GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI VE BİREYSEL ÇALGILARINA YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARI

Author:

Number of pages: 135-169
Year-Number: 2021-113

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ile çalgı performansı özyeterlik inançları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ve çalgı performansı özyeterlik inançlarının cinsiyet, yaş, sınıf, bireysel çalgı türü, bireysel çalgıyı isteyerek seçme, bireysel çalgı günlük çalışma süresi, bireysel çalgıyı çalma deneyimi, bireysel çalgı başarı notu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi de araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. İstanbul ilinde bulunan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören 360 öğrenciden elde edilen veriler Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği ve Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin bireysel çalgı çalışma alışkanlıklarının ve çalgı performansı özyeterlik inançlarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ile çalgı performansı özyeterlik inançları arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırma sonuçları tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The general aim of this research is to reveal the relationship between the individual instrument playing habits and the instrument performance self-efficacy beliefs of students studying in the music department of Fine Arts High School. In addition, determining whether students' individual instrument study habits and instrument performance self-efficacy beliefs differ according to variables such as gender, age, class, individual instrument type, individual instrument voluntary selection, individual instrument daily playing time, experience of playing the individual instrument, and individual instrument success grade is the sub-objective of the study. The data obtained from 360 students studying at Aydın Doğan Fine Arts High School, Avni Akyol Fine Arts High School and Aşık Veysel Fine Arts High School in Istanbul were collected through the Individual Instrument Study Habits Scale and the Instrument Performance Self-Efficacy Scale. The results of the research showed that the individual instrument study habits and instrument performance self-efficacy beliefs of the Fine Arts High School students were at a moderate level. A positive significant relationship was found between students' individual instrument studying habits and instrument performance self-efficacy beliefs. The results of the research were discussed and suggestions for future research were presented.

Keywords