AKADEMİK DİNLEME ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-16 22:24:06.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 356-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizdeki üniversitelerde uluslararası öğrenci varlığının artması ile yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik dil öğretimi çalışmaları önem kazanmıştır. Bu çalışma ile Aryadoust, Goh ve Lee (2012) tarafından yapılandırılan ve orijinal adı “The Academic Listening Self-rating Questionnaire” olan  “Akademik Dinleme Öz Derecelendirme Ölçeği (ADÖDÖ)”nin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Türkiye’de 33 farklı devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 247 uluslararası üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Yazardan gerekli izinler alındıktan sonra ölçeğin Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Pilot uygulama ile dil geçerliliği test edilmiştir (r= .897; p<.001). Ölçeğin geçerlik, güvenirlik çalışmaları için AFA ile DFA ve cronbach alpha iç tutarlılık katsayısına bakılmıştır. Yapılan AFA sonucunda altı alt boyutun madde korelasyonlarının 0.30’un üzerinde olduğu saptanmış, toplam varyansın %55,695’ini açıkladığı görülmüştür. AFA’ya ilişkin modelin doğrulanması için DFA yapılmıştır. Yapılan DFA sonucunda ölçeğin ki-kare istatistiğinin serbestlik derecelerine oranı (χ2/sd) 1,45 (χ2=994,22 sd=684); kök ortalama kare yaklaşım hatası (RMSEA) 0,042; karşılaştırmalı uyum indeks (CFI) değeri ise 0,98 olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Teaching Turkish as a second / foreign language is increasing in value as the number of the international students rising up. This study aims to adapt “The Academic Listening Self-rating Questionnaire” which was constructed by Aryadoust, Goh and Lee (2012),  into Turkish language. The working group is composed of 247 international university students from 33 different state universities in Turkey. After getting the required permission from the researcher, the scale was translated into Turkish. With the pilot implementation the language validity was tested (r= .897; p<.001). Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory factor analysis (CFA) and internal consistency coefficients were examined for validity and reliability of the scale. As the result of EFA, the correlation of the items under six factors were found over 0.30 and 55,695 % of the total variance was explained. CFA was conducted to confirm the model for EFA. According to the DFA results χ2/sd (1,45) , RMSEA( 0,042);  (CFI) 0,98 values were found to be valid.

Keywords