KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİ SÜRECİNDE MÜZİK DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİMLE İŞLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-12 01:09:16.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 341-364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Koronavirüs (Covid-19) Pandemi sürecinde müzik öğretmenleri ve öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde MEB’e bağlı ortaokullarda görev yapan ve ulaşılabilen 15 müzik öğretmeni ile 26 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma, durum tespitine dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, müzik öğretmenleri ve öğrencilerin bir kısmı müzik derslerinin uzaktan eğitimle yürütülmesini olumlu bulmamıştır. Buna karşın, müzik ve teknoloji ilişkisinin aktarıldığı, derslerin ev ortamından yürütüldüğü ve ders devamlılığının sağlandığı yönünde olumlu düşüncelere sahip oldukları da görülmüştür. Ayrıca bireysel ve toplu çalma/söyleme içerikli uygulamaların yapılamaması ve internet bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle de olumsuz düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine the views of music teachers and students regarding distance education during the coronavirus (Covid-19) pandemic. The research working group consists of 15 music teachers and 26 students who work and can be reached in secondary schools associated with the MEB in the first semester of the 2020-2021 academic year. This research is a descriptive study based on due diligence. The data of the research were collected with a semi-structured interview form prepared by the researcher and evaluated with content analysis. As a result of the research, some of the music teachers and students did not find it positive that music lessons were conducted by distance education. On the other hand, it was observed that they had positive thoughts that the relationship between music and technology was conveyed, the lessons were conducted in the home environment and the continuity of the course was ensured. In addition, it was determined that they had negative thoughts due to the inability to perform applications with individual and collective playing/singing content and problems with internet connection. Suggestions were made regarding the results reached in the study.

Keywords


 • Aksaraylı, Mehmet; Pala, Osman, (2017), “Uzaktan Eğitimi Tercih Etme Nedenleri ve Başarı Arasındaki İlişkinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi”, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, Y. 11, S. 2, s. 37-48.

 • Başaran, Mehmet; Doğan, Elif; Karaoğlu, Esra; Şahin, Ecem, (2020), “Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin Getirisi Olan Uzaktan Eğitimin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma”, Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, Y. 5, S. 2, s. 368-397.

 • Bozkurt, Aras, (2020), “Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Süreci ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal ve Yeni Eğitim Paradigması”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, Y. 6, S. 3, s. 112-142.

 • Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş; Demirel, F., (2019), Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.

 • Can, Ertuğ, (2020), “Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, Y. 6, S. 2, s. 11-53.

 • Haber7.com, (2020), “Ücretsiz Tablet Başvuru: MEB Uzaktan Eğitim İçin 500 Bin Tablet Başvuru Nasıl Yapılır?”, https://www.haber7.com/guncel/haber/3023016-ucretsiztablet-basvuru-meb-uzaktan-egitim-icin-500-bin-tablet-basvuru-nasil-yapilir adresinden erişildi. (ET:10.12.2020).

 • Hürriyet, “Öğrencilere Ücretsiz İnternet Nasıl Alınır? EBA Türk Telekom Vodafone Turkcell Ücretsiz İnternet Kampanyası Başvurusu”, https://www.hurriyet.com.tr/galeriogrencilere-ucretsiz-internet-nasil-alinir-eba-turk-telekom-vodafone-turkcell-ucretsizinternet-kampanyasi-basvurusu-41472356/1 adresinden erişildi. (ET:10.12.2020).

 • Kırık, Ali, (2014), “Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’deki Durumu”, Marmara İletişi Dergisi, S. 29, S. 21, s. 73-94.

 • Küçük, Piji, Duygu, (2020), “Covid-19 Salgını Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 7, S. 47, s. 19-40.

 • MEB, (2020a), Bakan Selçuk, Koronavirüse Karşı Eğitim Alanında Alınan Tedbirleri Açıkladı, https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinantedbirleri-acikladi/haber/20497/tr,web adresinden erişildi. (ET:09.12.2020).

 • MEB, (2020b), “EBA Destek Noktaları” Uzaktan Eğitime Erişimin Önündeki Engelleri Kaldırıyor, https://meb.gov.tr/eba-destek-noktalari-uzaktan-egitime-erisimin-onundekiengelleri-kaldiriyor/haber/21553/tr adresinden erişildi. (ET:09.12.2020).

 • MEB, (2020c), “EBA Kontrol Merkezi” ile Uzaktan Eğitim 7/24 Yakın Takipte, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, https://bursa.meb.gov.tr/www/eba-kontrol-merkezi-ile-uzaktanegitim-724-yakin-takipte/icerik/2777 adresinden erişildi. (ET:09.12.2020).

 • Nacakcı, Z.; Kurtuldu, M. K., (2011), Kuramdan Uygulamaya Müzik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Özdoğan, Çağlar Ahmet; Berkant, Güner Hasan, (2020), “Covid-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Y. 48, S.1, s. 13-43.

 • Sakarya, Gül; Zahal, Onur (2020), “Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Keman Eğitimine İlişkin Öğrenci Görüşleri”, Journal of Turkish Studies, Y. 15, S. 6, s. 795-817.

 • Saraç, Y. M. A., (2020), Pandemi Günlerinde Türk Yükseköğretimi, YÖK, https://covid19.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuru/pandemi-gunlerinde-turkyuksekogretimi.aspx adresinden erişildi. (ET:06.12.2020).

 • Tuncer, Murat; Bahadır, Ferdi, (2017), “Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, The Journal of Educational Reflections, Y. 4, S. 2, s. 29-38.

 • UNESCO, (2020), Education: From Disruption to Recovery, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden erişildi. (ET:06.12.2020).

 • Yamamoto, Telli, Gonca; Altun, Deniz, (2020), “Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi”, Üniversite Araştırmaları Dergisi, Y. 3, S. 1, s. 25-34.

                                                                                                    
 • Article Statistics