ETKİLEŞİMCİ LİDERLİĞİN BİLGİ UÇURMA İLE İLİŞKİSİ VE CİNSİYET İLE MESLEKİ TECRÜBENİN ILIMLAŞTIRICI ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2021-116
Number of pages: 272-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerde liderlerin sergilediği liderlik tarzları çalışanları çeşitli yönlerden etkileyebilmektedir. Çalışanlar liderlik tarzlarına bağlı olarak tutum ve davranışlar geliştirilmektedir. Bu bağlamda çalışanların gördükleri yasa dışı veya etik dışı eylemleri liderlerinin tarzlarına göre örgüt içi veya örgüt dışında bu yanlışları düzeltebileceğine inandığı kişilere bildirebilmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada etkileşimci liderlik tarzının bilgi uçurma davranışı üzerindeki etkileri ile cinsiyet ve mesleki tecrübenin ılımlaştırıcı (Moderatör) rolü irdelenmiştir. Araştırma kapsamında İstanbul ilinde devlet meslek liselerinde görevli 456 kadrolu öğretmenin katılımıyla anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiş ve hiyerarşik regresyon analizi vasıtasıyla veriler analiz edilmiştir. Analizde elde edilen bulgulara göre, beklentiyle yönetim (Aktif) liderlik tarzının içsel bilgi uçurma davranışını pozitif yönde; beklentiyle yönetim (Pasif) liderlik tarzının dışsal bilgi uçurma davranışını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca mesleki tecrübe; beklentiyle yönetim (Pasif) liderlik tarzı ile dışsal bilgi uçurma davranışı arasında ılımlaştırıcı role sahiptir.

Keywords

Abstract

Leadership styles exhibited by leaders in organizations can affect employees in various ways. Attitudes and behaviors of employees can be developed depending on the leadership styles of the managers. In this context, according to the styles of their leaders, employees can report illegal or unethical actions they see to people they believe can correct these mistakes within or outside the organization. Hence, in this study, the effects of the interactive leadership style on whistleblowing behavior and the moderator role of gender and professional experience were examined. Within the scope of the research, the data were obtained by using a questionnaire method with the participation of 456 teachers working in the state vocational high schools in  Istanbul and the data were analyzed through hierarchical regression analysis. According to the findings obtained in the analysis, management-by-exception (active) leadership style positively affects the internal whistleblowing behavior; and management-by-exception (passive) leadership style positively affects external whistleblowing. Also it is found that professional experience has a moderating role between management-by-exception (passive) leadership style and external whistleblowing behavior.

Keywords