ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNDEKİ TURİZM KONULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 34-55
Year-Number: 2021-116

Abstract

Bu araştırma ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersindeki turizm konuları hakkındaki görüşlerini çeşitli değişkenler açısından belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde İstanbul Bahçelievler ilçesinden üç farklı ortaöğretim kurumundan toplam 182 öğrenciden (Kadın:80, Erkek:102) elde edilmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen, 16 madde ve 5 alt boyuttan oluşan Coğrafya Dersindeki Turizm Konularını Değerlendirme Ölçeği (CDTKDÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Güvenirliği test etmek için ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α = .77 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen verilere göre ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersindeki turizm konularına karşı olumlu tutum geliştirdikleri görülmüştür. Bu görüşler cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermemektedir. Ancak sınıf değişkenine göre 12.sınıflar açısından pozitif ve okul türü değişkenine göre ise Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri puanları ile Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri puanları pozitif yönde anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of secondary school students about tourism issues in geography course in terms of various variables. Descriptive survey model was used in the research. The research data were obtained from a total of 182 students (Female: 80, Male: 102) from three different secondary schools in Istanbul-Bahçelievler district in the fall semester of the 2019-2020 academic year. In the research, "Scale for Assessment of Tourism Issues in the Geography Course" developed by the researchers, consisting of 16 items and 5 sub-dimensions, was used. Exploratory Factor Analysis (EFA) was applied to test the construct validity of the scale. The Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated as α = .77. As a result, it was concluded that secondary school students developed a positive attitude towards tourism subjects in geography courses. The views of the students did not differ according to the gender variable. However, according to the class variable, it showed a positive significant difference in terms of 12th grade. According to the school type variable, Vocational Technical Anatolian High School students 'scores and Anatolian Imam Hatip High School students' scores showed a positive significant difference.

Keywords