KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ EL SANATLARI’NDAN KAHRAMANMARAŞ’TA TAŞ İŞÇİLİĞİ

Author:

Number of pages: 328-340
Year-Number: 2021-115

Abstract

Dünyanın yaşam alanındaki tüm bölgelerinde daha çok kullanılan hem yapı hem heykel-rölyef malzemesi olarak kullanılan taş, Kahramanmaraş, Anadolu’da sanat ve el sanatları çeşitliliğin zengin olduğu bir kadim bir şehirdir. Tarihi süreçte önemli uygarlık ve ticaret merkezi olmasından dolayı yörede çeşitli el sanatlarına karşı duyulan ihtiyaç artmış, bu ihtiyaçlar yörede yetişen ustaların eserleriyle giderilmeye çalışılmış ve bu süreç halen devam etmektedir. Kahramanmaraş’lı ustalar doğadan elde ettikleri bütün malzemeleri sanat eserine dönüştürerek halkın beğenilerine ve ihtiyacına sunmuşlardır. Araştırma yöntemi olarak alan araştırması yöntemi ve genel tarama modeli esas alınıp nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Nitel verileri elde edebilmek için araştırma sürecinde “doküman incelemesi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Kahramanmaraş’ta taş işçiliğinin halen ustalar tarafından nispeten yürütüldüğü ve bunun gelecek kuşaklara aktarılması bağlamında bu araştırmadaki verilerin ve Kahramanmaraş’ın tanıtımı açısından önemli bir paya sahip olan bu mesleğin desteklenmesi ve taş oymacılığı ile ilgili seminerler, kurslar, bilimsel etkinlikler düzenlenerek küçük-büyük çeşitli ürünlerin üretilip pazar payının oluşturulması ve bunun gibi tüm oluşumların desteklenmesi önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Stone, which is used both as a building and as a sculpture-relief material in all regions of the world, is an ancient city where the diversity of arts and crafts in Anatolia is rich. Due to being an important civilization and trade center in the historical process, the need for various handicrafts in the region has increased, these needs have been tried to be met with the works of the local masters and this process is still continuing. The craftsmen of Kahramanmaraş transformed all the materials they obtained from nature into works of art and presented them to the taste and needs of the people. As a research method, qualitative research methods and techniques were used based on the field research method and general survey model. “Document analysis” was used in the research process to obtain qualitative data. As a result of the research, the support of this profession, which has an important share in the introduction of the data in this research and Kahramanmaraş, in the context of transferring the stonemasonry in Kahramanmaraş by the masters and transferring it to the next generations, and the seminars, courses, scientific activities related to stone carving were organized and It is important to produce various products and create a market share and support all such organizations.

Keywords