YEREL YÖNETİMLERDE GRAFİTİ SANATININ HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KULLANIMI: BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-114
Number of pages: 295-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

Demokrasi; temsili demokrasi, yarı doğrudan demokrasi ve katılımcı demokrasi olarak ayrılmaktadır. Günümüz modern dünyasında ön planda olan katılımcı demokrasi, her vatandaşın karar alma süreçlerinde aktif rol alabildiği bir yönetim biçimidir. Katılımcı demokrasinin gelişimi ve uygulanabilir hale gelmesinde belediyeler oldukça önemli bir role sahiptir. Demokrasi anlayışı güçlü olan toplumlarda kamu yönetiminin varoluş sebebi, topluma verilen hizmettir. Belediyeler her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan birimler haline gelecekse bunun ön şartı halkla ilişkiler faaliyetlerinde gösterecekleri başarı ile ilişkilidir. Bu bağlamda çalışma, Başakşehir Belediyesi örnekleminde, yerel yönetimlerin genç vatandaşlarla sağlıklı bir iletişim kurmak amacıyla, grafiti sanatını nasıl halkla ilişkiler aracı olarak kullandığını incelemektedir. İnceleme, araştırma yöntemlerinden “görüşme yaklaşımı” kullanılarak gerçekleştirilmiş ve gerek Belediye çalışanlarıyla gerekse Belediye ile anlaşarak ortak iş üreten grafiti sanatçılarıyla görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda, ilk zamanlarında yasal olmayan bir eylem olarak algılanan grafiti sanatının günümüzde ticari bir araç olmasının ötesinde, devlet kurumlarının bile tercih ettiği bir iletişim mecrasına dönüştüğü gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

Democracy is a political form divided into representative democracy, semi-direct democracy and participatory democracy. Participatory democracy, which is at the forefront in today's modern world, is a form of government that every citizen can take an active role in decision-making processes. Municipalities have a very important role in development and implementation of participatory democracy. The reason for the existence of public administration in societies which have a strong understanding of democracy, is to provide service for the society. The prerequisite for municipalities to become more and more needed units in society is related to their success of public relations activities. In this context, using the sample of Başakşehir Municipality, the study examines how local governments use graffiti art as a public relations tool in order to establish a healthy communication with young citizens. The study have carried out by using one of the research methods "interview approach" and in the research process the municipality employees and graffiti artists who work with the Municipality have been interviewed. As a result of these interviews, it has been observed that the art of graffiti, which was perceived as an illegal act in the early days, beyond being a commercial tool, has become a communication medium preferred by even state institutions.

Keywords