OKUL DENEYİMİ ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİ EKSENİNDE RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-29 20:23:03.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 74-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri Yüksek Öğretim Kurumu öğretmenlik programları lisans öğrencileri tarafından öğretmeni olacakları öğretim düzeyi ve alanında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında gerçekleştirilmektedir.  Öğretmen eğitimi kapsamında uygulama dersleri, nitelikli öğretmen yetiştirilmesi hususunda büyük bir öneme sahiptir. Öğretmen yetiştirme programlarında öğretmen adaylarına verilen teorik ve uygulamalı birçok bilginin gerçek anlamda hayat bulabileceği, öğretmen adaylarının bilgilerini ve mesleğe dair tutumlarını şekillendirecekleri dersler olması bakımından Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri son derece gereklidir. Araştırmanın amacı, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin işleyişini, bu derslerin öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik düşünceleri üzerindeki yansımalarını ve lisans eğitimi ile okullardaki uygulamaların uyumu hususunda öğrenci görüşlerini alarak derinlemesine incelemek ve araştırmaktır. Bu araştırma; Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri ekseninde Resim İş Öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemiyle durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırma, yarı yapılandırılmış görüşmeye dayalı betimsel bir durum çalışmasıdır.

Keywords

Abstract

School Experience and Teaching Practice courses are carried out by undergraduate students in Higher Education Institution teaching programs in educational institutions affiliated to the Ministry of National Education in the level and field of education in which they will be teachers. Teaching practice courses within the framework of teacher training are of great importance in educating qualified teachers. In teacher training programs, School Experience and Teaching Practice courses are extremely necessary as they are the courses where many theoretical and practical knowledge given to teacher candidates can come to life in real terms and shape their knowledge and attitudes towards the profession. The aim of the study is to examine and investigate the functioning of the School Experience and Teaching Practice courses in depth, the reflections of these courses on students' attitudes towards the teaching profession, and by taking students’ views on the harmony between undergraduate education and practices in schools. This research was designed as a case study with the qualitative research method in order to determine the opinions of Fine Arts Education students towards the teaching profession in the axis of School Experience and Teaching Practice courses. The research is a descriptive case study based on semi-structured interview.

Keywords


 • Atalay, M. S. (1996, 30 Eylül/4 Ekim). Bilgi Toplumu Öğretmenlerinin Sorunları. Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler. Sempozyum 96’Ankara Programı, Ankara.

 • Azar, A. (2003). “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin Yansımaları”. Milli Eğitim. Sayı.159. Yaz/2003. Ankara. 181-194

 • Büyükkaragöz, Savaş. Çivi, Cuma. (1999). Genel Öğretim Metotları. Beta Basım Yayım. İstanbul.

 • Creswell, J. W. (2017). Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri. Anı Yayıncılık, Ankara

 • Güzel Sanatlar Komisyonu Raporları 1961, 1982, 1983, 1993 M.E.B.Basımevi Ankara

 • Koç, N. (2005, Eylül). Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanmanın Getirdiği Sorunlar. G.Ü. G.E.F. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen yetiştirme Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 45-49, Ankara.

 • Lichtman, M. (2006). Qualitative Research in Education a Users’ Guide. Thousand Oaks: Sage Publications.

 • Meliha Yılmaz, Resim-İş Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1 (2006) 165

 • YÖK/Dünya Bankası MEGP Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi (1996a). Okullardaki

 • YÖK/Dünya Bankası MEGP Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi (1996b). Okullardaki

 • YÖK/Dünya Bankası MEGP Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi (1998). Fakülte-Okul

                                                                                                    
 • Article Statistics