1-3 YAŞ PSİKO-SOSYAL GELİŞİM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-16 22:21:50.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 241-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, 1-3 yaş grubunda bulunan çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçek, 1-3 yaş döneminde 290 çocuğa uygulanmıştır. Başlangıçta literatür incelenerek oluşturulan 55 maddelik soru havuzu uzman görüşü alındıktan ve geçerlik güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra 20 madde olarak belirlenmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda “1-3 Yaş Psiko-Sosyal Gelişim Ölçeği”, faktör yükleri ,57 ile ,81 arasında değişen 20 madde ve üç alt ölçekten oluşan bir yapı sergilemiştir. Bu alt ölçekler; ‘Faktör 1: Kurala Uyma ve Yetişkin Desteği Talebi’, ‘Faktör 2: Yapma ve Engellenmeye Kızma’ ve ‘Faktör 3: Etkiye Tepki” şeklinde isimlendirilmiştir. Üç faktörün açıkladığı varyansın toplam oranı %60.121’dir. Psikososyal Gelişim Ölçeği’nin içtutarlılık anlamında güvenirlik katsayısı (α ) .931 olarak bulunmuştur. Grup içi korelasyon katsayısı kullanılarak gerçekleştirilen test tekrar test güvenirliği analizlerinde GİK katsayısı ,740 (p=.000) olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to develop a valid and reliable scale that can be used to determine the emotional and social development of children in the age group 1-3. The scale was administered to 290 children between the ages of 1-3. The 55-item question pool, which was initially created by reviewing the literature, was determined as 20 items after obtaining expert opinion and conducting validity and reliability studies. As a result of the exploratory factor analysis, the "Psycho-Social Development Scale for 1-3 Years" displayed a structure consisting of 20 items and three subscales with factor loadings ranging from .57 to .81. These subscales; It has been named as "Factor 1: Compliance with the Rules and Request for Adult Support", "Factor 2: Do Not Be Angry" and "Factor 3: Reaction to Impact". The total ratio of the variance explained by the three factors is 60.121%. The reliability coefficient (α) of the Psychosocial Development Scale in terms of internal consistency was found as .931. In the test-retest reliability analyzes performed using the intergroup correlation coefficient, it is seen that the GIK coefficient is .740 (p = .000).

Keywords


 • Anlar, B,; Yalaz, K, (1996), Denver II Gelişimsel Tarama Testi-Türk Çocuklarına Uyarlanması ve Standardizasyonu, Hacettepe Çocuk Nörolojisi Gelişimsel Tıp Araştırmaları Grubu, Ankara.

 • Baykan, S,; Temel, ZF,; Ersoy, Ö,; Avcı, N, (2002), Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracının (Geçda) Geliştirilme Süreci, Erken Çocukluk Gelişimi Ve Eğitimi Sempozyumu “Geleceğe Bakış” Bildiri Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara.

 • Bertan, Münevver,; Haznedaroğlu, Dilek,; Koln, Pelin,; Yurdakök, Kadriye,; Güçiz, Bahar Doğan, (2009), “Ülkemizde Erken Çocukluk Gelişimine İlişkin Yapılan Çalışmaların Derlenmesi (2000-2007)”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Y.52, S.1, s.1-8.

 • Büyüköztürk, Şener, (2005), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni Spss Uygulamaları Ve Yorum, Pegem Akademi, Ankara.

 • Çağdaş, A,; Şahin Şeçer, Z, (2015), Anne Baba Eğitimi, Eğiten Kitap, Ankara.

 • Çokluk, Ö,; Şekercioğlu, G,; Büyüköztürk, Ş, (2010), Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: Lisrel Ve SPSS Uygulamaları, PegemAkademi, Ankara.

 • Demirci, Aylin,; Kartal, Mehtap, (2012), “Çocukluk Dönemine Ait Bir Sorun: Gelişme Geriliği Ve Erken Tanının Önemi”, Turkish Family Physician, Y.3, S.4, s.1-6.

 • Demircioğlu, Haktan, (2016), “Sosyal Duygusal Gelişim”, (Ed. Nilgün Metin) Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi, s.163-196, Ankara.

 • Davaslıgil, Ümit, (2016), “Bebeklik Dönemi”. (Ed. Haluk Yavuzer), Ana-Baba Okulu, s.135- 136, İstanbul.

 • Gresham, Frank M,; Sugaı, George,; Horner, Robert H, (2001), Interpreting Outcomes Of Social Skills Training For Students With High-İncidence Disabilities, Exceptional Children, Volume 67/3, s.331-344, Amerika.

 • Körükçü, Ö, (2019), Gelişim İle İlgili Bilgilerin Eğitime Yansıması. Ed. Aysel Köksal Akyol, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II, s. 417-438, Ankara.

 • Kurnaz Adıbatmaz, Fatma Betül,; Özyürek, Arzu, (2019), “Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Değerlendirmenin Önemi: Geçda Sonuçları Örneği”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y.9, S.18, s.1320-1344.

 • Küçükturan, Gülay,; Keleş, Sadiye, (2019), “Sosyal Duygusal Gelişim”, Ed. Aysel Köksal Akyol, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I, s.318-362, Ankara.

 • Oktay, A,; Bilgin, H. (2002). Marmara Gelişim Ölçeğinin Geliştirilmesi (3-6 Yaş Dönemi Çocukları İçin). Erken Çocukluk Gelişimi Ve Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kök Yayıncılık, Ankara.

 • Saarni, Carolyn, (2001), “Cognition, Context And Goals: Significant Components İn Socialemotional Efffectiveness”, Social Development, Volume 10/1, s.125- 127.

 • San-Bayhan, P,; Artan, İ, (2009), Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.

 • Savaşir, I,; Sezgin, N,; Erol, N, (1995), Ankara Gelişim Tarama Envanteri El Kitabı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

 • Şengül, Acar E,; Yükselen, Arzu İpek, (2015), “Bebeklikte Sosyal Ve Duygusal Gelişim”, Ed. Figen Turan, Arzu İpek Yükselen, Çocuk Gelişimi Bebeklik Döneminde Gelişim, s.177-195, Ankara.

 • Temel, F,; Ersoy, Ö,; Avci, N,; Turla, A, (2005), Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı “Geçda”, Rekmay Ltd. Şti, Ankara.

 • Tunca Yılmaz, Öznur,; Yakut, Yavuz,; Uygur, Fatma,; Uluğ, Naime, (2011), “Tampa Kinezyofobi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu Ve Test-Tekrar Test Güvenirliği”, Fizyoter Rehabil, Y.22, S.1, s.44-49.

                                                                                                    
 • Article Statistics