OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI HAREKET ÜZERİNE GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-12 01:06:38.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 311-327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönemde yaratıcı hareket, çocukların hayal güçlerini ortaya çıkaran; duygu ve düşüncelerini bedenlerini kullanarak ifade etmelerine olanak sağlayan, beden farkındalığı ve kontrolünü geliştiren önemli bir etkiye sahiptir. Okul öncesi öğretmenleri de yaratıcı hareket etkinliklerini programlarına dahil ederek, çocukların yaratıcı hareket noktasında da deneyim ve beceri kazanmalarını sağlamalılardır. Bu nedenle araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı hareket ile ilgili görüş ve uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ilinde MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış ‘Okul Öncesi Öğretmenlerin Yaratıcı Hareket İle İlgili Görüşlerini Belirleme Formu’ aracılığı ile toplanmıştır. Çalışma bulguları, okul öncesi öğretmenlerin yaratıcı hareket ile ilgili düşüncelerinin olumlu olduğunu, eğitim akışlarında yaratıcı harekete yer verdiklerini ve bu alanda eğitim ihtiyaçlarının olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Creative movement has an important effect on enabling children to reveal their imagination, allows them to express their feelings and thoughts using their bodies and develop body awareness and control. Preschool teachers should also include creative movement activities in their programs, and ensure that children gain experience and skills in creative action. For this reason, this study aimed to determine the opinions and practices of early childhood teachers about creative movement. The study group consists of 20 early childhood teachers working in pre-school education institutions affiliated to the Ministry of National Education in Adıyaman. While determining the study group, one of the purposeful sampling methods, the simulated sampling technique was used. The data were collected through the semi-structured form titled " Opinions of Early Childhood Teachers on the Creative Movement". The findings of the study revealed that early childhood teachers' thoughts about creative movement were positive, they included creative movement in their education flows, and that they had training needs in this area.

Keywords


 • Aktaş, A. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim programındaki müzik etkinliklerini uygulama durumları (Niğde il örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

 • Aydın Günbatar, S. (2019). Fenomenolojik araştırma (Olgu bilim) yöntemi. H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Yay. Haz.). Eğitimde araştırma yöntemleri (s. 293-316). Ankara: Pegem Akademi.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • Chatzopoulos, D., Doganis, G. ve Kollias, I. (2019). Effects of creative dance on proprioception, rhythm and balance of preschool children. Early Child Development and Care, 189/12, 1943-1953.

 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S. B. Demir, çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

 • Daniel, C. (2015). Linked together: Creative movement as a way to promote creativity, collaboration and ownership among at-risk youth. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Arizona State University, Arizona.

 • Daniels, S. ve Peters, D. B. (2015). Yaratıcı çocuklar yetiştirmek: Raising creative kids. (Ü. Ogurlu ve F. Kaya, çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

 • Deans, J. (2016). Thinking, feeling and relating: young children learning through dance. Australasian Journal of Early Childhood, 41/3, 46-57.

 • Englebright Fox, J. ve Schirrmacher, R. (2014). Çocuklarda sanat ve yaratıcılığın gelişimi (N. Aral ve G. Duman, çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Garcia, M. E., Plevin, M. ve Macagno, P. (2018). Yaratıcı hareket ve dans: Garcia Plevin yöntemi (E. Salman, çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. NYC: Basic Books.

 • Gersak, V. ve Tancig, S. (2018). Teachers’ viewpoints on creative movement in teaching. Dance: Current Selected Research, 9, 1-15.

 • Honig, A. S. (2020). How to promote creative thinking. Scholastic Teachers. https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/how-promote-creativethinking/ adresinden erişildi. (ET: 20.11.2020)

 • Karaca, N. H. (2015). Yaratıcı rahatlama çalışmalarının anaokuluna devam eden çocukların benlik kavramı ve motor yaratıcılığına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

 • Kambas, A., Gourgoulis, V., Fatouros, I., Aggeloussis, N., Proviadaki, E., & Taxildaris, K. (2005). Effect of a Psychomotor Training Program on the motor performance of preschool aged children. Physical Education & Sports, 56, 49-59.

 • Kambas, A., Venetsanou, F., Giannakidou, D., Fatouros, I. G., Avloniti, A., Chatzinikolaou, A., Draganidis, D., & Zimmer, R. (2012). The Motor-Proficiency-Test for children between 4 and 6 years of age (MOT 4-6): An investigation of its suitability in Greece. Research in Developmental Disabilities, 33/5, 1626-1632.

 • Kaufmann, K. A. (2006). Inclusive creative movement and dance. USA: Human Kinestics.

 • Klingberg, B., Schranz, N., Barnett, L. M., Booth, V. ve Ferrar, K. (2018). The feasibility of fundamental movement skill assessments for pre-school aged children. Journal of Sports Sciences, 37/4, 378-386.

 • Lobo, Y. B. ve Winsler, A. (2006). The effects of a creative dance and movement program on the social competence of head start preschoolers. Social Development, 15/3, 501-519.

 • Mclaughlin, E. M. (2011). The influences of creative movement activities in the preschool classroom and children’s ability to move on children’s social competence. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Alabama Üniversitesi, Tuscaloosa, Alabama.

 • Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı: Etkileşimli bir yaklaşım (M. Çevikbaş, çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • M. Bogard, J., ve Creegan-Quinquis, M. (2013). Strategies to integrate the arts in social studies. CA: Shell Education. https://books.google.com.tr/books?id=sXbhBAAAQBAJ&lpg=PA21&hl=tr&pg=PA2# v=onepage&q&f=false sayfasından erişildi. (ET: 19.10.2020)

 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı, Ankara. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf sayfasından erişildi. (ET: 17.11.2020)

 • Mirzeoğlu, A. D., Altay, F. ve Ağca, S. S. (2017). Views, achievements and implementation of preschool teachers regarding movement education workshop. Journal of Education and Training Studies, 5/6, 202-213.

 • Muhamad, J., Razali, M. ve Raja Adnan, YM. R. A. N. (2017). Needs and criteria in developing creative movement module for preschool children. International Journal of Academic Research in Business and Social Science, 7/2, 570-581.

 • Myrianthopoulos, E. (2015). Improving pre-service teachers’ preparation to ıntegrate music and movement in early childhood classrooms. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bank Street College of Education, New York.

 • Naimoli, L. P. V. (2016). The use of dance/movement therapy in a preschool curriculum: Enhancing kindergarten readiness skills. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sarah Lawrence Collage, New York.

 • Pavlidou, E. Sofianidou, A., Lokosi, A., & Kosmidou, E. (2018). Creative dance as a tool for developing preschoolers’ communicative skills and movement expression. European Psychomotricity Journal, 10/1, 3-15.

 • Pollman, M. J. (2017). The young artist as scientis. New York: Teachers Collage Press.

 • Samsudin, M. A., Bakar, K. A. ve Noor, N. M. (2019). The benefits of music and movement in early mathematics. Creative Education, 10/12, 3071-3081.

 • Stinson, S. (1988). Dance for young children finding the magic in movement. Virginia: TheAmericanAliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance.

 • Theodorakou, K. ve Zervas, Y. (2003). The effects of the creative movement teaching method and the traditional teaching method on elementary school children’s self-esteem. Sport, Education and Society, 8/1, 91-104.

 • Tsompanaki, E. (2019). The effect of creative movement-dance on the development of basic motor skills of pre-school children. Review of European Studies, 11/2, 29-40.

 • Üstündağ, T. (2020). Yaratıcılığa yolculuk. Ankara: Pegem Akademi.

 • Von Rossberg-Gempton, I. E. (1997). Creative dance potentiality for enhancing psychomotor cognitive and social-affective functioning in seniors and young children. Yayınlanmamış doktora tezi, Simon Fraser University, Kanada.

 • Wang, J. H. (2003). The effects of a creative movement program on motor creativity of children ages three to five. Paper presented at the Annual Meeting of the American Alliance for Health, Physical ducation, Recreation and Dance, Philadelphia, PA, April 2003, s.1-8. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED479276.pdf adresinden erişildi. (ET: 22.10.2020).

 • Yıldırım, A. (2015). Yaratıcılığa dayalı eğitim programları oluşturma. E. Çelebi (Yay. Haz.). Öncü yaratıcılığın keşfi (s. 113-127). Ankara: Hedef CS.

 • Yıldız, F. Ü. ve Şener, T. (2016). Okul öncesi dönemde yaratıcılık eğitimi ve yaratıcı etkinliklerde kullanmak için materyal hazırlama. Ankara: Nobel Yayın.

 • Zukowski, G. ve Dickson, A. (1990). On the move: A handbook for exploring creative movement with young children. USA: Southern Illinois University Press.

                                                                                                    
 • Article Statistics