1-3 YAŞ PSİKO-SOSYAL GELİŞİM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-114
Number of pages: 241-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, 1-3 yaş grubunda bulunan çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçek, 1-3 yaş döneminde 290 çocuğa uygulanmıştır. Başlangıçta literatür incelenerek oluşturulan 55 maddelik soru havuzu uzman görüşü alındıktan ve geçerlik güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra 20 madde olarak belirlenmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda “1-3 Yaş Psiko-Sosyal Gelişim Ölçeği”, faktör yükleri ,57 ile ,81 arasında değişen 20 madde ve üç alt ölçekten oluşan bir yapı sergilemiştir. Bu alt ölçekler; ‘Faktör 1: Kurala Uyma ve Yetişkin Desteği Talebi’, ‘Faktör 2: Yapma ve Engellenmeye Kızma’ ve ‘Faktör 3: Etkiye Tepki” şeklinde isimlendirilmiştir. Üç faktörün açıkladığı varyansın toplam oranı %60.121’dir. Psikososyal Gelişim Ölçeği’nin içtutarlılık anlamında güvenirlik katsayısı (α ) .931 olarak bulunmuştur. Grup içi korelasyon katsayısı kullanılarak gerçekleştirilen test tekrar test güvenirliği analizlerinde GİK katsayısı ,740 (p=.000) olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to develop a valid and reliable scale that can be used to determine the emotional and social development of children in the age group 1-3. The scale was administered to 290 children between the ages of 1-3. The 55-item question pool, which was initially created by reviewing the literature, was determined as 20 items after obtaining expert opinion and conducting validity and reliability studies. As a result of the exploratory factor analysis, the "Psycho-Social Development Scale for 1-3 Years" displayed a structure consisting of 20 items and three subscales with factor loadings ranging from .57 to .81. These subscales; It has been named as "Factor 1: Compliance with the Rules and Request for Adult Support", "Factor 2: Do Not Be Angry" and "Factor 3: Reaction to Impact". The total ratio of the variance explained by the three factors is 60.121%. The reliability coefficient (α) of the Psychosocial Development Scale in terms of internal consistency was found as .931. In the test-retest reliability analyzes performed using the intergroup correlation coefficient, it is seen that the GIK coefficient is .740 (p = .000).

Keywords