AİLE İŞLEVSELLİĞİNE, BAĞLANMAYA VE EVLİLİK BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN KADINLAR VE ERKEKLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Author:

Number of pages: 155-165
Year-Number: 2021-115

Abstract

Giriş ve Amaç: Aile, üyelerinin etkileşimleriyle işlev gören döngüsel bir sistemdir. İlk yakın ilişkilerin yani bağlanma ilişkisinin temeli ailede atılmaktadır. Her birey birçok unsurun etkisi altında evlilik beklentilerine sahip olmaktadır. Kadınlar ve erkeklerin aile işlevlerine, bağlanma biçimlerine ve evlilik beklentilerine ilişkin yaklaşımları her zaman merak konusu olmuştur. Konu yoğun ilgi görmekle birlikte bilimsellikten uzak yorumlara açık kalmıştır. Bu çalışmada kadınlar ve erkeklerin aile işlevlerini değerlendirme düzeyleri, bağlanma biçimleri ve evlilik beklentileri tanımlanarak, birlikte değerlendirilecektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırmadır. Katılımcılar şehir merkezinde yaşayan, seçkisiz yöntemle seçilen 18 yaş üstü bireylerdir (N:640). Araştırmada Aile Değerlendirme Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi ve Evlilik Beklentisi Ölçeği yanı sıra araştırmacı tarafından oluşturulan kısa bilgi formu kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınların ‘iletişim’, ‘duygusal tepki’ ve ‘gereken ilgi’ boyutlarında, erkeklerin ‘problem çözme’ boyutunda daha fazla olumsuzluk yaşadıkları ortaya konulmuştur. Erkeklerin kadınlara göre daha kayıtsız bağlandığı, kadınların erkeklere göre daha saplantılı bağlandığı bulunmuştur. Araştırmaya katılan bireylerin büyük bir çoğunlukla ‘idealist’ evlilik beklentilerine sahip olduğu ve bunun cinsiyete göre değişmediği saptanmıştır.

Sonuç ve Öneriler: Kadın ve erkeklerin ilgi-sevgi-güven-onay gibi temel ruhsal ihtiyaçları yanı sıra sorun çözme-iletişim gibi zihinsel becerileri konusunda ayrıştırılmadan anlaşılmaları önem taşımaktadır. Bu bağlamda derinlemesine bir yaklaşımla; kendini tanıma, güvenli bağlanma ve duygu düzenleme kapsamında oluşturulan eğitim içerikleri, grup çalışmaları ve psiko-sosyal destek ortamlarının etkin bir zihniyet dönüşümünü destekleyeceği öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

Introduction and Purpose:Family is a cyclical system that functions to interact with its members. Family, the smallest building blocks of society, it is the place where the first close relationships, that is, the attachment relationship, are laid. Every individual has marriage expectations under the influence of many factors. Women and men family functions, approaches to attachment styles and marriage expectations has always been a curiosity. With the subject getting intense interest, it remained open to interpretation beyond being scientific. In this study the level of evaluating family functions of women and men, attachment styles, by defining marriage expectations, the relationship of these variables will be determined with each other.

Material and Method:This is a descriptive study. Participants are randomly selected individuals over the age of 18, who live in city-center (N:640). In addition to the Family Assessment Scale, Relationship Scales Questionnaire and Marriage Expectation Scale in addition a short information form created by the researcher were used in the research.

Findings: Women in 'communication', 'emotional response' and 'required attention' dimensions, men in the 'problem solving' dimension it has been revealed that they experience more negativity. It has been found that men are more 'dismissing attachment' than women, women are more 'preoccupied attachment' than men. Individuals participating in the study it has been determined that they mostly have 'idealistic' marriage expectations and this does not differ according to gender.

Conclusion and Suggestions: It is important to understand the basic mental needs of men and women such as care-love-trust-approval, as well as mental skills such as problem-solving-communication. In this context with a deep approach; educational contents created within the scope of self-knowledge, secure attachment and emotion regulation, group work and of psycho-social support environments it is predicted to support an effective mentality transformation.

Keywords