FİNANSAL OKURYAZARLIK: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2021-113
Number of pages: 420-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal okuryazarlık bir bireye günlük yaşamda karşılaştığı finansal sorunları çözebilme yeteneği kazandırmaktadır. Bu yeteneğin kazanılmasında bireyin finansal okuryazarlık çerçevesinde temel finansal kavramları anlama, yorumlama ve uygulama yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte günümüz karmaşık finans ortamında finansal zorluklarla baş edebilmek ve etkili finansal kararlar alabilmek için finansal okuryazar olmak önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin farklı değişkenler çerçevesinde finansal okuryazarlık düzeylerini, tutum ve davranışlarını ölçmektir. Çalışma kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksekokulu öğrencilerine anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 24.0 paket programında Kruskal Wallis Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda değişkenlerin bir kısmı öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerini etkilerken bir kısmının etkilemediği tespit edilmiş ve okuduğu bölümde finans ile ilgili dersi olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre finansal okuryazarlık seviyesinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Financial literacy gains the ability to solve financial problems which a person encounters in everyday life. To do this, person should has ability interpretation, understanding and application to basic financial concept within terms of the financial literacy. In today's complex financial environment, being financial literate is important to cope with financial difficulties and make effective decisions. The purpose of this study is to measure financial literacy level, attitude and behavior of university students within terms of the different variables. Within the scope of the study, datas were picked up by applying survey to students of İskenderun Technical University, Dörtyol Vocational School. The datas picked up are analyzed with Kruskal Wallis Test in SPSS 24.0 program. As a result of the analysis it is confirmed that while some variables affect students' financial literacy levels, some do not and determined that students who have a finance course in their department have higher financial literacy level than students who have not.

Keywords