NEPOTİZMİN ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: HASTANELER ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 16-33
Year-Number: 2021-116

Abstract

 Bu çalışmanın amacı Adana’da hastanelerde görev yapan çalışanların nepotizm ve örgütsel güven algıları arasındaki etkileşimi ortaya koymaktır. Çalışma 133’ü erkek, 177’si kadın olmak üzere toplam 310 sağlık çalışanı katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, iki bağımsız grup arası nicel verilerin karşılaştırılmasında T-Testi, ikiden bağımsız grup arası nicel verilerin karşılaştırılmasında ise Tek Yönlü (Oneway) Anova testi kullanılmıştır. Anova testinin farklılıklarını ortaya koymak içinse post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında ise Pearson Korelasyon ve Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada üç ölçek kullanılmıştır. İlki demografik ölçektir. İkincisi çalışanların nepotizm algılarını belirlemek üzere Asunakutlu ve Avcı (2010) tarafından geliştirilen 14 maddelik nepotizm ölçeğidir. Son olarak çalışmada Omarov (2009) tarafından geliştirilip uyarlanan 22 maddelik örgütsel güven ölçeği kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal the effect between nepotism and organizational trust perceptions of prefessionals working in hospital in Adana, Turkey. The study was conducted with a total of 310 health care professionals, 133 men and 177 women. The study employed t-test to compare the quantitave data between two independent groups and one-way Anova two compare the quantitave data between two independent groups. The study used Scheffe’s test a post-hoc analysis to reveal the differences of the Anova test. Pearson’s correlation and regrasion analyses were applied between the continuous variables of the study. Three scales were used in the study. The first is the demographic scale. Secondly, the 14-item nepotism scale developed by Asunakutlu and Avcı (2010) was used to determine the professionals’ perceptions of nepotism. Finally, the 22-item organizational trust scale developed and adapted by Omarov (2009) was used in study.

Keywords