YEREL BASINDA COVİD-19 HABERLERİNİN ELE ALINIŞ BİÇİMİ: BİNGÖL ONLİNE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-20 16:02:17.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Number of pages: 280-297
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde başlayan, dünya genelinde yayılan ve Mart 2020’de Türkiye’de görülen Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi, ülke gündemini derinden etkilemiş ulusal ve yerel basının da salgın haberlerine kitlenmesine neden olmuştur. Salgının ilk zamanlarından beri sürekli tartışılan aşı konusu Aralık 2020’de en yüksek zirvesine gelmiş ve nihayetinde Çin’den ithal edilen aşılar Türkiye’ye giriş yapmıştır. Bu çalışmada Covid-19 haberlerinin yerel basında ne şekilde yer aldığı Bingöl Online internet gazetesinin web sitesinde yayınlanan haberler seçilmiştir. Yayınlanan haberlerin seçilme sınırını okuyucu sayısının fazlalığı oluşturmaktadır. Bu kapsamda yayınlanan toplam30 haberden 23’ü incelenmiştir. Ele alınan 23 haberde okunma sayısı binin üzerindedir. Geriye kalan 7 haberde okunma sayısı binin altında olduğu için çalışma kapsamına alınmamıştır. Bingöl online internet gazetesinin web sitesinin seçilmesindeki amaç son yıllarda medya alanında dijitalleşmenin hız kazanması ve yerel basının da bu dijitalleşmeye bağlı olarak yayınladıkları yerleşim birimlerinin sınırlarının dışına çıkabilmesidir.  

Keywords

Abstract

In late 2019 began in Wuhan city of China, the world spreading and March 2020 in Turkey to be seen Covidien-19 (coronavirus) pandemic has led the country's agenda deeply influenced national and local media to be locked to the outbreak news.The first time since the outbreak of the constant subject of discussion vaccine has reached the highest peak in December 2020 and was ultimately prologuized in to Turkey vaccines imported from China.In this study, how Covid-19 news appeared in the local press ; It was selected from the news published on the website of the Bingöl Online internet newspaper.The high number of readers constitutes the selection limit for the published news. In this context, 23 of the 30 news published in total were examined. The number of readings in the 23 articles covered is over one thousand. The remaining 7 articles were not included in the study, as the number of readings was less than one thousand.The purpose of choosing the Bingöl online internet newspaper website is to accelerate the digitalization in the field of media in recent years and the local press to go beyond the borders of the settlements they publish due to this digitalization.

Keywords


 • Atabek, Ü. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar, Derleyen: S. Alankuş, İstanbul: Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya IPS, İstanbul İletişim Vakfı Yayınları, 55-84.

 • Bayram, N., (2004). “Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi”, Ezgi Kitapevi, Bursa.

 • Berelson, B., (1971). Content Analysis in Communications

 • Bekiroğlu, O. (2003). Yerel Kamuoyunun Oluşumunda Yerel Basının Rolü Trabzon Örneğinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Çakır, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 22, Yıl 2007/1., 123-149.

 • Çavuş, S., (2017). Yerel Basının Sorunları Üzerinde Tespitler: Aksaray Örneğinde Nitel Bir Araştırma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, 19-32.

 • Fiske, J. (2015). “İletişim Çalışmalarına Giriş”, (S. İrvan çev.). Ankara: Pharmakon Yayınları.

 • Gezgin, S. (2002). Medya ve Eğitimde Birikimlerim, İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü.

 • Girgin, A. (2001). Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

 • Güreli, N. (2007). Yerel Basının İşlevi ve Demokrasilerde Önemi, (Düzenleyen: Suat Sezgin), İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 171-176.

 • Kösedağ, M.S. (2016). Türkiye’de Ulusal Ve Yerel Gazetelerin Siyasal Gündemlerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 42, 1586-1603.

 • Köseoğlu, A. (2017). Dijital Ortamda Yerel Basın: Tekirdağ Örneği Üzerinden Bir İnceleme, Egemia, 2017; 1: 33-56.

 • Ozan, R. (2006). Örneklerle farklı kitle iletişim araçlarında yerel habercilik incelemesi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 24, 199-203

 • Sağlam, B. (2020) Kocaeli Yerel Basınında Dijitalleşme Dönemi, Kocaeli Tarihi Sempozyumu Kitabı 1835-1847

 • Stempel, H. G.(2003), “İçerik Analizi, İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi.” (M. S. Çebi çev.). Ankara: Alternatif Yayınları

 • Sütçü C., Akyazı, E., Dilmen, N.E. (2006) Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçle Değerlendirilmesi, Medyada Olmayanlar, (Medya Eleştirileri), Der: Can Bilgili, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

 • Tanyıldızı N.İ. (2011). Siyasi Partilerin Halkla İlişkiler ve Kamuoyunu Bilgilendirme Çalışmaları: Türk Basınında 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

 • Tavşancıl, E., Aslan, A. E. (2001). “Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri”. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

 • Tokgöz, O. (2000). Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Yayınevi.

 • Vural, A.M. (2007), Türkiye’de Yerel Basın, (Editör: Suat Sezgin) İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.

 • Vural, A.M. (1996). Yerel Kamuoyunun Kitle İletişim Aracı Olarak Yerel Basın, Ankara: Yeni Türkiye, Yıl: 2, Sayı: 12.

 • Yaşın, C. (2009) Türkiye’de Yerel Basının Yapısal Özellikleri ve Üretim Koşulları, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı: 28, Cilt: 10, 115-151.

 • Yıldız, İ. (2017) “Bingöl İlinde Yayınlanan Gazetelerin Manşetlere Göre İçerik Analizi (Bingöl Gazetesi Örneği), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal) Yıl: 5, Sayı:

 • Yüksel, İ. (1992). Habercilikte Devlet Tekeli ve Anadolu Basını. Yerel Basın Kurultayı Bildiriler, Yerel Basın Kurultayı Dizisi: 1, Adana: Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yayınları

 • Yüksel, E., Gürcan, H.İ., (2005). Haber Toplama ve Yazma, Konya: Tablet Kitabevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics