İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İNSANİ DEĞERLER EĞİTİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-116
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-03 00:37:11.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 409-423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğretmenlerinin insani değerler eğitimi ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmacı insani değerler eğitiminin gerekliliği, insani değerler eğitiminde kazandırılması gereken değerler, insani değerleri kazandırmada sınıf öğretmenlerinin etkisi, insani değerler eğitiminde uygulanan yöntem ve teknikler, insani değerler eğitiminde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri hakkındaki sorulara cevap aramıştır. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma grubu üç 4. sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bu sonuçlara göre; insani değerler eğitiminin gerekli olduğu, insani değerler eğitiminde “sevgi, saygı, dürüstlük ve hoşgörü” gibi değerlerin kazandırılması gerektiği, insani değerler eğitiminde sınıf öğretmenlerinin etkili olduğu, insani değerler eğitiminde birçok yöntem ve tekniğin uygulandığı fakat “drama ve anlatım” yöntemlerinin daha fazla uygulandığı, insani değerler eğitiminde öğretmen, öğrenci, aile ve medyadan kaynaklı   güçlüklerin olduğu öğretmenlerce belirtilmiştir. Ayrıca insani değerler eğitiminin daha etkili olması için eğitim, öğretmen ve aile ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to present the Opinions of primary school 4th grade teachers on human values education.The researcher has looked for the answers to questions about the necessity of human values education, the values to be gained in human values education, the influence of classroom teachers in bringing human values, the methods and techniques applied in human values education, the difficulties encountered in human values education and solutions with this purpose. This study has been carried out using situation study from qualitative research patterns. The workgroup has been determined using criteria sampling from purposeful sampling methods. The working group consists of three 4th grade teachers. A semi-structured interview form developed by the researchers have been used to collect the data. The collected data has been analyzed by using the descriptive analysis technique. According to these results; it has been stated by teachers that human values education is necessary, that values such as "love, respect, honesty and tolerance" should be gained in human values education, that classroom teachers are effective in human values education, that many methods and techniques are applied in human values education, but that "drama and expression" methods are applied more, and that there are difficulties in human values education caused by teachers, students, families and media. In addition, recommendations have been made regarding, education, teachers and family in order to make human values education more effective by the teachers.

Keywords


 • Atabey, D. (2014). Okul öncesi sosyal değerler kazanımı ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal değerler eğitimi programının anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Can, Ö. (2008). Dördüncü ve besinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 • Çalışkur, E. A. (2008). Üniversite öğrencilerinin yaşam değerleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Çınar, İ. (2008). İlköğretimin önemi ve öğretmen. Eğitişim Dergisi (20), 1-28.

 • Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: karakter eğitimi programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 79,96.

 • Fichter, J. (2006). Sosyoloji nedir? (Çev. Nilgün Çelebi). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Gutman, J. (1982). A Means-end Chain Model Based on Consumer Categorization Processes. Journal of Marketing (56), 60-72.

 • Gür, Ç., Koçak, N., Şirin, N., Şafak, M. ve Demircan, A. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesi: Ankara örneği. Asya Öğretim Dergisi, 3(1), 78-91.

 • Gürhan, E. ve Çiftçi, S. (2017). İlkokullarda uygulanan değerler eğitimi uygulamalarının yönetici ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. The Journal of International Education Science, 4(13), 230-246. Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.

 • Karatekin, K., Gençtürk, E. & Kılıçoğlu, G. (2013). Öğrenci, sosyal bilgiler öğretmen adayı ve öğretmenlerin değer hiyerarşisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 411-459.

 • MEB. (2010) İlk Ders Genelgesi. Erişim: http://www.egitimmevzuat.com/index.php/201009091422/2010/lk-ders-201053genelge.html 25.11.2020 tarihinde erişilmiştir.

 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için rehber (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel yayıncılık

 • Meydan, A. ve Bahçe, A. (2010). Hayat bilgisi öğretiminde değerlerin kazandırılma düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimleri Dergisi, 1(1), 20-37.

 • Okumuş, E. (2010). Toplum ve ahlak eğitimi. Eğitime Bakış Dergisi, 6(18), 28-32.

 • Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. 3. Baskıdan Çeviri. Bütün, M & Demir, S. B. (Edt.), Ankara: Pegem Akademi.

 • Ruyter, D. J. (2002). The Right to Meaningful Education: The role of values and beliefs. Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education, 23 (1), 33-42.

 • Superka, D. P., & Johnson, P. L. (1975). Values education: approaches and materials (ERIC Document Reproduction Service No: ED103284).

 • Şişman, M. (2011). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem Akademi.

 • Thornberg, R. & Oğuz, E. (2013). Teachers' views on values education: a qualitative study in Sweden and Turkey. International Journal of Educational Research, 59(1), 49-56.

 • Varol, Ç. (2013). Sosyal bilgiler derslerindeki değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Türk, İ. (2009). Değerler eğitiminde saygı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

 • Yalar, T. ve Yanpar Yelken, T. (2011). Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 79-98.

 • Yazar, T. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde değerler eğitini programının mevcut durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme. Doktora Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yıldırım, Y. ve Çalışkan, H. (2018). 2005 ile 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programlarındaki değerlere ve değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 1(1), 7-23.

                                                                                                    
 • Article Statistics