OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI HAREKET ÜZERİNE GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

Author:

Number of pages: 311-327
Year-Number: 2021-115

Abstract

Okul öncesi dönemde yaratıcı hareket, çocukların hayal güçlerini ortaya çıkaran; duygu ve düşüncelerini bedenlerini kullanarak ifade etmelerine olanak sağlayan, beden farkındalığı ve kontrolünü geliştiren önemli bir etkiye sahiptir. Okul öncesi öğretmenleri de yaratıcı hareket etkinliklerini programlarına dahil ederek, çocukların yaratıcı hareket noktasında da deneyim ve beceri kazanmalarını sağlamalılardır. Bu nedenle araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı hareket ile ilgili görüş ve uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ilinde MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış ‘Okul Öncesi Öğretmenlerin Yaratıcı Hareket İle İlgili Görüşlerini Belirleme Formu’ aracılığı ile toplanmıştır. Çalışma bulguları, okul öncesi öğretmenlerin yaratıcı hareket ile ilgili düşüncelerinin olumlu olduğunu, eğitim akışlarında yaratıcı harekete yer verdiklerini ve bu alanda eğitim ihtiyaçlarının olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Creative movement has an important effect on enabling children to reveal their imagination, allows them to express their feelings and thoughts using their bodies and develop body awareness and control. Preschool teachers should also include creative movement activities in their programs, and ensure that children gain experience and skills in creative action. For this reason, this study aimed to determine the opinions and practices of early childhood teachers about creative movement. The study group consists of 20 early childhood teachers working in pre-school education institutions affiliated to the Ministry of National Education in Adıyaman. While determining the study group, one of the purposeful sampling methods, the simulated sampling technique was used. The data were collected through the semi-structured form titled " Opinions of Early Childhood Teachers on the Creative Movement". The findings of the study revealed that early childhood teachers' thoughts about creative movement were positive, they included creative movement in their education flows, and that they had training needs in this area.

Keywords