araştırmanın amacı veli beklentilerinin öğretmenlerin profesyonel gelişimlerindeki rolünü belirlemektir. Araştırma verileri amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemesi kullanılarak İstanbul ilinin Pendik ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan farklı kariyer evrelerindeki 30 ilkokul öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüzyüze görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleri doğrultusunda kodlanarak temalar altında incelenmiş ve içerik analizine tabi tutularak birtakım sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin büyük bir kısmının velileri ile samimi bir iletişimlerinin olduğu, velilerin öğretmenlerden en çok öğrencilerin akademik başarılarının arttırılmasına yönelik beklentilerinin olduğu ve veli beklentilerini karşılamak için öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini sağlamak için en çok mesleki yayınlar ile çalışmaları takip ettikleri bulunmuştur. Bu bulgulara parallel olarak, çalışmanın sonunda araştırmacılar ve uygulayıcılar için bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to define the role of parents’ expectations on professional developments of teachers. By using criterion sampling among purposive sampling methods, research data has been supplied through face to face interviews by means of form of semi-structured interview with thirty primary school teachers in the different phases of career who work in the district Pendik in İstanbul in 2019-2020 academic year. Data which has been acquired through the interviews has been analyzed through themes by codifying data through the qualitative research methods and by using content analysis, some results have been obtained. According to these results, it has been found that a great majority of the teachers have been devoutly in touch with the parents, parents basically have had expectations towards increasing students’ success from the teachers, and in order to meet the expectations of parents, teachers have followed the professional publications and studies to realize their professional developments. Parallel with these findings, at the end of the research, some suggestions have been presented for researchers and executors.

Keywords