ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 199-218
Year-Number: 2021-115

Abstract

Bugünün dünyasında girişimcilik, işletmelerin beşeri sermayesi niteliğinde olan bireyin hayal gücünü ve yaratıcılığını temsil etmesi bakımından oldukça önemli bir konudur. Bu çalışmanın temel amacı, potansiyel birer girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemek ve öğrencilerin tanımlayıcı nitelikleri ile girişimcilik puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemektir. 219 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün girişimcilik ölçeğinden faydalanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklere ek olarak Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H fark testlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin yarıdan fazlasının (%56,6) girişimcilikle ilgili herhangi bir ders almadıkları belirlenmesine rağmen, öğrencilerin yüksek bir girişimcilik düzeyine sahip oldukları (136,24±23,89) belirlenmiştir. En yüksekten düşüğe doğru girişimcilik düzeyine sahip olan bölümlerin sırayla; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik ve son olarak da İş Sağlığı ve Güvenliği olduğu hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen fark testleri sonucunda tek anlamlı farklılığın bölüm değişkenine ait olduğu belirlenmiştir. Bu anlamlı farklılığın ise İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nde (66,14) okuyan öğrencilere kıyasla, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (126,93) öğrencilerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin mesleki yaşamlarına yön verebilecek girişimcilikle yakından ilişkili derslerin müfredata eklenmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

In today's world, entrepreneurship is a very important issue as it represents the imagination and creativity of the individual, which is the human capital of businesses. The main purpose of this study is to determine the entrepreneurship levels of university students who are potential entrepreneur candidates and to examine whether there is a significant difference between the descriptive qualities of the students and their entrepreneurship average score. In the study conducted with the participation of 219 students, the entrepreneurship scale of Yılmaz and Sünbül (2009) was used. In the analysis of the data, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H difference tests were used in addition to descriptive statistics. As a result of the research, it was determined that more than half of the university students (56.6%) did not take any courses on entrepreneurship, but it was determined that the students had a high level of entrepreneurship (136.24 ± 23.89). It has been calculated that the departments with the highest level of entrepreneurship are Physiotherapy and Rehabilitation, Nutrition and Dietetics, Child Development, Nursing and Occupational Health and Safety, respectively. As a result of the difference tests, it was determined that the only significant difference belongs to the department variable. It was determined that this significant difference was caused by the students of the Physiotherapy and Rehabilitation Department (126,93) compared to the students studying in the Occupational Health and Safety Department (66,14). Therefore, it may be suggested to add courses closely related to entrepreneurship that can guide the professional lives of students to the curriculum.

Keywords