KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİ SÜRECİNDE MÜZİK DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİMLE İŞLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 341-364
Year-Number: 2021-115

Abstract

Bu çalışma, Koronavirüs (Covid-19) Pandemi sürecinde müzik öğretmenleri ve öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde MEB’e bağlı ortaokullarda görev yapan ve ulaşılabilen 15 müzik öğretmeni ile 26 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma, durum tespitine dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, müzik öğretmenleri ve öğrencilerin bir kısmı müzik derslerinin uzaktan eğitimle yürütülmesini olumlu bulmamıştır. Buna karşın, müzik ve teknoloji ilişkisinin aktarıldığı, derslerin ev ortamından yürütüldüğü ve ders devamlılığının sağlandığı yönünde olumlu düşüncelere sahip oldukları da görülmüştür. Ayrıca bireysel ve toplu çalma/söyleme içerikli uygulamaların yapılamaması ve internet bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle de olumsuz düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine the views of music teachers and students regarding distance education during the coronavirus (Covid-19) pandemic. The research working group consists of 15 music teachers and 26 students who work and can be reached in secondary schools associated with the MEB in the first semester of the 2020-2021 academic year. This research is a descriptive study based on due diligence. The data of the research were collected with a semi-structured interview form prepared by the researcher and evaluated with content analysis. As a result of the research, some of the music teachers and students did not find it positive that music lessons were conducted by distance education. On the other hand, it was observed that they had positive thoughts that the relationship between music and technology was conveyed, the lessons were conducted in the home environment and the continuity of the course was ensured. In addition, it was determined that they had negative thoughts due to the inability to perform applications with individual and collective playing/singing content and problems with internet connection. Suggestions were made regarding the results reached in the study.

Keywords