İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İNSANİ DEĞERLER EĞİTİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-116
Number of pages: 409-423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğretmenlerinin insani değerler eğitimi ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmacı insani değerler eğitiminin gerekliliği, insani değerler eğitiminde kazandırılması gereken değerler, insani değerleri kazandırmada sınıf öğretmenlerinin etkisi, insani değerler eğitiminde uygulanan yöntem ve teknikler, insani değerler eğitiminde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri hakkındaki sorulara cevap aramıştır. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma grubu üç 4. sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bu sonuçlara göre; insani değerler eğitiminin gerekli olduğu, insani değerler eğitiminde “sevgi, saygı, dürüstlük ve hoşgörü” gibi değerlerin kazandırılması gerektiği, insani değerler eğitiminde sınıf öğretmenlerinin etkili olduğu, insani değerler eğitiminde birçok yöntem ve tekniğin uygulandığı fakat “drama ve anlatım” yöntemlerinin daha fazla uygulandığı, insani değerler eğitiminde öğretmen, öğrenci, aile ve medyadan kaynaklı   güçlüklerin olduğu öğretmenlerce belirtilmiştir. Ayrıca insani değerler eğitiminin daha etkili olması için eğitim, öğretmen ve aile ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to present the Opinions of primary school 4th grade teachers on human values education.The researcher has looked for the answers to questions about the necessity of human values education, the values to be gained in human values education, the influence of classroom teachers in bringing human values, the methods and techniques applied in human values education, the difficulties encountered in human values education and solutions with this purpose. This study has been carried out using situation study from qualitative research patterns. The workgroup has been determined using criteria sampling from purposeful sampling methods. The working group consists of three 4th grade teachers. A semi-structured interview form developed by the researchers have been used to collect the data. The collected data has been analyzed by using the descriptive analysis technique. According to these results; it has been stated by teachers that human values education is necessary, that values such as "love, respect, honesty and tolerance" should be gained in human values education, that classroom teachers are effective in human values education, that many methods and techniques are applied in human values education, but that "drama and expression" methods are applied more, and that there are difficulties in human values education caused by teachers, students, families and media. In addition, recommendations have been made regarding, education, teachers and family in order to make human values education more effective by the teachers.

Keywords