TOPLUMSAL DEĞİŞİM ve SANATSAL DÖNÜŞÜM EKSENİNDE İNTERNET SANATI: NET.ART

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-12 01:10:59.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 119-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan varoluşu kadar eski olan sanat her dönemde bu varoluşun toplumsal koşullarından beslenmiş, etkilenmiş ve toplumsalı etkilemiştir. İnsanlık tarihi içinde hemen her dönemin toplumsal koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan sanatsal üsluplar ve sanatçıların bu dönemlere özgü nesneleştirecekleri konuları vardır. Modernite ise tüm tarih içinde toplumsal değişimin en hızlı olduğu dönem olarak sanatsal değişimin de aynı şekilde belirdiği bir süreci gösterir. Bu sürecin yaşandığı hatta post-modernite tartışmalarının sürdüğü 1990’lı yıllarda hem toplumsal kurumları hem de sanatı derinden etkileyecek bir teknolojik gelişme olan internet küresel bağlamda özneleri birbirlerine bağlamaya başlar. İnternet sanatı veya net.art olarak adlandırılan hareket bu süreçte var olmaya başlar. Bu hareket tarihsel ve sanatsal koşullar çerçevesinde bu çalışmada toplumsal değişim kavramı etrafında incelenmektedir. İncelemede literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı sanat ve toplum arasındaki ilişkinin temel alınarak toplumsal ve sanatsal değişimin yakın tarihteki izlerini özel bir örnekle ortaya koymaktır. Bu amaç ekseninde çalışmada toplumsal değişimin sanatsal dönüşüm ve ifade biçimlerini nasıl etkilediği net.art örneği ile incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Art which is as old as the existence of human beings has lived on the social conditions of this existence throughout the history, has been influenced from them and affected the society. There are artistic styles in the history of human beings which emerge depending on the social conditions of every period and the artists have specific issues of those periods that they can objectify those issues. Modernity displays a process in which artistic change emerges similarly and the social change is encountered at its highest speed throughout all the history. During 1990’s in which this process is experienced, and the term of post-modernity is discussed, internet which is a technological development and influenced both social institutions and art deeply started to connect the subjects to each other in the global context. This movement which is called the art of Internet or Net.art starts to emerge during this process. In this study, this movement is analyzed in terms of the concept of social change and within the framework of historical and artistic conditions.  The literature review method was employed in the research. The objective of this study is to reveal the tracts of social and artistic change in the recent history grounding the relationships between art and society through employing a special example. In accordance with this purpose, the way which social change influences artistic transformation and the forms of expression was analyzed through the example of Net.art. 

Keywords


 • Aytaş, M. (2016). Ağ Toplumu ve Dijital Medyada Ontoloji, Zaman/Mekân Kavramlarını Yeniden Okumak. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 399-409.

 • Baumgärtel, T. (2005) ‘Immaterial Material: Physicality, Corporality, and Dematerialization in Telecommunication Artworks’, in A. Chandler and N. Neumark (eds) At a Distance: Precursors to Art and Activism on the Internet. Cambridge, MA: The MIT Press .

 • Becker, H. S. (2013). Sanat Dünyaları, çev. Evren Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Bentkowska-Kafel, A., & Gardiner, H. (2009). Digital visual culture: Theory and practice. London: Intellect Books.

 • Bernal, J. D., & Ok, T. (2011). Bilimin toplumsal işlevi. Ankara: Evrensel Basım Yayın.

 • Boulton, J. (2014). 100 İdeas That Changed The Web. London: Laurence King Publishing.

 • Castells, M. (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi 1. Cilt, çev. Ebru. Kılıç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Chaplin, E. (2002). Sociology And Visual Representation. New York: Routledge.

 • Cornell, L., & Halter, E. (2015). Mass effect: Art And The İnternet İn The Twenty-First Century. USA: MIT Press.

 • Getlein, M. (2008). Living With Art. UK: McGraw-Hill.

 • Geuss, R. (2002). Eleştirel Teori: Habermas ve Frankfurt Okulu, çev. Ferda Keskin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları

 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji, çev. Hüseyin Özel vd., Ankara: Ayraç Yayınları

 • Graham, B. (2016). New Collecting: Exhibiting And Audiences After New Media Art. Uk: Routledge.

 • Jennings, G., & Mondloch, K. (2015). Abstract Video: The Moving Image in Contemporary Art. California: Universty of California Press.

 • Koca, S. (2018) Yeni Türk Sinemasında Biçem: Anlatının Ve Stilistik Yapının Düzenlenmesi. Konya: Literatürk Yayınları.

 • Marshall, G., (2005). Sosyoloji Sözlüğü, çev: Osman Akınhay ve Derya Kömürcü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları,

 • Macionis, J. J. (2012). Sosyoloji, çev. Vildan Akan ve diğerleri, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Özkalp, E. (2004). Toplum ve Toplumsal Yapı. Özkalp (Ed.), Davranış Bilimlerine Giriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 41-55.

 • Paul, C. (2003). Digital Art. London: Thames & Hudson.

 • Paul, C., & Levy, M. (2015). Genealogies Of The New Aesthetic. In Postdigital Aesthetics. London: Palgrave Macmillan.

 • Petru, L. (2016). Artısts As Cultural Workers For Socıal Change. Romanian Review of Social Sciences, (67-71).

 • rhizome.org. (2020). https://anthology.rhizome.org/ Erişim Tarihi. 09.05.2020.

 • Stallabrass, J. (2006). Contemporary Art: A Very Short İntroduction (Vol. 146). Oxford: Oxford University Press.

 • Türkkahraman, M. (2009). Teorik ve Fonksiyonal Açıdan Toplumsal Kurumlar Ve Kurumlararası İlişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 25-46.

 • Uçkan Ö. (2008), Makinedeki Hayalet: Ağ ve Sanat, rh+ Sanat, Eylül, no. 54, (20-25)

 • Ulutaş, S. (2017). Sinema Estetiği: Gerçeklik ve Hakikat. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

 • Wallerstein, İ. (2000). Bildiğimiz Dünyanın Sonu, çev: Tuncay Birkan,İstanbul: Metis Yayınları.

 • Wallerstein, I. (2004). Amerikan Gücünün Gerileyişi. Çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis

 • Zolberg, V. L. (2013). Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak, çev. Buket Okucu Özbay, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics