2016 SONRASI HİZMETİÇİ EĞİTİM MAKALELERİNİN EĞİLİMLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-02-17 23:09:01.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 468-495
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2016-2020 yılları arasında hizmetiçi eğitimler hakkında yapılan çalışmaların neler olduğunu, hangi konularda yoğunlaştıklarını, araştırmaların yöntemlerini belirleyebilmek ve irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda eğitim programları ve öğretimi alanında da yayın yapan dergilerde yer alan ve 2016-2020 yılları arası yayınlanmış olan makaleler çalışmaya dâhil edilmiştir. Makaleler “Makale Sınıflama Formu” kullanılarak betimsel analize tabi tutulmuş ve yayınlandıkları yıl, yazar sayısı, konuları, yöntemleri, veri toplama araçları, örneklem özellikleri ve veri analiz teknikleri açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre makalelerin büyük bir çoğunluğunun birden fazla yazarlı olduğu belirlenmiştir. Makalelerde tercih edilen araştırma yönteminin ise çoğunlukla nitel yöntem olduğu belirlenmiştir. Nicel veri analizi kullanılan makalelerde ise çoğunlukla frekans/yüzde değerleri, ortalama/standart sapma değerleri, t-testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine and examine what the studies about in-service trainings, on which subjects they concentrate, and the methods of the researches. In accordance with this purpose, the articles published between 2016 - 2020, and the journals broadcasting on instructional programme and curriculum are included. The articles were subjected to descriptive analysis using the "Article Classification Form" and evaluated in terms of the year they were published, the number of authors, their subjects, methods, data collection tools, sample characteristics and data analysis techniques. It has been determined that the articles are of the research review type and the research method preferred in the articles is the qualitative method. It was concluded that content and descriptive analysis are mostly used in articles that include qualitative analysis techniques, whereas in articles that use quantitative data analysis, frequency/percentage values, mean/standard deviation values, t-test and analysis of variance (ANOVA) are mostly used.

Keywords


 • Altheide, D. (1996). Process of Document Analysis. D. Altheide (Ed.), Qualitative Media Analysis (s. 23- 43). SAGE. http://dx.doi.org/10.4135/9781412985536

 • Altay, N. (2020). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yazılan makalelerin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 22-35, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder/issue/55094/636910

 • Asan, A., Sezgin, M. & Giray, G. (2020). Web of science veritabanı kapsamındaki dergilerde Türkiye adresli tam makalelerin analizi: 1900-2019. Social Sciences, 15(4), 1-15, https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsasocial/issue/57691/758672

 • Aytaç, T. (2000). Hizmet içi eğitim kavramı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 147, 66-69. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/147/aytac.htm

 • Bingöl, D. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta.

 • Brown, A.P. (2008). A review of the literature on case study research. Canadian Journal for New Scholars in Education, 1(1), 1-13. https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/30395/24837

 • Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş., & Demirel F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi

 • Can, E. (2011). Türkiye’de kamu personelinin hizmetiçi eğitiminde bilişim teknolojilerinin rolü (Yayın No.280782) [Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

 • Ceylan, V. K. & Gündoğdu, K. (2017). Öğretmenlerin e-içerik geliştirme becerileri: Bir hizmet içi eğitim deneyimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 8(15). 47-74. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/360782

 • Cim, M. (2008). Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkinliği ve Eğiticilerin Verimliliğine Etkisi: Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama (Yayın No.235375) [Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

 • Cresswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage

 • Çalımfidan, M. (2007). İnternete dayalı uzaktan Eğitim ve Uzakta Hizmet İçi Eğitim Yöntemiyle Bilgisayar Eğitimi Hakkında Öğretmen Görüşleri (Tuzla örneği) (Yayın No. 209013) Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

 • Çiftçi, E. (2008). Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müzik öğretmenlerine verilen hizmet içi eğitimin incelenmesi ve müzik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. (Yayın No. 219045) [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Ulusal Tez Merkezi.

 • Erdem A. R. & Şimşek, S. (2013). Öğretmenlere ve Okul Yöneticilerine Verilen Hizmet İçi Eğitimlerin İrdelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 94-108. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/21640/232595

 • Ertürk, S. (2016). Eğitimde program geliştirme. EDGE Akademi

 • Hatipoğlu, G., Özkan-Hıdıroğlu, Y. & Tok, T. N. (2018). Türkiye'de eğitim yönetimi alanındaki makalelere yönelik bir içerik analizi. Journal of Human Sciences, 15(2), 1362-1380. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5165

 • Dede, S. & Arslan, S. (2019). Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında matematik ders kitapları üzerine yapılmış tezlerin ve makalelerin analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 176-195. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.546301

 • Doğan, H. & Tok, T. (2018). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin incelenmesi: Eğitim ve Bilim Dergisi örneği. Current Research in Education, 4(2), 94109, http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/crd/issue/38641/435301

 • Doğançay, S. Ö. (2018). Hizmetiçi eğitim ile iş tatmini arasındaki ilişki: Banka personeli üzerinde bir araştırma (Yayın No. 515677) [Yüksek Lisans tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

 • EARGED, (2008). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacının belirlenmesi. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ankara. http://www.meb.gov.tr/earged/earged/sinif_ogrt_ihtiyaci.pdf

 • Ekşioğlu, S., Gür-Erdoğan, D., & Karabacak, K. (2014). Research trends in curriculum and instruction field in Spain. The International Journal of Educational Researchers, 5(3), 14-26. https://www.academia.edu/21263846/Research_Trends_in_Curriculum_And_Instructio n_Field_in_Spain

 • Gürel, M. & Tanrıverdi, K. (2014). Dünya’da ve Türkiye’de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza(Kayıpları)mız. Eğitim ve Bilim, 39(175), 73-94. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2949

 • Güler, N., Karagözoğlu, Ş., Güler, G., Kocataş, S. & Akgül-Gündoğdu, N. (2017). Türkiye’de 2006 ve 2010 yılları arasında hemşirelik dergilerinde yayınlanan makalelerin değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19(1), 48-59. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hemarge/issue/52750/696101

 • Harry, B., Sturges, K. M. & Klinger, J.K. (2005). Mapping the process: An exemplar of process and challenge in grounded theory analysis. Educational Researcher, 34(2), 3-13. https://doi.org/10.3102/0013189X034002003

 • Hüseyı̇nbaş, Ö., Çalap, G., & Kurnaz, M. (2018). Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 yılları arasında yayınlanan makalelerin analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 231240. https://doi.org/10.24106/kefdergi.378337

 • Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramsal İlkeler Teknikler. Nobel

 • Kayabaş, Y. (2008). Öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesinin önemi ve esasları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 9-32. https://app.trdizin.gov.tr/makale/T0RJeU16WTI/ogretmenlerin-hizmet-ici-egitimdeyetistirilmesinin-onemi-ve-esaslari

 • Kayıkçı, K. & Turan, Ü . (2017). Öğretmenlerin milli eğitim bakanlığı tarafından hazırlanan hizmet içi eğitim çalışmalarına ilişkin görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2). https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/34554/381736

 • Kestane, D. (2001). Modern kamu yönetiminin tamamlayıcı bir unsuru olarak hizmet içi eğitim ve Türk kamu kesiminde sistemin görünümü. Maliye Dergisi, 136,3 6-48. https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/Do%C4%9FanKESTANE-1.pdf

 • Kılıç, Ç., & Arslan, S. (2016). Türkiye’de yayınlanan yetişkin eğitimine ilişkin makalelerin meta değerlendirmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 865 – 899. https://doi.org/10.17556/jef.35782

 • Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili makalelerin analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 583-596. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/734412

 • Mahmutoğulları, D. (2015). Hizmet içi eğitim algısının işgörenlerin öğrenme motivasyonu üzerindeki etkisi: Bodrum örneği (Yayın No. 407281) [Yüksek Lisans tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

 • MEB (2010, 07-08 Mayıs). Millî Eğitim Bakanlığı’nda hizmetiçi eğitimin yeniden yapılandırılması panel ve çalıştayı. [Konferans Sunumu]. Dünyada ve Türkiye’de hizmetiçi eğitim, Ankara Türkiye.

 • MEB (1988). Hizmetiçi eğitim: Kuruluş, gelişme, faaliyetler 1960-1987. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Hizmet İçi Daire Başkanlığı.

 • Mut, A., Kutluca, T. & Gündüz, S. (2017). Bilimsel bir dergide yayımlanan nicel veri analizi programları kullanılmış makalelerin değerlendirilmesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 723-746. https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/33599/354997

 • Ozan, C. & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136. https://doi.org/10.19126/suje.76547

 • Özaydı̇n-Özkara, B. (2019). Ulakbim’de dizinlenen eğitim bilimleri dergilerinde 2017 yılında yayımlanan makalelerin çözümlenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 52(2), 469-494. https://doi.org/10.30964/auebfd.424104

 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/issue/10997/131612

 • Özdemir, S. (1997). Her Organizasyon Hizmetiçi Eğitim Yapmak Zorundadır. Milli Eğitim Dergisi, 133.

 • Öztürk, D. & Sancak, S. (2007). Hizmet içi eğitim uygulamalarının çalışma hayatına etkileri. Journal of Yaşar University, 2(7), 761-794. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19119/202887

 • Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education (Special issue), 1-22. https://www.researchgate.net/publication/253739474_Development_and_Current_Statu s_of_Science_Education_Research_in_Turkey

 • Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2013). Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu ve eğilimler. M. Sözbilir (Ed.), Türkiye’de Kimya Eğitimi içinde (ss. 175-204). Türkiye Kimya Derneği Yayın No: 22

 • Şahı̇n, L. & Güçlü, F. (2011). Genel olarak hizmetiçi eğitim: Ülker şirketler topluluğu hizmetiçi eğitim süreci ve uygulamaları. Journal of Social Policy Conferences, 59, 217-270. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/888/10105

 • Taymaz, A.H. (1992). Hizmet içi eğitim. Pegem

 • Tiyek, R., & Peker, K. (2015). Sosyal hizmet alanında çalışanların hizmetiçi eğitim programlarını değerlendirmeleri: Bir büyükşehir belediyesinde araştırma. Yonetim Bilimleri Dergisi, 13(26). http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/sosyal-hizmetalaninda-calisanlarin-hizmetici-egitim-programlarini-degerlen-2017-02-10-30.pdf

 • Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H. & Özer, M. A. (2007). İnsan kaynakları yönetimi. Nobel.

 • Turan, İ., Şimşek, U. & Aslan, H. (2015). Eğitim araştırmalarında likert ölçeği ve likert-tipi soruların kullanımı ve analizi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 186203, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/11235/134252

 • Ünişen, A. & Celkan, H. (2017). II. Meşrutiyet döneminde İstanbul’da yayımlanan başlıca mecmualardaki eğitim bilimleri ile ilgili makalelerin değerlendirilmesi . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 259-305. https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyusbd/issue/37216/429564

 • Wach, E. & Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. IDS Practice Papers in Brief, 13. https://www.ids.ac.uk/publications/learning-about-qualitativedocument-analysis

 • Yabanova, U., Bacak, B. & Yabanova, E . (2016). Hizmetiçi eğitimde teknoloji uygulamaları alanının gelişimi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 557-581. https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43601/533926

 • Yalın, İ. H. (2001). Hizmetiçi eğitim programlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 150, 15-25. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/150/yalin.htm

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin

 • Yılmaz, M., Özen Uyar, R. & Dı̇kı̇cı̇-Sığırtmaç, A. (2020). Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların tematik içerik analizi: 2015-2019 yılları arası. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 553-589. http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/56462/658263

 • Articles examined in the study 1. Sönmez, N., Alptekin, S. ve Bıçak B. (2018). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde öz-yeterlik algıları ve hizmetiçi eğitim gereksinimleri: Bir karma yöntem çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (4), 2270-2297, https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.41844-444422 2. Küçüktepe, C. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 26-43, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1501/18162 3. Aydın, H. ve Kartal, H. (2017). Sınıf öğretmenlerinin okuma yazma öğretiminde karşılaştıkları güçlüklerin hizmet içi eğitim yoluyla giderilmesi. Academy Journal of Educational Sciences, 1 (1), 34-54, https://doi.org/10.31805/acjes.347649

 • 4. Caner, B. ve Çeviker Ay, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlikleri ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 289-312, http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/basbed/issue/38796/456269

 • 5. Oğuzhan, T. ve Özaydınlık, K. (2019). Uzaktan eğitim yöntemi kullanılan hizmet içi eğitim programının öğretmenlerin bilgisayar özyeterlilik algıları ve bilgisayara yönelik tutumlarına etkisi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 19 – 35, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuned/issue/48807/520419

 • 6. Topa Çiftçi, G. (2018). Hizmet İçi Eğitim Bağlamında Yapılan İletişim Eğitimlerinde Alternatif Bir Yöntem Olarak Yeni Medya Platformlarından Blog Kullanımı, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 39 – 61, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/39204/459717

 • 7. Arıkboğa, D. (2020). Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1), 55-68, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksarayiibd/issue/53774/640641

 • 8. Ayra, A. ve Kösterelioğlu, M. (2019). Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 397-418, https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/50660/595413

 • 9. Gürültü, E., Ebuzer, K. Ve Karataş, H. (2020). Sürdürülebilirlik raporları kapsamında işletmelerde hizmet içi eğitim faaliyetleri: Türkiye örneği, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (3) , 21-40, https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/56987/771999

 • 10. Keleşoğlu, S. ve Yiğit, Ö.E. (2017). Yenilikçi Tarih Öğretimi Hizmet İçi Eğitim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50 (1), 161-187, https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001391

 • 11. Baykan, P. ve Oktay, M. (2016). İhtiyaca dayalı hizmet-içi eğitim etkinliği uygulaması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (1), 169-183, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/24591/260354

 • 12. Öztürk, Ö. ve Öztürk, G. (2019). Müzik öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarına katılma durumu ve beklentileri, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 245-257, http://dx.doi.org/10.14686/buefad.458211

 • 13. Kevser, K. ve Karakoç, B. (2017). Yetişkin eğitiminde ‘sekiz süreç elementi’ doğrultusunda öğretmenlerin aldıkları hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 613-634, https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/33599/303510

 • 14. Satmaz, İ. ve Evin Gencel, İ. (2016). Bilim sanat merkezlerinde görevlendirilen öğretmenlerin hizmet içi eğitim sorunu, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 42, 59-73, https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35757/399520

 • 15. Çelen, F.K ve Seferoğlu, S.S. (2016). Hizmet-içi eğitim etkinlikleri kapsamında çevrim- içi ortamların kullanılması: gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler, Çağdaş yönetim bilimleri dergisi, 3 (1), 1 – 13, https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/34547/381689

 • 16. Kayıkçı, K. ve Turan, Ü. (2017). Öğretmenlerin milli eğitim bakanlığı tarafından hazırlanan hizmet içi eğitim çalışmalarına ilişkin görüşleri, Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/34554/381736

 • 17. Sezer, B., Karaoğlan Yılmaz, F.G. ve Yılmaz, R. (2017). Çevrimiçi ve geleneksel yüz yüze hizmet içi eğitim uygulamalarının karşılaştırılması: deneysel bir çalışma, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (1), 264-288, https://doi.org/10.14812/cuefd.311737

 • 18. Ceylan V.K. ve Gündoğdu, K. (2017). Öğretmenlerin e-içerik geliştirme becerileri: bir hizmet içi eğitim deneyimi, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 8 (15), 48-74, https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/31879/350397

 • 19. Tekin, O. (2020). Uzaktan eğitim kullanılan hizmet içi eğitim programlarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16 (1), 20-35, https://doi.org/10.17244/eku.643224

 • 20. Öztürk, T., Zayimoğlu Öztürk, F. ve Kaya, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitimlerine ilişkin görüşleri ve hizmet içi eğitim durumları, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), https://doi.org/10.17556/jef.67571

 • 21. Sezer, Ş., Karabacak, N., Küçük M., ve Korkmaz İ. (2020). School administrators’ opinions related to the values that should be gained to classroom teachers through ınservice training, Eurasian Journal of Educational Research, 86, 175-196, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejer/issue/54088/729872

 • 22. Buğdaylı, G. ve Akyürek, Ç.E. (2017). Hemşirelerin hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşleri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19 (1), 14-25, https://dergipark.org.tr/tr/pub/hemarge/issue/52750/696095

 • 23. Çetin, O. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve yöneticilerin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkililiğine yönelik görüşleri. International Journal of Active Learning 4 (1), 1-20, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijal/issue/49553/631566

 • 24. Babacan, Ş. ve Özey R. (2019). Coğrafya öğretmenlerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönelik beklenti ve önerileri: nitel bir çalışma örneği, International Journal of Geography and Geography Education 39, 29-54, https://doi.org/10.32003/iggei.490988

 • 25. Göçer, V., Özer, S. ve Ürünibrahimoğlu, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının hizmet içi eğitim bağlamında incelenmesi: bir karma yöntem araştırması, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (14), https://doi.org/10.29129/inujgse.765149

 • 26. Sönmez, N., Alptekin, S. ve Bıçak, B. (2019). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yeterliliklerini artırmaya yönelik geliştirilen hizmetiçi eğitim programının etkisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 439-456, https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/45461/455288

 • 27. Cansız Aktaş, M. (2018). Öğretmenlerin performans görevlerine bakışları: hizmet içi eğitim almış zümre başkanları örneği, Journal of Computer and Education Research, 6(12), 320-341, http://dx.doi.org/10.18009/jcer.465378

 • 28. Yıldız Feyzioğlu, E., Tatar, Buldur, S. ve Aydoğdu, B. (2016). Öğretmenlerle fen programı reformu arasındaki köprüyü kurmak: öğretmenlerin hizmet içi eğitim kursunun etkileriyle ilgili görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 1965 – 1982, https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27734/327769

 • 29. Öztürk, G. Ve Öztürk, Ç. (2019). Müzik öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları (Tokat ili örneği), Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (5), 1921-1934, doi: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3001

 • 30. Vezir Oğuz, G. (2017). Satış faaliyetlerinde hizmet içi eğitim ve müşteri odaklı satış ilişkisi, KSU Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 395-410, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/31599/322771

 • 31. Sezer, Ş., Karabacak, N., Korkmaz. İ. ve Küçük, M. (2019). Okul müdürlerinin sınıf öğretmenlerine hizmetiçi eğitim sürecinde kazandırılması gereken mesleki değerler ve mesleki becerilere ilişkin görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (4), 1223-1238, https://doi.org/10.30831/akukeg.458061

 • 32. Babacan, Ş. ve Özey, R. (2016). Coğrafya öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı, Marmara Coğrafya Dergisi, 33,1-24, https://doi.org/10.14781/mcd.17180

 • 33. Babacan, Ş. ve Özey, R. (2017). Coğrafya öğretmenlerinin coğrafya öğretim programındaki öğrenme alanlarına göre hizmet içi eğitim ihtiyaçları, Marmara Coğrafya Dergisi, 36, 1-15, https://dergipark.org.tr/tr/pub/marucog/issue/30253/327188

 • 34. Soydan, T. ve Ünal, M. (2019). Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda aday gümrük muhafaza ve muayene memurlarına yönelik olarak gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Dergisi, 48 (223), 361-378, http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/48112/609449

 • 35. Şahin, Ü. ve Türkoğlu, A. (2017), Sınıf öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim model önerisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (37), 90-104, https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/44714/555553

 • 36. Demircioğlu G., Yadigaroğlu, M. ve Demircioğlu, H. (2016). Determination of needs in-service training (INSET) for chemistry teachers' technological pedagogical content knowledge (TPACK), Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10 (1), 156-185, https://doi.org/10.17522/balikesirnef.277487

 • 37. Eviren, Ö.S. (2018), Kirkpatrick eğitim değerlendirme modeli kullanılarak TÜİK’de bir hizmet içi eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3 (1), 56 – 89, https://doi.org/10.29250/sead.359147

 • 38. Sabah, S. ve Çekin, R. (2016). Beden eğitimi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim etkinliklerine katılımlarını etkileyen etmenler, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 87-95, https://doi.org/10.17155/spd.49494

 • 39. Özbek, R., Susam, E., Onat., M.C ve Özbek, N. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin MEB hizmet içi eğitim programlarının etkililiğine ve bu faaliyetlerin yapıldığı yerlere ilişkin görüşleri (Siirt ili örneği), The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4 (2), 126 – 134, https://dergipark.org.tr/tr/pub/jilses/issue/41927/487402

 • 40. Kaya, M. (2020). MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitim faaliyetleri: katılımcılar, eğitim durumları, eğitim konuları, Trakya Eğitim Dergisi 10 (1), 183-193, https://doi.org/10.24315/tred.562063

 • 41. Sarıtepeci, M., Durak, H ve Seferoğlu S. (2016). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri alanında hizmet-içi eğitim gereksinimlerinin Fatih Projesi kapsamında incelenmesi, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7 (3), 601-620, https://doi.org/10.16949/turkbilmat.277873

 • 42. Özavcı, E. ve Çelikten, M. (2017). Öğretmen görüşlerine göre uzaktan hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Turkish Journal of Educational Studies, 4 (2) 39-76, https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjes/issue/34171/377828

 • 43. Mede, E. ve Işık M. (2016). The needs of primary english teachers for an ın-service teacher training program, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7 (2) 1-30, https://doi.org/10.17569/tojqi.80909

 • 44. Karbuz, N. (2019). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde kamuda eğitim sektöründeki yöneticilere yönelik hizmet içi eğitim stratejisi, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 2 (1), 22-39, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ueader/issue/46537/548850

 • 45. Bıyıklar, B. (2019). Hizmet içi eğitim açısından Türk kamu yönetiminde etik eğitimi: İstanbul ilçe belediyesinde yapılan araştırma, Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 5 (1), 10-26, https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.02

 • 46. İnce M., Karataş, S. ve Çiftçi, A. (2019). Branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (18), 2140-2164, https://doi.org/10.26466/opus.563913

 • 47. Güler, Ç. ve Çavuş, H. (2016) Bilimsel araştırma yöntemleri konulu bir hizmet içi eğitim programının değerlendirilmesi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 257-274, https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/25853/272548

                                                                                                    
 • Article Statistics