ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-29 20:19:13.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 199-218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugünün dünyasında girişimcilik, işletmelerin beşeri sermayesi niteliğinde olan bireyin hayal gücünü ve yaratıcılığını temsil etmesi bakımından oldukça önemli bir konudur. Bu çalışmanın temel amacı, potansiyel birer girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemek ve öğrencilerin tanımlayıcı nitelikleri ile girişimcilik puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemektir. 219 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün girişimcilik ölçeğinden faydalanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklere ek olarak Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H fark testlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin yarıdan fazlasının (%56,6) girişimcilikle ilgili herhangi bir ders almadıkları belirlenmesine rağmen, öğrencilerin yüksek bir girişimcilik düzeyine sahip oldukları (136,24±23,89) belirlenmiştir. En yüksekten düşüğe doğru girişimcilik düzeyine sahip olan bölümlerin sırayla; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik ve son olarak da İş Sağlığı ve Güvenliği olduğu hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen fark testleri sonucunda tek anlamlı farklılığın bölüm değişkenine ait olduğu belirlenmiştir. Bu anlamlı farklılığın ise İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nde (66,14) okuyan öğrencilere kıyasla, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (126,93) öğrencilerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin mesleki yaşamlarına yön verebilecek girişimcilikle yakından ilişkili derslerin müfredata eklenmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

In today's world, entrepreneurship is a very important issue as it represents the imagination and creativity of the individual, which is the human capital of businesses. The main purpose of this study is to determine the entrepreneurship levels of university students who are potential entrepreneur candidates and to examine whether there is a significant difference between the descriptive qualities of the students and their entrepreneurship average score. In the study conducted with the participation of 219 students, the entrepreneurship scale of Yılmaz and Sünbül (2009) was used. In the analysis of the data, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H difference tests were used in addition to descriptive statistics. As a result of the research, it was determined that more than half of the university students (56.6%) did not take any courses on entrepreneurship, but it was determined that the students had a high level of entrepreneurship (136.24 ± 23.89). It has been calculated that the departments with the highest level of entrepreneurship are Physiotherapy and Rehabilitation, Nutrition and Dietetics, Child Development, Nursing and Occupational Health and Safety, respectively. As a result of the difference tests, it was determined that the only significant difference belongs to the department variable. It was determined that this significant difference was caused by the students of the Physiotherapy and Rehabilitation Department (126,93) compared to the students studying in the Occupational Health and Safety Department (66,14). Therefore, it may be suggested to add courses closely related to entrepreneurship that can guide the professional lives of students to the curriculum.

Keywords


 • Akbaş, T. T., & Arpat, B. (2020). Ön lisans öğrencilerinde girişimcilik eğiliminin demografik değişkenler ile ilişkisi. Journal of Yaşar University, 15(57), 1-14.

 • Akpınar, M. E., Gündoğan, T., Koca, E., & Ütücüler, Ü. M. (2021). Yükseköğrenim öğrencilerinin girişimcilik eğilimi analizi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencileri üzerinde bir çalışma. International Journal of Management and Administration, 5(9), 63-82.

 • Akpınar, T., & Küçükgöksel, N. Ç. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik algısı ve girişimciliği engelleyen sebepler. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 13-19.

 • Aksel, İ., & Bağcı, Z. (2016). Girişimcilik eğilimi; bir kamu üniversitesinin iibf'sinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinde bir araştırma. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 5(7),2120-2133.

 • Aksoy, C., & Yalçınsoy, A. (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 341-359.

 • Akyurt, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: sağlık örneği. Medical Sciences, 13(2), 43-57.

 • Alan, H. (2020). Genç girişimciliği ve sosyal girişimcilik: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(28), 997-1027.

 • Aracı, M. (2013). Öğrencilerin bireysel kariyer planlarının varlığı ve girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-3 Kasım, Muğla, 591-604.

 • Atasoy, I., & Aktaş, A. B. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik algısına cinsiyet ve diğer faktörlerin etkisi. Journal of Academic Research in Nursing, 6(1), 80-8

 • Aydın, E., & Öner, G. (2016). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 497-515.

 • Bakır, Y. (2020). Z kuşağı öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesinde girişimcilik eğitiminin rolü: Nizip ilçesindeki lise öğrencileri üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

 • Balaban, Ö., & Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya üniversitesi İİBF örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133147.

 • Ballı, E., & Koca Ball, A. İ. (2014), Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ve girişimcilik eğilimleri, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 101-121.

 • Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2010). Entrepreneurship: Successfully launching new ventures. 4th ed. Boston: Prentice Hall.

 • Bayraktar, B., & Karadeniz, G. (2017). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin karşılaştırmalı analizi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 491-501.

 • Bridge, S., & O'Neill, K. (2012). Understanding enterprise: Entrepreneurship and small business. Palgrave Macmillan.

 • Büyükyılmaz, O., Karakaya, A., & Yıldıran, C. (2015). Girişimcilik eğitimi alan bireylerin demografik özellikleri açısından girişimcilik eğilimleri arasındaki farklar. Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 10(2), 105-125.

 • Can, M. F. (2014). Veteriner fakültesi öğrencilerinin girişimcilik potansiyel ve eğilimlerinin analizi: Mustafa Kemal Üniversitesi örneği. Van Veterinary Journal, 25(3), 81-86.

 • Canbaz, M., Çankır, B., & Çevik, E. (2013). İşletme ve muhasebe eğitimi alan üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesinde bölgesel farklılık etkisi. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 1(3), 229-248

 • Castaño, M. S., Méndez, M. T., & Galindo, M. Á. (2015). The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship. Journal of business research, 68(7), 1496-1500.

 • Cerev, G., & Saylan, B. (2021). Çalışanların demografik özelliklerinin girişimcilik algısına etkisi: sağlık sektörü çalışanlarına yönelik nicel bir araştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 245-260.

 • Copelli, F. H. D. S., Erdmann, A. L., & Santos, J. L. G. D. (2019). Entrepreneurship in Nursing: an integrative literature review. Revista brasileira de enfermagem, 72, 289-298.

 • Çelikoğlu, O. (2015). Eğitimde girişimcilik ve inovatif öğretim liderleri yetiştirmek. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(20), 247-259.

 • Çiftçi, G. E., Bülbül, S. F., Muluk, N. B., Duyan, G. Ç., & Yılmaz, A. (2011). Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği). Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp

 • Dickson, P. H., Solomon, G. T., & Weaver, K. M. (2008). Entrepreneurial selection and success: does education matter?. Journal of small business and enterprise development.15(2), 239-258.

 • Dilek, S., Keskingöz, H., & Nergiz, E. (2019). Ekonomi okuryazarlığının girişimcilik niyeti üzerine etkisi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi. 54(1). 89-107.

 • Donnellon, A., Ollila, S., & Middleton, K. W. (2014). Constructing entrepreneurial identity in entrepreneurship education. The International Journal of Management Education, 12(3), 490-499.

 • Duran, C., Büber, H., & Gümüştekin, G. E. (2013). Girişimcilik hislerine eğitimin katkısı: Kütahya Meslek Yüksek Okulu makine programı örneği. Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 8(2), 33-56.

 • Durrant, D. E. (2014). Entrepreneurial intentions: Making the case for entrepreneurship education. Capella University, Doctoral dissertation.

 • Elert, N., Andersson, F. W., & Wennberg, K. (2015). The impact of entrepreneurship education in high school on long-term entrepreneurial performance. Journal of Economic Behavior & Organization, 111, 209-223.

 • Eren, A. S. (2016). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik nicel bir araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(1), 97-128.

 • Gemlik, N., & Kıraç, R. (2013). Sağlık yönetimi öğrencilerinin girişimcilik özellikleri üzerine bir araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 163-170.

 • Greene, C. L. (2011). Entrepreneurship: ideas in action. Cengage Learning.

 • Gürel, E., Altınay, L., & Daniele, R. (2010). Tourism students’ entrepreneurial intentions. Annals of Tourism Research, 37(3), 646-669.

 • Güney, S. ve Nurmakhamatuly, A. (2007). Kültürün girişimciliğe etkisi: Kazakistan ve Türkiye üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik kültürlerarası araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18), 62-86.

 • Güreşçi, E. (2014). Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: İspir Hamza Polat MYO örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 23-38.

 • Hancıoğlu, Y., & Tekin, E. (2018). Genç girişimci adaylarının girişimcilik eğilimlerinin değerlendirilmesi: Uygulamalı girişimcilik kampüsü üzerine bir araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 213-246.

 • Hassan, A., Saleem, I., Anwar, I., & Hussain, S. A. (2020). Entrepreneurial intention of Indian university students: the role of opportunity recognition and entrepreneurship education. Education+ Training. 62(7-8), 843-861.

 • Hayran, O. (2007). Küreselleşme ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Editörler: Coşkun Can AKTAN, Ulvi SARAN, İdil Matbaacılık, İstanbul.

 • Iglesias-Sánchez, P. P., Jambrino-Maldonado, C., Velasco, A. P., & Kokash, H. (2016). Impact of entrepreneurship programmes on university students. Education+ Training. 58(2),

 • Isenberg, D. (2014). What an entrepreneurship ecosystem actually is. Harvard Business Review, 5(1), 7.

 • Itri, J. N., Ballard, D. H., Kantartzis, S., Sullivan, J. C., Weisman, J. A., Durand, D. J., Ali, S., & Kansagra, A. P. (2015). Entrepreneurship in the academic radiology environment. Academic radiology, 22(1), 14-24.

 • İnce, F. (2019). Girişimciliğin Yaygınlaşmasındaki Engeller, İçinde Özkara, B. ve Özafşarlıoğlu Sakallı, S. (Eds). Girişimcilik Temel ve Yeni Yaklaşımlar, Nobel, Ankara, 157-176.

 • İspir, Ö., Elibol, E., & Sönmez, B. (2019). The relationship of personality traits and entrepreneurship tendencies with career adaptability of nursing students. Nurse education today, 79, 41-47.

 • Kalyoncuoğlu, S., Aydıntan, B., & Göksel, A. (2017). The effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intention: An experimental study on undergraduate business students. Journal of Management Research, 9(3), 72-91.

 • Karademir, E., Balbağ, M. Z., & Çemrek, F. (2018). Öğretmen adaylarının girişimcilik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47(220), 177200.

 • Kılıç, R., Keklik, B., ve Çalış, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: bandırma iibf işletme bölümü örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.

 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 209-226.

 • Küttim, M., Kallaste, M., Venesaar, U., & Kiis, A. (2014). Entrepreneurship education at university level and students’ entrepreneurial intentions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 658-668.

 • Lekoko, M., Rankhumise, E. M., & Ras, P. (2012). The effectiveness of entrepreneurship education: What matters most?. African Journal of Business Management, 6(51),

 • Lepoutre, J., Van den Berghe, W., Tilleuil, O., & Crijns, H. (2011). A new approach to testing the effects of entrepreneurship education among secondary school pupils. In Entrepreneurship, growth and economic development. Edward Elgar Publishing.

 • Lorz, M., Mueller, S., & Volery, T. (2013). Entrepreneurship education: a systematic review of the methods in impact studies. Journal of enterprising culture, 21(02), 123-151.

 • Mahmood, N., Elahi, R.M., Mukhtar, B., Khan, M.M., Javaid, O., & Hyder, I. (2020). Bottom- up framework for experiential & project-based 4-year BS entrepreneurship program: An intrapreneurial conceptualization at institute of business management (IOBM). Journal of Entrepreneurship Education, 23(5).

 • Morris, M. H., Kuratko, D. F., & Cornwall, J. R. (2013). Entrepreneurship programs and the modern university, Edward Elgar, Cheltenham, UK.

 • Morris, M. H., Shirokova, G., & Tsukanova, T. (2017). Student entrepreneurship and the university ecosystem: A multi-country empirical exploration. European Journal of International Management, 11(1), 65-85.

 • Ocak, S., Gider, Ö., & Şahin, T. (2019). Entrepreneurial Tendency of the Students: A Research on the Students of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation and Nutrition and Dietetics. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.14(1), 67-77.

 • Örücü, E., Kılıç, R., & Yılmaz, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisi üzerine bir uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2),

 • Özdemir, L. (2015). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 41-65.

 • Özgüner, Z., Özgüner M., & Özdemir A. (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin çeşitli demografik değişkenler bağlamında değerlendirilmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 391-403.

 • Öztürk, Y. E., Köksal, O., & Kıraç, R. (2014). Development of entrepreneurship scale for students of health management department Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 11(2), 582

 • Pan, V., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Education Sciences, 10(2), 125-138.

 • Peterman, N. E., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing students’ perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 28(2), 129-144.

 • Pittaway, L., & Cope, J. (2007). Simulating entrepreneurial learning: Integrating experiential and collaborative approaches to learning. Management learning, 38(2), 211-233.

 • Rae, D., Gee, S., & Moon, R. (2009). Creating an enterprise culture in a university: The role of an entrepreneurial learning team. Industry and Higher Education, 23(3), 183-197.

 • Rauch, A. ve Hulsink, W. (2015). Putting entrepreneurship education where the ıntention to act lies. an ınvestigation into the ımpact of entrepreneurship education on entrepreneurial behaviour. Academy of Management Learning & Education, 14 (2), 187-204.

 • Ribeiro, A.T.V.B., Ferragi, C.A., Trivinho-Strixino, F., & Cardoso, A.C.F. (2020). Entrepreneurship education going remote: A response to Covid-19 restrictions. Journal of Entrepreneurship Education, 23(S2).

 • Rideout, E. C., & Gray, D. O. (2013). Does entrepreneurship education really work? A review and methodological critique of the empirical literature on the effects of university‐based entrepreneurship education. Journal of Small Business Management, 51(3), 329-351.

 • Salik, N., & Kaygın, E. (2016). Demografik değişkenler açısından üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 145-162.

 • Sánchez, J. C. (2013). The impact of an entrepreneurship education program on entrepreneurial competencies and intention. Journal of small business management, 51(3), 447-465.

 • Sarıtaş, A., & Duran, G. (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin tespitine ilişkin bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1),

 • Seçkin, Y. (2020). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine etkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 803-827.

 • Solmaz, S. A., Aksoy, Ö., Şengül, S., & Sarıışık, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Turizm lisans ve ön lisans öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar

 • Söyler, S., & Çavmak, D. (2018). Sağlık alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin değerlendirilmesi: bir alan araştırması. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 4(1), 8-26.

 • Şenel, D., & Öney, F. Ö. Ö. (2020). Önlisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri: Pamukkale Üniversitesi çocuk gelişimi bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 15-33.

 • Şeşen, H., & Basım, H. N. (2012). The Impact of Demographic Factors and Personality on the Entrepreneurial Intention: A Study on Students in Sport Sciences Departments. Ege Akademik Bakış Dergisi, 12, 21-28.

 • Taysı, K., & Canbaz, S. (2014). Önlisans öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini ve eğilimler ini belirlemeye yönelik bir araştırma. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 4(1), 59-67.

 • Timuroğlu, M. K., & Yılmaz, B. (2019). Stres ve girişimcilik niyeti. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(3), 699-714.

 • Trotte, L. A. C., Santos, J. L. G. D., Sarat, C. F. N., Mesquita, M. G. D. R., Stipp, M. A. C., Souza, P. D., Duarte, Q. G. D. M., Gobato, B. D. C, & Lima, C. F. D. M. (2021). Entrepreneurial tendency of Nursing students: a comparison between graduating beginners and undergraduate students. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 29, e3402.

 • Türkmen, M., & İşbilir, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo- demografik özellikler açısından incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri

 • Ugwu, F. & Ezeani, C. N. (2012). Evaluation of entrepreneurship awareness and skills among LIS students in universities in South East Nigeria. Library philosophy and Practice, 1.

 • Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15),

 • Uygun, M., & Güner, E. (2016). Girişimcilik eğiliminin gelişiminde girişimcilik eğitimin rolü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 37-57.

 • Wang, C. K., & Wong, P. K. (2004). Entrepreneurial interest of university students in Singapore. Technovation, 24(2), 163-172.

 • Wardana, L. W., Narmaditya, B. S., Wibowo, A., Mahendra, A. M., Wibowo, N. A., Harwida, G., & Rohman, A. N. (2020). The impact of entrepreneurship education and students' entrepreneurial mindset: the mediating role of attitude and self-efficacy. Heliyon, 6(9), e04922.

 • Yavuz, A., & Yavuz, H. İ. (2017). Girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: taşkent myo öğrencileri üzerine bir araştırma-determınatıon of entrepreneurshıp trends: a study on taşkent vocatıonal school students. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 89-100.

 • Yıldız, H. & Zehir, C. (2019). Uygulamalı girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: mühendis adayları üzerinde bir araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, 26(2), 453-476.

 • Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

 • Yılmaz, Y., Seydinbekulı, A. D., & Abishov, N. (2014). Üniversite son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel özelliklerin etkisi: Ahmet Yesevi uluslararası TürkKazak üniversitesinde bir alan araştırması. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, (5),

 • Yüzüak, E. (2010). Üniversitelerde öğrenim gören kız öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİ BF örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

                                                                                                    
 • Article Statistics