VİYOLONSELİN BATI ALANINDA VE TÜRK MÜZİĞİ’NDE ÜLKEMİZE GİRİŞİ VE GELİŞİM SÜRECİ

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-20 16:01:24.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 101-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede; yaylı çalgılar ailesinin önemli bir üyesi olan viyolonselin evrimsel aşamaları ve tarihsel gelişimi ile Türk müziği ve Batı müziğine girişi ve gelişim süreci, kullanım alanları ve iki müzik türündeki farklılıkları ele alınmıştır. Enstrümanın Türk Müziği’ndeki ve Batı alanındaki tarihsel gelişimi, yapısal evrimi incelenmiş, dönemin siyasi çerçevesi ile beraber değerlendirilmiş, literatürdeki önemli  icracılar anlatılmıştır. Türk Müziği’nin ortaya çıkışı, enstrümanların müziğe dahil oluş süreçleri, Cumhuriyetle beraber verilen önem anlatılmıştır. Dönemin ünlü icracıları, enstrümana başlama süreçleri, bu alanda beste yapmış olan ünlü kompozitörler ve eserlerine yer verilmiştir. Enstrumanın hangi ihtiyaca karşılılık olarak ortaya çıktığı ve ortaya çıkışının Haçlı seferlerine kadar uzandığı görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

In this article; The evolutionary stages and historical development of the cello, an important member of the stringed instrument family, its introduction to Turkish and Western music and its development process, usage areas and differences in two musical genres are discussed. The historical development and structural evolution of the instrument in Turkish Music and in the West have been examined, evaluated together with the political framework of the period, and important performers in the literature have been described. The emergence of Turkish Music, the incorporation of instruments into music, the importance attached to the Republic were explained. Famous performers of the period, the process of starting the instrument, famous composers who have composed in this field and their works are included. It has been seen that the instrument emerged as a response to the need and that its emergence goes back to the Crusades.

Keywords


 • Akarsu, E. (2008). Türk Bestecilerinin Viyolonsel Eserleri. (Sanatta Yeterlik Tezi)

 • Aksoy, B. (2003).Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musiki, İstanbul, Pan Yayıncılık.

 • Aktüze, İ. (2002). Müziği Okumak Cilt-1. Pan Yayıncılık, İstanbul.

 • Alaner, A.B. (2011). İmparatorluk Döneminden Cumhuriyet Türkiye’sinde Çoksesli Müzik Kurumlarının Öyküsü, Cumhuriyet Döneminde Askeri Müzik ve Gelişimi Sempozyumu.

 • Ali, F. (1987). Müzik ve Müziğimizin Sorunları, İstanbul, Cem Yayınları.

 • Alimdar, S. (2016). Osmanlı’da Batı Müziği, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 • Baydar, E.K. (2010). Osmanlı’nın Avrupalı Müzisyenleri, İstanbul, Kapı Yayınları.

 • Behar, C. (1998). Aşk Olmadan Meşk Olmaz, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2016.

 • Cemil, M. (2002). Tanburi Cemil Bey'in Hayatı. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.

 • Çakar, D. (2009).“Cumhuriyet Döneminde Müzik Alanında Yapılan Önemli Çalışmalar”, Cumhuriyetin İnşa Sürecinde Atatürk ve Müzik, Ankara Üniversitesi Yayınları No:337, Yayına Haz.: Prof. Dr. Temuçin F. Ertan, Arş. Gör. Çağla D. Tağmat, Ankara, 2012, s.29-50.

 • Değirmencioğlu, L. (2006). Geleneksel Türk Sanat Müziği Viyolonsel Öğretim ve İcra yöntemleri üzerine Bir araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı Kayseri, 2006, ss. 2-5.

 • Doğangün, D. (2015). İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi İnönü University Journal of Culture and Art Cilt/Vol. 1 Sayı/No.1 61-69 Ahmed Adnan Saygun’un Op.31 ‘Viyolonsel İçin Solo Partita’sı Ve Eserin 1955 Türkiye’si Sanat Hayatındaki Yeri

 • Feridunoğlu, L. (2004). Müziğe Giden Yol Geç Müzisyenin El Kitabı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

 • İlyasoğlu, E. (1989). Yirmibeş Türk Bestecisi, Pan Yayınları, İstanbul.

 • Kalan müzik, (2016). https://kalan.com/2016/01/30/tanburi-cemil-bey-100-yilin-ardindan- yeniden/

 • Karaman, B. ve Tebiş, C. (2012) Halil Bedii Yönetken’den Seçme Musiki Makaleleri-Türk Harf İnkılabı Öncesi 1922-1928, Ankara, Müzik Eğitimi Yayınları,

 • Karataş, Ö. S. (2013). “Tanzimat Dönemindeki Batılılaşma İdeolojisinin Oluşturduğu Kültürel Değişim Karşısında Klasik Türk Mûsikîsi’nin Durumu” A. Akat & Ö.D. Varlı & F.M.E.Küçükaksoy (Haz.), KTÜ 1. Uluslararası Müzik ve Araştırmaları Sempozyumu "Müzik ve Kültürel Doku" 2013-Trabzon: KTÜ Bildiriler, 376-393.

 • Kosal, V. (1998). Osmanlı’da Klasik Batı Müziği, Toplumsal Tarih, Sayı:57

 • Kosal, V. (2001). Osmanlı’da Klasik Batı Müziği. İstanbul: EKO Yayıncılık.

 • Köker, L. (2010). Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi. İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Lehimler, E. (2014). Geleneksel Türk Müziğine Dayalı Viyolonsel Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi ve Uygulamadaki Görünümü (Hüseyni Makamı Örneği), (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Önen, Emel Âsuman (1993), Viyolonsel Yapımcıları ve Viyolonselin Gelişimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Araştırma Çalışması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi FBE.

 • Özcan, Nuri (2011), “Mesut Cemil Tel”, TDV İslâm Ansiklopedisi içinde, 40, (392-393), İstanbul: TDV Yayınları.

 • Özgüler, Ö. (2007). Türk müziğinde viyolonsel (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Haliç Üniversitesi, İstanbul.

 • Paçacı, Gönül. (1999) Cumhuriyet’in Sesleri, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları.

 • Paçacı, Gönül. (2002) Osmanlı’nın Musiki Taliminden Cumhuriyet’in Müzik Terbiyesine, Toplumsal Tarih Dergisi, sayı: 100.

 • Pleeth, W. (2001). “Cello (Yehudi Menuhin Music Guides)” London: Kahn & Averill Publishers.

 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Serdaroğlu, E. & Tokay D. (2015) 'Turkish Music for Cello and Piano Album', Yayınlanma Tarihi: 4 Ocak 2016.

 • Sertöz, A. (2003). Dünya Viyolonsel Ekollerinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye'deki Viyolonsel Eğitimine Yansımaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • Şefik Kahramankaptan (t.y.). CD Çalışmaları. Erişim: 20 Şubat 2016, http://www.kahramankaptan.com/cd-calismalari/cd-yapimlar/63]

 • Tanrıkorur, Cinuçen. (2003). Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, İstanbul, Dergah Yayınları

 • Tura, Yalçın. (1988).Cumhuriyet Döneminde Türk Musikisi, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi.

 • Turan, P. (2016). Ferit Alnar Viyolonsel Konçertosunun Analizi Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu Ankara

 • Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar- İlkeler- Yaklaşımlar ve Türkiye'deki Durum). İstanbul: Evrensel Müzikevi.

 • Yıldırım, O. Ş. (Ed) (2012). Türk ve Batı Müziği Çalgıları Viyolonsel Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

 • Yücebıyık, A. (1992) Mesud Cemil’in Hayatı ve Eserleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İTÜ SBE.

 • Zeren, A. (2003). Müzik Sorunlarımız Üzerine Araştırmalar, Ayhan Matbaası, İstanbul

                                                                                                    
 • Article Statistics