20.YY’DAN 21.YY’A KADAR SANAT YAPITININ YENİDEN ÜRETİMİ VE ANLAM İLİŞKİSİ: “PİSUVAR” ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-20 16:09:42.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 385-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Pisuvar” 20.Yüzyılda sanatı alt üst eden ikonik bir sanat eseri olmuştur. Bu eserle birlikte Marcel Duchamp gelenekselliği yok sayarak kural tanımaksızın, günlük kullandığımız sıradan nesneyi sanat nesnesine dönüştürmüştür. “Pisuvar” 1917 yılında Marcel Duchamp tarafından bir galeri mekânına konularak sergilenmiştir. “Pisuvar” konusu 20.yüzyıl’dan 21.yüzyı’la kadar Modern ve Çağdaş sanatçılarının birçoğunun tema olarak işlediğini görmekteyiz. Pisuvar’ın sanat alanında çeşitli disiplinlerarası kullanımı 21.yüzyılda da önem taşımaktadır. Bu makale 20 ve 21.yüzyılda sanat tarihinde farklı dönemlerde pisuvarın aynı konuyu farklı anlayışlarla sanatçıların kendine özgü yorumları, teknikleri ve dil kullanımları farklılık göstermiştir. Pisuvar’ı ilk konu olarak ele alan avangard sanatçı Marcel Duchamp sanat eserini bir galeri mekânına yerleştirerek anti sanat bir tavır sergilemiştir. Birçok sanatçı tarafından anlayış ve dil farklılıkları açısından geniş yelpazeyle ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Bir eserin yeniden üretimi, yorumlanarak, sorgulanarak ironik ve parodik söylemle birçok sanatçı tarafından kavramsal olarak yeniden anlam yüklenmiştir.

Keywords

Abstract

The "urinal" became an iconic piece of art that turned art upside down in the 20th century. With this work, Marcel Duchamp ignored tradition and transformed the ordinary object we use daily into an art object, without recognizing any rules. The "urinal" was exhibited in 1917 by Marcel Duchamp in a gallery space. We see that the subject of "urinal" has worked as a theme by many of the Modern and Contemporary artists from the 20th century to the 21st century. The interdisciplinary use of the urinal in the field of art is also important in the 21st century. This article has different interpretations, techniques and language usage of the artists with different understandings of the same subject in different periods in the history of art in the 20-21th century. The avant-garde artist Marcel Duchamp, who dealt with the urinal as the first subject, displayed an anti-art attitude by placing his art work in a gallery space. It has been tried to be examined by many artists in terms of understanding and language differences in a wide range. The reproduction of a work has been conceptually reloaded by many artists with ironic and parodic discourse by interpreting and questioning it.  

Keywords


 • Aydın, Seçkin, (2012), “Robert Gober’in Çalışmalarında Beden ve Nesne Gerilimi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 41(11), 231-244.

 • Çolak, Pelin Dilara, (2019), Güncel Sanatta Anlam Dönüşümü, (Yayımlanan Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, İstanbul.

 • Esenoğlu, Esen, (2010), Marcel Duchamp ve 20.Yy Sanatına Postmodern Yaklaşım, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anabilim Dalı, Eskişehir.

 • Fortenberry, Diane, (2015), Tarih Boyunca Sanat (Dünya Sanat Tarihinde Üsluplar ve Akımlar) (Çev., Dilek Şemdil, Süreyya Evren), (1.Baskı), YKY Yayınları, İstanbul.

 • Girgin, Elif, (2018), Çağdaş Sanat ve Yeniden Üretim, (1.Basım), Hayalperest Yayınevi,

 • Hopkins, David, (2018), Modern Sanattan Sonra, Hayalperest Yayınevi, İstanbul.

 • İlhan, Sümeyra, (2020), Sanatsal Bir Eylem Biçimi olarak Yıkım ve Yeniden Yapılandırma, (Yayınlanmış Sanatta Yeterlilik Tezi), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı, Ankara.

 • Lynton, Norbert, (1991), Modern Sanatın Öyküsü (Çev., Cevat Çapan, Sadi Öziş), (2.Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Türkmençalıkoğlu, Seniye, (2012), Sanat Eserindeki Özgünlük Kavramı ve Hazır Nesne (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı, Kayseri.

 • Üce, Sima, (2019), Marcel Duchamp Sonrası Nesne Kullanımı: Şeffaflık, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı, Erzurum.

 • Yüret, Zeynep, (2013), Yaşamdaki Nesnelerin Sanat Eserine Dönüştürülmesi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Ana Sanat Dalı, İstanbul.

 • Gober, Robert, (t.y.), Gober Robert, https://theartstory.org/artist/gober-robert (E.T.: 08.02.2021).

 • Işık, Ege, (2015), Gözlerim Karanlığa Alıştı, Şimdi Görüyorum, https://www.artfulliving.com.tr/sanat/gozlerim-karanliga-alisti-simdi-goruyorum-i-3288 (E.T.: 09.02.2021).

 • Jackson, Richard, (2019), Big Ideas: Richard Jackson’s Alleged Paintings, https://www.crockerart.org/oculus/big-ideas-richard-jacksons-alleged-paintings (E.T.: 10.02.2021).

 • Kabak, İrem, (2019), Sanat Algısını Kökten Değiştiren Pisuvarlı Dadaist Sanatçı Marcel Duchamp, https://listelist.com/marcel-duchamp-kimdir/ (E. T.: 11.02.2021).

 • Levine, Sherrie, (2012), Sherrie Levine, https://www.thebroad.org/art/sherrie-levine/fountain- buddha (E.T.: 12.02.2021).

 • Lucas, Sarah, (t.y.), Sarah Lucas, http://www.artnet.com/artists/sarah-lucas/ (E.T.: 12.02.2021).

 • Lucas, Sarah, (t.y.), Sarah Lucas, https://www.kurimanzutto.com/artists/sarah- lucas#tab:slideshow (E.T.: 12.02.2021).

 • Lucas, Sarah, (t.y.), Sarah Lucas, https://www.tate.org.uk/art/artworks/lucas-the-old-in-out- t07513 (E.T.: 13.02.2021).

 • Refik, Ahmet, (2015), Sherrie Levine: Sanatta Kopyalama, https://www.thebroad.org/art/sherrie-levine/fountain-buddha (E.T.: 14.02.2021).

 • Tanla, Damla, (2009), Ahlaksızı Da Var Muzibi De, https://v3.arkitera.com/h43917-ahlaksizi- da-var-muzibi-de.html (E.T.: 15.02.2021).

 • Tangüner, Ayda, (2010), Boğaziçi’nde “Çağdaş Sanat” Röportaj Dizisi, https://istanbulmuseum.org/ip/vahit-tuna.html (E.T.:16.02.2021).

 • Wiratmo, Triyadi Guntur, (2019), Triyadi Guntur Wiratmo, https://rachelgallery.com/triyadi- guntur-wiratmo/ (E.T.: (18.02.2021).

 • Wiratmo, Triyadi Guntur, (2019), Triyadi Guntur Wiratmo, https://www.thejakartapost.com/life/2018/07/30/art-jakarta-spotlight-triyadi-gunturwiratmo.html (E.T.:18.02.2021).

 • Wendou, Zhou, 2021, Zhou Wendouhttps://ocula.com/artists/zhou-wendou (E.T.:18.02.2021).

                                                                                                    
 • Article Statistics