KUŞAK VE YOL PROJESİ İNİSİYATİFİNDE ÇHC’DEN ÜLKEMİZE GELEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN MOTİVASYONLARI

Author:

Year-Number: 2021-113
Number of pages: 452-467
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Kuşak ve Yol Projesi İnisiyatifinde ÇHC’den Türkiye’ye gelen bazı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının sürdürücüleri ve motivasyonlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada; araştırmanın amacına uygun olarak nitel (kalitatif) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın hedef kitlesini ÇHC’den Türkiye’ye yatırım yapmış olan firmalar oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi çerçevesinde özgün bir soru formu düzenlenmiştir. Soru formunda firma karakterleristikleri, motivasyon ve sürdürücülerine yönelik 12 adet açık uçlu soru yer almaktadır. Çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren Huawei Ar-Ge, Js Machine, Phoenix İnovasion, Chint Turca, Demirer Kablo, Texhong, Js İnternational ve Elit Makine çalışanlarıyla yüzyüze ya da online görüşmelerde; 5 firmanın motivasyonlarını olumsuz etkileyen muhasebesel sorunlarla karşılaşılmıştır; en temel sorununsa muhasebe ofis çalışanlarının dikkatsizliği üzerine eksik veya usulsüz yapılan hatalar olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Ülkemizin gelişme sürecinde önem arz eden doğrudan yabancı sermaye girişlerinin, ülkemizde muhasebe ofislerinden kaynaklı yaşayacakları olumsuzluklar yatırım devamlılığını ve mevcut yatırımların sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study Belt and Road Project initiative in some from the PRC were made directly to Turkey to investigate the motivation of the maintainers and foreign investment. In the study; Qualitative research method was used in accordance with the purpose of the research. The target audience of the study from the PRC constitute firms that have invested in Turkey. An original questionnaire was prepared within the framework of qualitative research method. The questionnaire includes 12 open-ended questions about company characteristics, motivation and sustainers. The study shows Huawei R & D activities in Turkey, JS Machine, Phoenix's İnovasio, Chinta Turca, Iron Cable, Texhong, Js International and Elite confronted with the machine running or in online discussions; Accounting problems were encountered that negatively affected the motivation of 5 companies; It has been found that the most fundamental problem is the incomplete or improper mistakes made due to the carelessness of accounting office employees. It is concluded that direct foreign capital inflows, which are important in the development process of our country, and the negativities they will experience due to accounting offices in our country may negatively affect the continuity of investment and the sustainability of existing investments.

Keywords