SOSYAL DEMOKRATİK DİN ALGISI

Author :  

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-02-17 22:56:28.0
Language : Türkçe
Konu : Din Sosyolojisi
Number of pages: 358-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal demokrasi düşüncesi, Türk siyasi tarihinde Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze kadar az veya çok ama sürekli bir biçimde etkisini sürdürmüştür. Cumhuriyetin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrasiyi bazen sadece söylem olarak bazen de uygulamaya geçirip, parti programlarında yer vererek siyasi hayatta var etmiştir. Bu düşünce kimi zaman iktidardan kimi zaman da muhalefetten bir ses olarak varlığını sürdürürken dinle ilişkisi de daima gündemde olmuştur.  Bu makale, bir grup sosyal demokrat üzerinden afaki söylemleri aşarak sosyal demokratların kendi söylemlerini bilimsel yöntemlerle değerlendirip sonuçlara ulaşmayı amaçlamıştır. Sosyal demokratların dine bakışı ve değerlendirmeleri 2012 Eylül-2013 Temmuz ayları arasında yapılan derinlemesine mülakatlardan elde edilen veriler üzerinden ortaya konularak sosyal demokratik din algısı betimlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In political history of Turkish, Social democracy idea has  been effective, more or less but constantly, since latterly age the Ottoman Empire to todays. Constituented political party of republic Turkish CHP sometimes only discoursely sometimes practicaly, including in party programme, has created it in political sphere. While This idea exist as a voice  sometimes from government or sometimes from opposing party, its relation with religion has always remained on the agenda. This study has aimed to reached the scientific conclusion by scientific method, based on discorse of  own expression a score of social democrat. Social democratic perception of religion has been described through the data obtained from in depth interviews held with social democrats asking their views and evaluations on religion between September 2012 and July 2013.   

Keywords


 • Akarsu, Bedia,(1987) ‘Felsefe Terimleri Sözlüğü’, İnkılap Kitabevi, Ankara,.

 • Bainbridge, Sims William.(2012)Din Sosyolojisi, Yaşadığımız Dünya. Ateizm, Clarke, Peter B. “Ateizm” (Çev: Ömer Bozkurt, Çeviri Editörü: İhsan Çapçıoğlu), İmge Kitabevi, Ankara.

 • Bora, Tanıl,(2017), Cereyanlar, “Türkiye’de Siyasi ideolojiler, , İletişim Yayıncılık, İstanbul.

 • Canyaş, Orkut,(2015) “CHP’nin Sosyal Demokrasi Serüveni”, Alternatif Politika, Cilt 7,Sayı 1, Nisan, s.6-31

 • Creswell, John W,(2015) Nitel Araştırma Yöntemleri,( çev: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir) Siyasal Kitabevi, Ankara.

 • Çakmak, Fatma,(2018) “Dinsel Bir İtibar Göstergesi Olarak Hacılık”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayımlanmamış doktora tezi, Ankara.

 • Emre, Yunus (2013), CHP, Sosyal Demokrasi ve Sol, , İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Toker, İhsan,(2009) “Teolojik Bir İnşa Olarak Laiklik, , Eskiyeni Yayınları, Ankara.

 • Tosun, Gülgün Erdoğan,(2016) “Sosyal Demokrasi ve İlkeleri”, Alabanda akademi, Ankara.

 • Turşucu, Hamdi,(2008), “Sosyal Demokrat Teori ve Pratiğe Kısa Bir Giriş”, Toplum ve Demokrasi 2, Ocak-Nisan, s.75-90.

                                                                                                    
 • Article Statistics