BİR TOPLUMSAL HAREKET ÖRNEĞİ OLARAK BRAVEHEART FİLMİNİN İKONOGRAFİK VE İKONOLOJİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-15 12:24:08.0
Language : Türkçe
Konu : Sinema
Number of pages: 95-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat tayfı içerisinde kayıt sanatlarının en mimetik olanı sinema, var olduğundan bu yana hem diğer sanat türlerini derinden etkilemiş hem de onlardan beslenmiştir. Disiplinler arası bir saha olan sinema ayrıca sosyal ve beşeri bilimlerle de güçlü bağlara sahiptir. Özellikle bu çalışma tarih-sinema ilişkisi bağlamında toplumsal hareketlerin yeniden üretimine kaynaklık eden filmlere odaklanarak klasik toplumsal hareketlerin en tipik örneklerinden biri olan Braveheart filmini ikonolojik bir analize tabi tutmuştur. Erwin Panofsky’nin ikonografik ve ikonolojik eleştiri yöntemiyle analiz edilerek incelenen bu film öncelikle 4 bölümden meydana gelen yeni bir anlatı izleğine yerleştirilmiştir. Daha sonra bu anlatı izleğini yansıtan mizansenler doğal anlam, uzlaşmalı anlam ve içsel anlam-içerik bakımından irdelenerek toplumsal hareketin alan yazında yer alan izlerinin sinemada yeniden nasıl üretildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu anlam alanları irdelenirken film evreninde yer diyaloglara da yer verilmiştir. Çalışmada kullanılan ikonolojik çözümleme yöntemi tarihsel bağları nedeniyle toplumsal bir hareketin sinemasal anlatı içerisinde nasıl yeniden üretildiği daha net ortaya koymaktadır. Çalışma ayrıca William Wallace’ın tarihi açıdan alan yazındaki klasik toplumsal hareketlerin tüm tipik ve trajik unsurlarını yansıttığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Cinema, the most mimetic of the recording arts in the art spectrum, has both deeply influenced and nurtured other art types since its existence. Cinema, which is an interdisciplinary field, also has strong ties with social sciences and humanities. Especially, this study focused on films that are the source of the reproduction of social movements in the context of the relationship between history and cinema, and subjected the film Braveheart, which is one of the most typical examples of classical social movements, to an iconological analysis. This film, which was analyzed and analyzed with Erwin Panofsky's iconographic and iconological criticism method, was first placed in a new narrative track consisting of 4 parts. Afterwards, the scenes reflecting this narrative theme were examined in terms of natural meaning, compromised meaning and internal meaning-content, and it was tried to determine how the traces of the social movement in the literature are reproduced in cinema. In addition, while examining these areas of meaning, dialogues are also included in the film universe. The iconological analysis method used in the study reveals more clearly how a social movement is reproduced within the cinematic narrative due to its historical ties. The study also revealed that William Wallace reflects all the typical and tragic elements of classical social movements in the literature in terms of history.

Keywords