2016 SONRASI HİZMETİÇİ EĞİTİM MAKALELERİNİN EĞİLİMLERİ

Author:

Number of pages: 468-495
Year-Number: 2021-113

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2016-2020 yılları arasında hizmetiçi eğitimler hakkında yapılan çalışmaların neler olduğunu, hangi konularda yoğunlaştıklarını, araştırmaların yöntemlerini belirleyebilmek ve irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda eğitim programları ve öğretimi alanında da yayın yapan dergilerde yer alan ve 2016-2020 yılları arası yayınlanmış olan makaleler çalışmaya dâhil edilmiştir. Makaleler “Makale Sınıflama Formu” kullanılarak betimsel analize tabi tutulmuş ve yayınlandıkları yıl, yazar sayısı, konuları, yöntemleri, veri toplama araçları, örneklem özellikleri ve veri analiz teknikleri açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre makalelerin büyük bir çoğunluğunun birden fazla yazarlı olduğu belirlenmiştir. Makalelerde tercih edilen araştırma yönteminin ise çoğunlukla nitel yöntem olduğu belirlenmiştir. Nicel veri analizi kullanılan makalelerde ise çoğunlukla frekans/yüzde değerleri, ortalama/standart sapma değerleri, t-testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine and examine what the studies about in-service trainings, on which subjects they concentrate, and the methods of the researches. In accordance with this purpose, the articles published between 2016 - 2020, and the journals broadcasting on instructional programme and curriculum are included. The articles were subjected to descriptive analysis using the "Article Classification Form" and evaluated in terms of the year they were published, the number of authors, their subjects, methods, data collection tools, sample characteristics and data analysis techniques. It has been determined that the articles are of the research review type and the research method preferred in the articles is the qualitative method. It was concluded that content and descriptive analysis are mostly used in articles that include qualitative analysis techniques, whereas in articles that use quantitative data analysis, frequency/percentage values, mean/standard deviation values, t-test and analysis of variance (ANOVA) are mostly used.

Keywords