İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ (ELHAMRA SAHNESİ) TARİHİ ÇİNİ PANOLARININ BELGELENMESİ VE KORUMA ÖNERİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-116
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-09 01:33:27.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birinci ulusal mimarlık akımıyla ortaya çıkan modernleşme hareketleri, dönemin neoklasik olarak adlandırılan eklektik sanat akımının da etkisiyle, Türkiye’de birçok kentte pek çok modern mimari yapının oluşmasını sağlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi İzmir’de de şehrin çehresini değiştiren bu türden binalar yapılmıştır. Bu çalışmada, dönemin neoklasik yapıları arasında en karakteristik örneklerinden biri olan ve tarihi belgelerde Elhamra Sineması olarak geçen Elhamra Sahnesi’nin, tarihsel geçmişi ve mimari özellikleriyle belgelemesi yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmanın esas konusu olan yapının dış cephesinde yer alan çini süslemelerinin tarihçesi araştırılarak durum tespitleri ortaya konulmuştur. Çinilerin belgelenmesine yönelik fotoğraf ve çizimlerle yapının hasar tespit planları da yapılarak koruma önerisi sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Modernization movements that emerged with the first national architecture period, with the support of the movement of eclectic art called neoclassical, have occurred a lot of modern buildings in many cities of Turkey. This kind of buildings is made as well as in many cities of Izmir, like the Elhamra Theatre, in the early years of the Republic of Turkey. In this study, documentation research for the Elhamra Theatre that one of the most characteristic examples with own historical background and architectural features has been done. Besides, the history of the tile decorations on the exterior of the Elhamra Theatre, which is the main subject of this study, has been investigated and due diligence has been revealed. The damage assessment plans of the building have also been made and a protection proposal is presented while practicing the photographs and drawings for the documentation of the tiles.

Keywords


 • Arlı H. (1989), Kütahyalı Mehmed Emin Usta ve Eserlerinin Üslubu, Yüksek Lisans Tezi (Dan.: Doç. Dr. Ara Altun), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Atay, Ç. (1998), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İzmir Planları, Yaşar Eğitim Kültür Vakfı Yayınları, Ankara

 • Çelik, Z. (1998), 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

 • Çini, R. (2002), Ateşin Yarattığı Sanat: Kütahya Çiniciliği. Celsus Yayıncılık, İstanbul

 • Ersoy, A. (1987), Lydia ve İonia’da Fresk Restorasyonu İlkeler ve Uygulama Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

 • Işıkhan C., Varol A.; Kayın E.; Vergili S.; Özkan Z. Ç.; Özkan A.; Elgün M. (2020), Prodüksiyon Amaçlı Kent Odaksal Ses Bankası Oluşturma: Şehr-i Sada İzmir, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(69), 580-590. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3980

 • Işıkhan, S.& Çam, A. (2018). İzmir Hacı Sadık Efendi İşhanı Çinilerinin Belgelenmesi ve Koruma Önerisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(72), 106-122, DOI: 10.16992/ASOS.13726

 • Işıkhan, S. (2012), Tarihi Çinilerde Yapısal Özellikler ve Karşılaşılan Bozulmalar, Yedi Dergisi, 7(7), 15-22

 • Işıkhan, S. (2008), Türkiye’de Tarihi Yapılardaki Çinilerin Korunmasına İlişkin Yapılan Çalışmalar ve İzmir Milli Kütüphane – Opera Binası Çinilerinin Koruma Projesi, Sanatta Yeterlik Tezi (Dan.: Prof. İsmail Öztürk), DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir

 • Kacar, V. (2018), Geçmişten Günümüze Kütahya Çini Sanatı Üzerine Değerlendirme ve Öneriler, İdil Dergisi, 7 (48), 985-989, DOI:10.7816 /idil-07-48-08

 • Makal, O. (1992), Tarihin Penceresinden İzmir Sinemaları (1900-1939), Alo Bilgi Kültür Yayınları, İzmir

 • Özel H. Ş. (2015), Milli Mimari Rönesansı’nın İzmir’deki Yansımalarından İki Örnek: Milli Sinema ve Kütüphane Binaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 22, s. 219-252

                                                                                                    
 • Article Statistics