ÂRİFLERİN MENKIBELERİ’NDE GÜZEL SANATLARA BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2021-112
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-16 13:17:32.0
Language : Türkçe
Konu : güzel sanatlar
Number of pages: 324-338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahmet Eflâkî’nin yazmış olduğu Âriflerin Menkıbeleri isimli eserde Mevlânâ Celalettin Rumî ve etrafındakilerin başlarından geçen olaylar ile bu olaylara ait detaylar anlatılmaktadır. Bundan dolayı eser başta başkent Konya ve çevresi olmak üzere XIII. yüzyılın kültürel yapısı ve sanat ortamı hakkında çok önemli bilgiler içermektedir. Dönemin dini, toplumsal, siyasi, ekonomik ve sanat hayatı hakkında değerlendirilmesi gereken detaylara yer verilmiş olması Ariflerin Menkıbeleri’ni sanat ve sanatçılar açısından da kıymetli bir kaynak olmasını sağlamıştır. Çalışmamızda özellikle resim, mimari, müzik gibi sanatlara âit anlatımlardan hareketle dönemin bu sanat dallarına yönelik bakış açısı ve yaşam içindeki konumları anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

In the work titled Menkibeler of the Arifs written by Ahmet Eflaki, Mevlana Jalalettin Rumi and those around him describe the events that happened and the details of these events. Because of this, the work is mainly the capital of Konya and its surroundings XIII. it contains very important information about the cultural structure and art environment of the century. The fact that details were given about the religious, social, political, economic and artistic life of the period that should be evaluated made Arif Menkibeler a valuable resource from the point of view of art and artists. In our study, the perspective of these art branches of the period and their position in life are explained, especially based on the narratives of the arts such as painting, architecture, music. 

Keywords


 • Bibi, İbn, (1996), El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l- Umuri’l-Ala’iye (Selçukname), (cilt I. II )( Çev. Mürsel Öztürk). Ankara: T.C.Kültür Bakanlığı

 • Çelebi, E, (2012), Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Cilt 3). İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.

 • Eflâkî, A, (1995), Âriflerin menkıbeleri (Cilt I, II ). (Çev T. Yazıcı.), Ankara: Millî Eğitim.Bakanlığı Yayınevi

 • Gölpınarlı, A, (1999), Mevlânâ Celaleddin Mektuplar, İstanbul: İnkılap Yayınları.

 • Gölpınarlı, A, (2010), Mevlânâ Celâleddin: hayatı, felsefesi, eserleri, eserlerinden seçmeler. İstanbul: İnkılâp Yayınları.

 • Ögel, B, (1987), Tür Kültür Tarihi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

 • Ögel, S, (1972), Malazgirt Armağanı. Ortaçağ Çerçevesinde Anadolu Selçuklu Sanatı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

 • Önder, M, (1962), Mevlâna şehri Konya: (Tarihi Kılavuz). Ankara: Konya Turizm Derneği.

 • Öney, G; Erginsoy, Ü.(1992). Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

 • Önge, Y,(1988), Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi (Sayı 3). Alaaddin Keykubad Dönemi Konya’da inşa Edilmiş Mimarlık Eserleri. Konya: Selçuk Araştırma Merkezi.

 • Önge, Y, (1991), Konya Mevlânâ Dergâhı’nın Kaybolan Bir Yapısı: Türbe Hamamı 5. Milli Mevlânâ Kongresi. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.

 • Rumi, Mevlânâ Celaleddin, (1995), Mesnevi (Cilt 1-6) (Çev. V. İzbudak), İstanbul: MEB Yayınları.

 • Sarre, F, (1989), Konya Köşkü, (Çev: Şahabeddin Uzluk), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

 • Sipehsalar, F, (2011, Mevlânâ ve etrafındakiler (Çev.T. Yazıcı), İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

 • Sönmez, Z, (1989), Başlangıçtan 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

 • Uslu, R, (2015), Selçuklu Topraklarında Müzik: Hoca Ahmed Yesevî’den Hz. Mevlâna’ya (Cilt 1). Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

 • Uzluk, Ş, (1957), Mevlevilikte Resim, Resimde Mevleviler, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

 • Veled Sulṭan. (2014). İbtidâ-nâme (Çev. A. Gölpınarlı), İstanbul: İnkılâp Kitabevi

 • Yazıcı, T, (1989), Akmanastır Maddesi, C. II, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Diyanet Vakfı

 • Yazıcı, T, (1989). ‘’Ahmed Eflâkî ‘’ maddesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA),C.2, İstanbul,

 • Yazıcı, T.(2004). ‘’Menakıbul Ârifi’’ Maddesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, (DİA), C.29, Ankara

 • https://meram.bel.tr/Content.aspx?CategoryID=62&ContentID=13(erişim 14.01,2021)

 • https://www.selcuklu.bel.tr/ilcemiz/detay/298/karatay-medresesi.html(erişim 14.01,2021) Resim 1. İplikçi Cami (İplikçiCami2https://meram.bel.tr/Content.aspx?CategoryID=62&ContentID=13(Erişim 14 Ocak 2021) Resim 2. Karatay Medresesi (KaratayMedresesihttps://www.selcuklu.bel.tr/ilcemiz/detay/298/karataymedresesi.html.Erişim 14 Ocak 2021) Resim 3. Çift Başlı Kartal Konya Kalesinden gelme taş kabartma(Öney,Erginsoy,1992,s.58) Resim 4. Konya Kalesi Melek Fiğürü (Öney, Erginsoy 1992,s.62)

                                                                                                    
 • Article Statistics