SANAT ENTEGRASYONU YÖNTEMİ: FEN BİLİMLERİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 259-279
Year-Number: 2021-115

Abstract

Sanat entegrasyonu, sanatın diğer disiplin alanlarıyla birleştirilip yaratıcı süreçlerle zenginleştirilerek anlamlı öğrenmenin gerçekleştirildiği bir öğretim yaklaşımıdır. Birleştirilen disiplinlere ait konu ve kavramların sanatsal içerikli uygulamalar yolu ile öğrenciye aktarıldığı sanat entegrasyonu yöntemi, iki veya daha fazla disiplin alanı arasında gerçekleştirilebilir. Bu araştırma görsel materyallerin en çok kullanıldığı Fen Bilimleri dersi ile Görsel Sanatlar dersinin birleştirilmesini incelemektedir. Araştırmanın amacı bu sürece katılan öğrenci ve eğitimcilerin Sanat Entegrasyonu yöntemine ilişkin duygu, düşünce görüşlerini tespit etmek ve eğitim politikalarının düzenlenmesinde söz sahibi olanlara, eğitimcilere ve araştırmacılara önerilerde bulunmaktır. Bu araştırma Samsun ili, Çarşamba ilçesine bağlı bir devlet okulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Fen Bilimleri dersi kapsamında gerçekleştirilen uygulama 7 hafta sürmüştür. Ulaşılabilir örneklem yöntemi ile seçilen öğrenci grubu ile çalışılmış içlerinden gönüllülük esası ile seçilen on öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Nitel yöntem araştırması olan bu çalışmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacının uzman görüşleri eşliğinde hazırladığı yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, kategorilere ve temalara ayrılmıştır. Ulaşılan bulgular öğrencilerin Sanat Entegrasyonu yöntemini sevdiğini, motivasyonlarını artırdığını, iletişim ve işbirliği kurma becerilerini güçlendirdiğini, bilginin kalıcılığını sağladığını, akademik başarılarına etki ettiğini ve kendini ifade becerilerini güçlendirdiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Art integration is a teaching approach in which meaningful learning is realized by combining art with other disciplinary areas and enriching it with creative processes. The art integration method, in which subjects and concepts belonging to the combined disciplines are transferred to the student through applications with artistic content, can be realized between two or more disciplinary areas. This research examines the combining of Visual Arts course with Science course where visual materials are most used. The objective of the research is to determine the feelings and thoughts of the students and educators involved in this process regarding the art integration method and make recommendations to those who educational policy makers, educators and researchers. This research was carried out in the spring semester of the 2018-2019 academic year at a public school in Çarşamba district, Samsun province. The implementation carried out within the scope of the science class lasted 7 weeks. The group of students to be studied was selected using the availability sampling method. Interviewed with ten students from among them which selected with volunteer. Phenomenology method was used in this study, which is qualitative method research. As a data collection tool, semi-structured interview questions prepared by the researcher accompanied by expert opinions were used. The data obtained were subjected to content analysis and divided into categories and themes. The findings show that students love the art integration method, increase their motivation, strengthen their communication and collaboration skills, ensure the permanence of knowledge, influence their academic achievements and strengthen their self-expression skills.

Keywords