FİNANSAL OKURYAZARLIK: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-02-21 11:42:59.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 420-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal okuryazarlık bir bireye günlük yaşamda karşılaştığı finansal sorunları çözebilme yeteneği kazandırmaktadır. Bu yeteneğin kazanılmasında bireyin finansal okuryazarlık çerçevesinde temel finansal kavramları anlama, yorumlama ve uygulama yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte günümüz karmaşık finans ortamında finansal zorluklarla baş edebilmek ve etkili finansal kararlar alabilmek için finansal okuryazar olmak önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin farklı değişkenler çerçevesinde finansal okuryazarlık düzeylerini, tutum ve davranışlarını ölçmektir. Çalışma kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksekokulu öğrencilerine anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 24.0 paket programında Kruskal Wallis Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda değişkenlerin bir kısmı öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerini etkilerken bir kısmının etkilemediği tespit edilmiş ve okuduğu bölümde finans ile ilgili dersi olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre finansal okuryazarlık seviyesinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Financial literacy gains the ability to solve financial problems which a person encounters in everyday life. To do this, person should has ability interpretation, understanding and application to basic financial concept within terms of the financial literacy. In today's complex financial environment, being financial literate is important to cope with financial difficulties and make effective decisions. The purpose of this study is to measure financial literacy level, attitude and behavior of university students within terms of the different variables. Within the scope of the study, datas were picked up by applying survey to students of İskenderun Technical University, Dörtyol Vocational School. The datas picked up are analyzed with Kruskal Wallis Test in SPSS 24.0 program. As a result of the analysis it is confirmed that while some variables affect students' financial literacy levels, some do not and determined that students who have a finance course in their department have higher financial literacy level than students who have not.

Keywords


 • Adalar, H. (2019), Sosyal Bilgiler Öğretmen Eğitiminde Finansal Okuryazarlık Ve Öğretimi: Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Annual Report to the President (2009), “The President’s Advisory Council On Financial Literacy” https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/DomesticFinance/Documents/PACFL_Draft-AR-0109.pdf adresinden erişildi (ET:12.12.2020).

 • Antepli, A. ve Kılınç, E. (2018), Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Beyşehir İşletme Fakültesi Örneği. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 5/29, 3620-3629.

 • Atkinson, A. ve Messy, F. A. (2012), Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en adresinden erişildi (ET:19.12.2020).

 • Atkinson, A.; Messy, F. A.; Rabinovichi, L. ve Yoongi, J. (2015), Financial Education for Long-term Savings and Investments: Review of Research and Literature. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 39, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jrtgzfl6g9w-en adresinden erişildi. (ET:17.12.2020).

 • Bačová, M.; Čonková, M. ve Bričova, Z. (2013), Financial Literacy Of Students In Slovak Republic. 19-21 September The 7th International Days of Statistics and Economics. 5160.

 • Barmaki, N. (2015), Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 • Baş, T. (2013), Anket Nasıl Hazırlanır?, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Beal, D. J. ve Delpachitra, S. B. (2003), Financial Literacy Among Australian University Students. Economic Papers, 22/1, 65-78.

 • Bozkurt, E.; Toktaş, Y. ve Altıner, A. (2019), Türkiye’de Tasarruf Ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18/72, 1580-1605

 • Bülent Ergan, (2013), https://www.bulentergan.com/x-y-ve-z-nesillerinin-farkliliklari.html adresinden erişildi. (ET:13.01.2021).

 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (1998), An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. Financıal Services Review, 7/2, 107-128.

 • Chen, H.; Volpe, R. P. ve LIU, S. (2006), An Analysis of the Importance of Personal Finance Topics and the Level of Knowledge Possessed by Working Adults. Financial Services Review, 15/1, 81-98.

 • Cihangir, M. ve Ergin, E. (2015), Finansal Okuryazarlığın Temel Düzeyde İncelenmesi: Osmaniye İlinde Ankete Dayalı Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/13, 492-511.

 • Cihangir, M. ve Gemici, E. (2017), Finansal Cehaletten Finansal Okuryazarlığa. Detay Yayıncılık, İstanbul.

 • Cihangir, M. ve Köksal, S. (2019), Gençliğin Kültürel Miras Algısı: Osmaniye Yöresi İçin Ankete Dayalı Bir Değerlendirme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6/4, 266-277.

 • Çevik, C. (2018), Ön Lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Üniversitesi Örneği. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 1/1, 21-38.

 • Delafrooz, N. ve Paim, Laily (2011), Determinants of financial wellness among Malaysia workers. African Journel of Business Management, 5/24, 10092-10100.

 • Demir, G.; Cihangir, M. ve Şak, N. (2016), Demografik Özelliklerin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisinin Multinominal Logit Model İle İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4/25, 420-428.

 • Dr. Mustafa Otrar, (2020), https://mustafaotrar.net/istatistik/kruskal-wallis-h-testi/ adresinden erişildi. (ET:03.01.2021).

 • Fettahoğlu, S.; Kıldıze, D. (2019), Dijital Finansal Okuryazarlık ve Bireylerin Finansal Teknoloji Kullanma Konusundaki Tutumları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12/18, 867-889.

 • Gökmen, H. (2012), Finansal Okuryazarlık. Hiperlink Yayınları, İstanbul.

 • Graham, B. (2020), Akıllı Yatırımcı (Çev., Güneş Yıldız), Epsilon Yayınevi, İstanbul.

 • Green, S. (2013), “Will Financial Literacy Impact Students' Financial Decisions?” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, The Florida State University College of Social Sciences, Florida.

 • Gutnu, M. M. ve Cihangir, M. (2015), Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/10, 415-424.

 • Gümüş, U. T. ve Pailer, M. K. (2019), Öğrencilerin Finans Dersi Alma Durumunun Finansal Okur Yazarlık Seviyesine Etkisi: Bir Nazilli Örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9/11, 1496-1516.

 • Kehiaian, S. E. (2012), Factors and Behavıors That Influence Financial Literacy In U. S. Households. Amerika Birleşik Devletleri/Florida: H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship Nova Southeastern University. https://nsuworks.nova.edu/hsbe_etd/53/ adresinden erişildi. (ET: 21.12.2020).

 • Kharchenko, O.(2011), Financial Literacy In Ukraine: Determinants And Implications For Saving Behavior. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kyiv School of Economics, Ukraine.

 • Llewellyn, Tysha Roz (2012), Financial Literacy of College Students and the Need for Compulsory Financial Education. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. The College at Brockport State University of New York, New York. Montoya, S. (2018), Defining Literacy. GAML Fifth Meeting, Germany. http://gaml.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/4.6.1_07_4.6-definingliteracy.pdf adresinden erişildi. (ET: 21.12.2020).

 • OECD INFE (2011), Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for conducting an Internationally Comparable Survey of Financial literacy. Paris: OECD.

 • Oseifuah, E. K. (2018), Financial literacy among undergraduate students: Empirical evidence from Ghana. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 22/6, 1-17

 • Sohn, S.H.; vd. (2012), Adolescents’ Financial Literacy: The Role Of Financial Socialization Agents, Financial Experiences And Money Attitudes İn Shaping Financial Literacy Among South Korean Youth. Journal Of Adolescence, 35/4, 969-980.

 • Steel Orbis, (2020), https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/roportajlar/posco-assan-tst-ikinci- yarida-turkiye-ve-uluslararasi-ekonomideki-toparlanma-egilimi-goz-onune-alindigindahepimizi--1161062.htm adresinden erişildi (ET:15.11.2020)

 • Şencan, H. (2005), Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Ankara. books.google.com.tr

 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon.

 • The Economist (2008), Financial Literacy: Getting it Right on the Money. http://www.economist.com/node/10958702. adresinden erişildi. (ET:12.12.2020)

 • Türk Dil Kurumu. (2018). https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi. (ET:02.12.2020)

 • Uddin, M. A. (2020), A Study On Literacy And Usage Behaviour Of Credit Cards Users In India. Humanities & Social Sciences Reviews, 8/1, 60-68.

 • UNESCO. (1995), The Education for All Teacher-Training Package - Volume 2. UNDP – UNESCO. http://www.nzdl.org/gsdlmod?e adresinden erişildi. (ET:15.12.2020).

 • Wachira, M. I. ve Kihiu, E. N. (2012), Impact of Financial Literacy on Access to Financial Services in Kenya. International Journal of Business and Social Science, 3/19, 42-50.

                                                                                                    
 • Article Statistics