OKUL ÖNCESİNDE YARATICI DRAMANIN ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİLERİNE KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 435-451
Year-Number: 2021-113

Abstract

Bu çalışma, bir yöntem olarak uygulanmakta olan Drama Uygulamaları etkinliklerinin öğretmenlerin ve öğrencilerin sosyal becerilerine olan katkısı üzerine görüşlerinin yer aldığı değerlendirmedir. Çalışmada nitel araştırma modellerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışma, 2019-2020 eğitim öğretim yılı I. döneminde Aydın ili Germencik ilçesinde bulunan farklı ana okul ve anasınıfı bünyesinde görev yapan yirmi öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu oluşturulurken, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz yöntemiyle analiz edildi. Çalışmada, öğretmenler  fiziki donanımın yaratıcı drama uygulamalarını gerçekleştirmek için yeterli olmaması, materyal eksikliği kostüm, maske vb. maddi imkânlarının anasınıfı kaynaklarına yeterince aktarılamaması, öğretmenin özgüven eksikliği, çevrenin bu yönteme yönelik bilinçli bakış açısına sahip olmaması gibi zorluklarla karşılaşsalar da yaratıcı drama uygulama etkinliklerini önemsedikleri ve bu tür uygulama etkinliklerin hem öğretmen hem de öğrencileri çok yönlü geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca okul iklimi ve kültürüne olumlu katkılar sunduğu bireysel ve toplumsal değerleri koruduğu ve olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bu olumlu katkılarına ek olarak bazı velilerin süreç başındaki endişelerinin süreç sonunda ortadan kalktığı gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

       This study is an evaluation that includes the opinions of Drama Practices activities applied as a method on the contribution of teachers and students to social skills. In the study, action research design, one of the qualitative research models, was used. The study was carried out with twenty teachers working in different kindergartens in Germencik district of Aydın in the first semester of the 2019-2020 academic year. While forming the study group, criterion sampling technique, which is one of the purposeful sampling methods, was used. The data of the study were collected using semi-structured interview forms. The data obtained were analyzed by descriptive analysis method, one of the qualitative data analysis techniques. In the study, the teachers stated that physical equipment is not sufficient to perform creative drama applications, lack of materials, costumes, masks, etc. Although they faced difficulties such as not being able to transfer their financial resources to kindergarten resources, lack of self-confidence of the teacher, and the environment not having a conscious point of view towards this method, it was concluded that they care about creative drama application activities and that such practice activities develop both teachers and students in a versatile way. In addition, it was observed that it made positive contributions to the school climate and culture, protected individual and social values ​​and positively affected. In addition to these positive contributions, it was observed that some parents' concerns at the beginning of the process disappeared at the end of the process.

Keywords