HASÎRİ'NİN EL-HAVÎ Fİ'L-FETAVA İSİMLİ ESERİNİN SİSTEMİĞİNİN TAHLİLİ

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-20 16:05:25.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 244-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların dünya ve ahirette arzulanan bir yaşama kavuşmaları için kanun koyan Allah, insanlara ilahi kanunları araştırma ve keşfetme yetkisi de vermiştir. İslam tarihi boyunca alimler, dinin anlaşılmasının mihenk taşı olan fıkıh alanında eserler telif etmişlerdir. Bu eserlerden biri de Hasîrî’nin el-Hâvî fī’l-fetâvâ’sıdır. Bu çalışmada Hanefî mezhebinin muteber fıkıh kitabı olan el-Hâvî’nin muhtevasının yansıtılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın temel sorusu el-Havî’nin içeriğinin nelerden oluştuğu şeklinde belirlenmiştir. Bu bağlamda “el-ibadat ve’l-kurubât”, “el-muâmelât ve’l-mübâhât”, “el-mahzûrat ve’l-mekrûhat” ve “el-cinâyât” kısımlarından ve her birinin alt başlıklarından teşekkül eden eserin muhtevası, sebepleriyle ve diğer bazı Hanefî eserlerle kıyaslanarak ele alınmıştır. Ayrıntılı ve sistematik bir yapıya sahip olan eserin günümüz dünyasında kullanılan sistemle büyük ölçüde uyuştuğu ve zaman zaman klasik furû-i fıkıh kitaplarından farklı konu sıralaması yaptığı ve onlarda olmayan konuları ilave ettiği görülmektedir. Bu da fıkıh alanından kaleme alınan eserlerin sistematik tutarlılığa verdikleri önemi göstermektedir.

Keywords

Abstract

He who sets laws for the sake of human affairs in this world and the hereafter is. Allah gave man the authority to search and discover legal rulings. Throughout Islamic history, scholars have been authoring the science of jurisprudence, which is the cornerstone of understanding the rulings of religion. Among these works is Alhawi, the script written by Abu Bakr Al-Husayri. This study aims to address the content of Alhawi Fatwas, a significant script for the Hanafi jurisprudence school of thought. The research answers a principal question: What is the content and structure of Alhawi script? Search within this framework found that the book consisted of these main sections: Worship and Reverence, Financial dealings and Permissibles, Prohibitions and Aversions, and Perpetration. Each section had sub-sections. These sections and their content were studied and compared with the other scripts in the Hanafi jurisprudence school of thought to explore the reasons behind structuring the content this way. The script contained an indexing system with standards similar to the indexing system used today. It can be noticed that there was some differences in the order of subjects between Alhawi and other jurisprudence scripts. Some topics included in Alhawi script were not usually included in other jurisprudence scripts. This gives an insight into the importance of the subject of this paper which looks at the mechanism for structuring the topics of jurisprudence (Fiqh).

Keywords


 • İbn Âbidîn Muhammed Emîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-Dürri’l-muḫtâr, baskı:2 (Beyrut, Darü’l- Fikr, 1992).

 • Sicistânî, Ebû Davud Süleymân, Sünenü Ebî Davud, thk: Şuayb Arnavut, baskı :1, (Daru’r- Risale, 2009)., “Talak.

 • Semerkandî, Alaaddin, Tuhfetü’l-Fukaha, 2. Baskı (Lübnan, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994).

 • İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî, Sünenü İbn Mâce, 1. Baskı,nşr. Şuayb Arnavut (Darül-Risaleh, 2009).

                                                                                                    
 • Article Statistics