EVALUATON OF OSMANİYE PROVINCE GASTRONOMY TOURISM POTENTIAL BY SWOT ANALYSIS

Author:

Number of pages: 88-110
Year-Number: 2021-116

Abstract

Çalışma, Osmaniye gastronomi turizmi için doğru stratejilerin ortaya konulabilmesi için ilin gastronomi turizmi için geçerli olabilecek fırsatlarını, üstünlüklerini, zayıflıklarını ve tehditlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma Osmaniye'de gastronomi turizmi ile bağlantısı olan ve/veya ilde araştırmanın amacına yönelik fikir yürütebilecek kişi ve kurumlar örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Veriler, açık uçlu olarak hazırlanan soruların katılımcıların bir kısmıyla yüz yüze bir kısmıyla da e-posta aracılığıyla (tüm kişi ve kurumlara Covid-19 tedbirleri nedeniyle ulaşmanın zor olması) görüşülerek yanıtlanması sonucu elde edilmiştir. Bu kapsamda veriler, 25 Ocak-8 Mart 2021 tarihleri arasında katılımcılardan kolayda örnekleme tekniğine göre toplanmış olup; toplamda 30 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcılardan elde edilen bulgular, kodlamaya dayalı içerik analizine tabi tutulmuştur ve ortaya çıkan bulgular değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, katılımcılar tarafından en çok dile getirilen güçlü yan, Gaziantep, Hatay ve Adana gibi diğer gastronomi rotalarına yakınlığı olarak ifade edilirken, gastronomik ürün tanıtımının yeterli düzeyde olmaması ise en zayıf yan olarak tespit edilmiştir. İlin gelecekteki en önemli fırsatı, gastronomi konusunda ön plana çıkmış şehirlerin gastronomi turlarına entegre edilebilecek olması olarak ortaya çıkarılmıştır. Buna karşın, en çok dile getirilen tehdidin ise sınıra yakın olduğu için bölgeye yapılan göçlerin mutfak kültürünün yozlaşmasına neden olması olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda, ilde gastronomi turizminin gelişimi önündeki engellerin önlenebilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The research is aimed to reveal the opportunities, advantages, weaknesses and threats of the province that may be valid for gastronomy tourism in order to reveal the right strategies in gastronomy tourism in Osmaniye. In line with this aim, the research was carried out with a sample of individuals and institutions that have a connection with gastronomy tourism in Osmaniye and / or can make an idea for the purpose of the research in the province. The data were obtained as a result of responding open-ended questions with some of the participants face-to-face and some via e-mail (difficult to reach all individuals and institutions due to Covid-19 measures). In this context, data were collected from the participants between January 25 and March 8, 2021 using the convenience sampling technique, and a total of 30 participants were reached. The findings obtained from the participants were subjected to content analysis based on coding and the findings were evaluated. As a result of the research, the most stated expression as the strongest aspect of the province by the participants is its proximity to other gastronomy routes such as Gaziantep, Hatay and Adana. On the other hand, the lack of sufficient gastronomic product promotion in the province was determined as the weakest aspect. The most important opportunity of the city in the future has been revealed as a city that can be integrated into gastronomy tours of cities that have been into the forefront in gastronomy. On the other hand, it has been determined that the most expressed threat is that migration to the region caused the degeneration of the cuisine culture as it is close to the border. As a result of the research, it was presented the suggestions to prevent and improve the obstacles to the development of gastronomy tourism in the province.

Keywords