DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-20 21:16:10.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 53-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bilgi, işletmeler için rekabet noktasında en önemli kriterlerdendir. Bilgiyi üreten ve onu kullanan ise insandır. Bu nedenle örgütlerin insan merkezli bir yaklaşım benimsemelerinin kaynağında insan kaynakları yönetimi olduğunu belirtmek mümkündür. Küreselleşen dünyada örgütlerin insan kaynaklarını rakiplerini geride bırakacak şekilde verimli ve etkili şekilde kullanmaları onları rakiplerine karşı avantajlı konuma geçmelerini sağlamaktadır. Birçok işletme insan kaynaklarına ait bilgileri saklamak ve bu bilgileri gerektiğinde değerlendirebilmek için elektronik insan kaynakları sistemlerini kullanmaktadır. Böylelikle bu departmana yapılan masraflar azalmakta ve zamandan tasarruf sağlanmakta, istenen bilgilere ulaşım daha kolay sağlanmaktadır. Elde edilen bu bilgiler analiz edilip ve raporlanıp hem işletme yöneticilerinin hem de insan kaynakları uzmanlarının stratejik konulara yoğunlaşabilmeleri için veri imkânı sağlamaktadır. Bilginin başlı başına bir değer haline geldiği günümüzde, bir değişimin sinyallerini vermektedir. Bilgi teknolojilerinin ortaya çıkarttığı bu yeni süreç,  mevcut işletmelerin yerini alacak yeni bir işletme tipine bırakmaktadır. Bilginin egemen olduğu bu dönemde ortaya çıkan yeni işletme tipi dijital işletme olarak adlandırılmaktadır. Dijital insan kaynakları yönetimi; basitçe insan kaynakları uygulamalarının dijital ortamlarda yürütülmesidir. Bir diğer ifade ile insan kaynakları süreçlerine ilişkin tüm verilerin dijital ortamda sistematik, güvenli ve kolay erişilebilir duruma getirilmesidir. Bu anlamda çalışma da insan kaynaklarının dijitalleşme sürecinden bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

Currently, information is one of the most important criteria for businesses at the point of competition. It is human who produces and uses information. For this reason, it is possible to indicate that human resource management is the source of organizations taking a human-centered approach. In a globalized world, organizations use human resources efficiently and effectively to outperform their competitors, allowing them to take an advantage of their competitors. Many businesses use electronic human resources systems to store information about human resources and evaluate this information when necessary. In this way, the costs to this department are reduced and time is saved, and the access to the requested information is easier. This information is analyzed and reported and provides data opportunities for both business managers and human resources experts to focus on strategic issues. At present, when information becomes a value in itself, it signals a change. This new process created by Information Technologies leaves a new type of business to replace existing businesses. The new type of business that emerged during this period when information was dominant is called digital business. Digital human resources management is simply the execution of human resources applications in digital environments. Another expression is to make all data related to human resources processes systematic, secure and easily accessible in digital environment. In this sense, the study also mentioned the process of digitalization of human resources.

Keywords