ARMONİ DERSİNE İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-19 13:06:54.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 346-355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin armoni dersine ilişkin öz değerlendirmelerinin ölçülmesi için bir ölçeğin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Öğrencilerin öz değerlendirmeleri ile derse ilişkin bilgi düzeylerini tespit etmek ve bu sayede armoni eğitimi alanına bir katkı sağlayabilmek araştırmanın temel amacıdır. Bu amaçla “Armoni Dersi Öz Değerlendirme Ölçeği” adında bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, rastgele (random) ve yansız olarak seçilmiş beş (5) üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 2016-2017 yılında öğrenim görmekte olan, Armoni – Kontrpuan – Eşlik dersini almış lisans 3. ve 4. sınıf  öğrencilerinden iki yüz otuz üç (233) kişi oluşturmaktadır. Kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. Güvenirlik için Cronbach α katsayısı uygulanmıştır. Ölçeğin katsayı değeri 0,945 bulunmuştur. Yapı geçerliliği için Madde Toplam Korelasyonu ve Faktör Analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 33 maddelik “Armoni Dersi Öz Değerlendirme Ölçeği”nin, müzik bölümünde okuyan ve armoni dersi almış öğrencilerin öz değerlendirmelerini ölçmede güvenle kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to develop a scale to measure the self-evaluation of the music education department students regarding the harmony lesson. The main purpose of this research is to determine the knowledge level of the students through their self-evaluation and thus contribute to the field of harmony education. For this purpose, a scale named "Harmony Lesson Self-Assessment Scale" was developed. The samples of the research are collected from five (5) randomly and unbiasedly selected university’s Faculty of Education, Music Teaching Department of Fine Arts Education in the years of 2016-2017. Samples are selected from 3rd and 4th grade students who are selected from the ones who have taken the Harmony – Counterpoint – Accompaniment courses; adding up to two hundred thirty-three (233) students. Expert opinion was obtained for content validity. Cronbach α coefficient was applied for reliability. The coefficient value of the scale was found to be 0.945. Item-Total Correlation and Factor Analysis were applied for construct validity. As a result of the analysis, it was determined that the 33-item "Harmony Lesson Self-Assessment Scale" could be used safely in measuring the self-assessment of students who studied in the music department and took harmony lessons.

Keywords