KADINLARIN TESLİM ALMADIĞI MEHİRİNDEN VE ZİYNETLERİNDEN ZEKÂTLA MÜKELLEFİYET DURUMLARI

Author:

Year-Number: 2021-113
Number of pages: 306-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslamın temel esaslarından olan zekât altın ve gümüşten verilirken kadınların altın ve gümüşten yapılan takılarından zekât verilmesinin farz olup olmadığı hususunda görüş ayrılığı vardır. Hanefiler kadınların ziynetlerinden dolayı zekât vermeleri gerektiği görüşüne; Şafiî, Maliki ve Hambeliler ise gerekmediği görüşüne sahiptirler. Fakat Şafiî, Maliki ve Hambelilere göre eğer bu ziynetler saklamak ve biriktirmek için edinilmişse ve ayrıca kadın süs eşyalarında israfa kaçarsa bunların zekâtını vermesi gerekir. Kadınların teslim almadıkları mehirlerden zekât vermek zorunda olup olmadıkları fıkıhta konu edinilmiştir. Ebu Hanife ve Malikiler mehiri zayıf alacak olarak kabul etmiş, bu sebeple teslim alındıktan sonra üzerlerinden bir yıl geçmesiyle zekâtlarının ödenmesi gerektiği görüşünü benimsemişlerdir. Alacaklar kuvvetli, zayıf ve orta olmak üzere üçe ayrılır. Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre bütün alacaklar kuvvetlidir. Şafiiler ve Hanbelilere göre de mehir alacağı teslim alınması mümkün olan alacaktır. Bu sebeple bu fakihlere göre kadın mehrini teslim alınca geçmiş yılların zekâtını da ödeyecektir.

Keywords

Abstract

Zakat, which is one of the basic principles of Islam, is also given from gold and silver. There is a difference of opinion as to whether women are obligatory to give zakat for their jewelry made of gold and silver. Hanafies are in the view that women should give zakat because of their adornment; Shafii, Maliki and Hambelis have the opinion that it is not necessary. However, according to Shafii, Maliki and Hambalis, if these ornaments are acquired for keeping and collecting, and if women are wasteful in ornaments, they should give their zakat. Whether or not women have to give zakat from the doveries they have not received yet is also the subject of fiqh. Abu Hanifa and Malikis accepted the mahr as a weak receivable claim and therefore adopted the view that their zakat should be paid one year after they were received. According to Abu Yusuf and Muhammad, all claims are potent. According to Shafiis and Hanbalis, it will be possible to receive the mahr. Therefore, according to these scholars, when a woman receives her mahr, she should also pay zakat of previous years.

Keywords