GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI VE BİREYSEL ÇALGILARINA YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARI

Author :  

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-02-21 21:13:23.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik eğitimi
Number of pages: 135-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ile çalgı performansı özyeterlik inançları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ve çalgı performansı özyeterlik inançlarının cinsiyet, yaş, sınıf, bireysel çalgı türü, bireysel çalgıyı isteyerek seçme, bireysel çalgı günlük çalışma süresi, bireysel çalgıyı çalma deneyimi, bireysel çalgı başarı notu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi de araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. İstanbul ilinde bulunan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören 360 öğrenciden elde edilen veriler Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği ve Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin bireysel çalgı çalışma alışkanlıklarının ve çalgı performansı özyeterlik inançlarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ile çalgı performansı özyeterlik inançları arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırma sonuçları tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The general aim of this research is to reveal the relationship between the individual instrument playing habits and the instrument performance self-efficacy beliefs of students studying in the music department of Fine Arts High School. In addition, determining whether students' individual instrument study habits and instrument performance self-efficacy beliefs differ according to variables such as gender, age, class, individual instrument type, individual instrument voluntary selection, individual instrument daily playing time, experience of playing the individual instrument, and individual instrument success grade is the sub-objective of the study. The data obtained from 360 students studying at Aydın Doğan Fine Arts High School, Avni Akyol Fine Arts High School and Aşık Veysel Fine Arts High School in Istanbul were collected through the Individual Instrument Study Habits Scale and the Instrument Performance Self-Efficacy Scale. The results of the research showed that the individual instrument study habits and instrument performance self-efficacy beliefs of the Fine Arts High School students were at a moderate level. A positive significant relationship was found between students' individual instrument studying habits and instrument performance self-efficacy beliefs. The results of the research were discussed and suggestions for future research were presented.

Keywords


 • Akkuş, R, (2000), “Çalgı Çalışma Alışkanlıkları”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 107-111.

 • Aydıner Uygun, M; Kılınçer, Ö, (2018), “Mesleki Müzik Eğitimi Öğrencilerinin Enstrümantal Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 317-339.

 • Babacan, E; Babacan, M, D, (2017), “Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi”, İdil Dergisi, 6 (32), 1299-1318.

 • Babacan, E; Yüksel, G; Küçükosmanoğlu, O; Babacan, M, D, (2017), “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi (Konya İli Örneği)”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 464-474.

 • Bandura, A, (1997), Self-Efficacy: The Exercise of Control, Freeman, New York.

 • Başbay, A; Bıyıklı, C; Demir, E, K, (2018), “Öğrenme Stilleri İle Ders Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi”, İlköğretim Online, 17 (2), 848-863.

 • Bayram, N, (2004), Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi, Ezgi Kitabevi, Bursa.

 • Bee, H; Boyd, D, (2009), Çocuk Gelişim Psikolojisi, Kannüs Yayınevi, İstanbul.

 • Büyüköztürk, Ş, (2009), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayınevi, Ankara.

 • Coşkun Şentürk, G; Bölek, A, (2019), “Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Öz Yeterlik Durumlarının İncelenmesi”, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 1110-1135.

 • Coşkun Şentürk, G; Kapçak, Ş; Kapçak Işıksungur, B, (2018), “Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 1232-1255.

 • Demirtaş, S, (2020), “Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Çalgısına Yönelik Tutum Düzeyleri İle Piyano Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Turkish Studies Education, 15 (4), 2549-2566.

 • Doğan, T; Erdal, B, (2016), “Senin Favori Çalgın Hangisi? Çalgı Tercihini Etkileyen Demografik ve Sosyo-Kültürel Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Human Sciences, 13 (3), 6050-6070.

 • Ercan, H; Orhan, Ş, Y, (2016), “Kişiselleştirilmiş Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Bireysel Çalgı Dersiyle İlişkisi: Gazi Üniversitesi Örneği”, Journal of Research in Education and Society, 3 (1), 130-144.

 • Erol, M; Avcı Temizer, D, (2016), “Eyleme Geçiren Bir Katalizör “Öz Yeterlik Algısı”: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (4), 711-723.

 • Gerçeker, C, S, (2018), “Investigation of Music Teacher Candidates’ Individual Instrument Burnout, Perceived Family Support in Instrument Training and Individual Instrument Training Habits with Regard to Various Variables”, Educational Research and Reviews, 13 (12), 447-463.

 • Girgin, D, (2015), “Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38 (2), 107-114.

 • Girgin, D, (2017a), “Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18 (1), 613-624.

 • Girgin, D, (2017b), “The Relationship Between Pre-Service Teachers Self-Efficacy Belief in Musical Instrument Performance and Personality Traits”, Eurasian Journal of Educational Research, 67, 107-123.

 • Göğüş, G, (2009), “Müzik Yeteneğinin Geliştirilmesinde Küçük Yaşlarda Eğitime Başlamanın Önemi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 89-102.

 • Gün, E; Yıldız, G, (2014), “Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Piyano Performansı Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Turkish Studies, 9 (5), 1053-1065.

 • Günaydın, F, (2011), İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Karasar, N, (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınevi, Ankara.

 • Kolbaşı, G, (2019), “Müzik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Çalgılarına Çalışma Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 5 (9), 27-41.

 • Kurtuldu, M, K, (2015), “Piyano Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Deşifre Çalma Becerilerinin Karşılaştırılması”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 593-602.

 • Küçükosmanoğlu, H, O; Babacan, E; Babacan, M, D; Yüksel, D, (2016), “Müzik Eğitiminde Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıkları Ölçek Geliştirme Çalışması”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (İpek Yolu), 2350-2367.

 • Mcpherson, G, E; Mccormick, J, (2006), “Self-Efficacy and Music Performance”, Psychology of Music, 34 (3), 322-336.

 • Mcpherson, G, E; Zimmerman, B, J, (2002), “Self-Regulation of Musical Learning: A Social Cognitive Perspective”, (Ed. R. Colwell, C. Richardson), The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning, 327-347, Oxford University: New York.

 • Moray, E, (2003), Üniversite Müzik Öğrencilerinin Çalgı Çalışma Tutum ve Alışkanlıklarının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Nielsen, S, G, (2004), “Strategies and Self-Efficacy Beliefs in Instrumental and Vocal Individual Practice: A Study of Students in Higher Music Education”, Psychology of Music, 32 (4), 418-431.

 • Özçelik Herdem, D, (2018), “Çalgı Eğitiminde Zamanı Etkin ve Verimli Kullanma İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki ve Bir Teknik Öneri “Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği”, Turkish Studies, 13 (26), 941-952.

 • Özmenteş, G, (2014), “Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Özyeterlikleri, Benlik Saygıları ve Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkiler”, Eğitim ve Bilim, 39 (171), 138152.

 • Özmenteş, G; Özmenteş, S, (2008), “Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

 • Özmenteş, S, (2013a), “Çalgı Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kullandıkları Çalışma Taktikleri”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (2), 439-453.

 • Özmenteş, S, (2013b), “Çalgı Eğitiminde Öğrenci Motivasyonu ve Performans”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 320-331.

 • Parasız, G; Gülüm, O, (2017), “Öğrencilerin Haftalık Keman Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi”, İdil Dergisi, 6 (31), 1045-1075.

 • Pearson, K, R, (2003), Design and Development of The Self-Efficacy for Musical Studies Scale, Brigham Young University, Provo, Utah, U.S.

 • Piji Küçük, D, (2011), “Müzik Etkinliklerine Katılan ve Katılmayan Çocuklarda Benlik Saygısı ve Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Algısının İncelenmesi”, İlköğretim Online, 10 (2), 512-522.

 • Pirgon, Y, (2013), “Piyano Eğitiminde Günlük Çalışma Yapmanın Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 41-49.

 • Pirlibeylioğlu, B, (2015), Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Piyano Performansı Öz Yeterlik Algıları İle Piyano Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri (Ege Bölgesi Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

 • Schultz, D, P; Schultz, S, E, (2007), Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs Yayınevi, İstanbul.

 • Schunk, D, H; Pajares, F, (2001), “The Development of Academic Self-Efficacy”, (Ed. A. Wigfield, J. Eccles), Development of Achievement Motivation, 2-27, Academic Press: San Diego.

 • Şeker, S, S, (2014), “Müzik Öğretmeni Adaylarının Akademik Özyeterlik Düzeyleri İle Çalgı Çalışmaya İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, NWSA-Fine Arts, 9 (3), 135-149.

 • Topalak, Ş, (2013), “Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi/Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi”, Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (2), 114-129.

 • Turhal, E; Akgül Barış, D, (2019), “Çalgı Öğrencilerinin Öz Düzenleme Algıları”, Turkish Studies,14 (4). 1775-1789.

 • Tümkaya, S; Bal, L, (2006), “Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 313-326.

 • Üstün, E, (2019), “Flüt Eğitiminde Günlük Çalışma Yapmanın Öğrenciler Üzerinde Bilinçli Farkındalık ve Stres Kontrolü Açısından Etkisi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,

 • Yiğit, E, F; Duruer, G, A, (2018), “Performans Deneyiminin Çalgı Eğitimindeki İşlevinin Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Bireysel Çalgı Eğitimi (Keman) Dersi Örneğinde Değerlendirilmesi”, The Journal of Social Science, 5 (29), 131-148.

 • MEB, (2016), Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/03111224_ooky.pdf

 • TTKB, (2016), Haftalık Ders Çizelgeleri, https://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders- cizelgeleri/kategori/7

                                                                                                    
 • Article Statistics