UZAKTAN EĞİTİMDE KEMAN EĞİTİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-02-25 14:39:20.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 292-305
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda uzaktan eğitimde keman eğitiminin uygulanabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Gazi Üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalında on haftalık uzaktan eğitim uygulamaları sonunda keman eğitimcileri ve lisans öğrencilerine anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Gerekli verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uzaktan eğitimde keman eğitiminde iletişimin önemli olduğu, öğrencilerin çalgıya daha fazla zaman ayırdığı ve eğitimde sürekliliğin sağlanarak teknolojinin daha etkin kullanılabildiği belirlenmiştir. Araştırmada uzaktan eğitimde iletişimin önemi vurgulanarak sistem üzerinde sorunların giderilerek keman derslerinde hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin kullanabilecekleri çevrimiçi kütüphanenin ve nota arşivinin oluşturularak iletişimin sağlanabilmesiyle uzaktan eğitim modelinin daha çok tercih edilebileceği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, internet erişiminden kaynaklı iletişim sorunlarının ve kaynağa ulaşmada yaşanan sorunların çözümlenerek keman eğitiminin daha iyi uygulanabileceği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study it is aimed to determine the feasibility of distance education in violin education under the influence of the corona virus which has influenced the world. The study was carried out by applying a questionnaire to violin educators and undergraduate students at the end of ten weeks of distance education in Gazi University, Department of Music Education. A questionnaire developed by the researcher was used to collect the necessary data. As a result of the research, it was determined that communication is important in violin education in distance education, students spend more time on the instrument and technology can be used more effectively by ensuring continuity in education. Emphasizing the importance of communication in distance education in the study, it has been revealed that the distance education model can be preferred more by creating an online library and musical note archive that can be used by both educators and students in violin lessons by solving the problems on the system. In line with these results, it has been suggested that violin education can be applied better by solving communication problems arising from internet access and problems in accessing the source.

Keywords


 • Alkan, C. (1987). Açık öğretim: Uzaktan eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 137.

 • Aksoy, Y., Güçlü, O., ve Nayir, E. A. (2020). Özel müzik kurslarının pandemi sürecindeki uzaktan eğitim durumları. Milli Eğitim, 49(1), 947-967.

 • Aras, E. (2019). Spor eğitimi kurumlarında görev yapan akademik personel ve spor eğitimi gören öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi.

 • Balta, Y. (2014). Türkiye’de çevrimiçi eğitimde ders veren öğretim elemanlarının çevrimiçi ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin görüşleri. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 • Bayram, M., Peker, T. A., Aka, T. S., ve Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3).

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. (24. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Can, A. A., ve Yungul, O. (2017). Müzik eğitimi kurumlarında çalgı eğitimi alan lisansüstü öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 45, 155-168.

 • Çığlık, H., ve Bayrak, M. (2015). Uzaktan öğrenme ve yapısalcı yaklaşım. IJODE, 1(1), 87-102.

 • Dağ, F. (2011). Harmanlanmış (Karma) öğrenme ortamları ve tasarımına ilişkin öneriler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 73-97.

 • Ekiz, M. A. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (Nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), 1-13.

 • Erim, A., ve Yöndem, S. (2009). Video model destekli öğretimin gitar performansına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 45-55.

 • Gazi Üniversitesi. (2020). Pandemi dönemi uzaktan eğitim. http://uzaktanegitim.gazi.edu.tr/ sayfasından 24.07.2020 tarihinde erişilmiştir.

 • Güler, B., ve Şahin, M. (2015). Karma öğrenme yönteminin ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarına, öz-düzenleme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9 (1), 108-127.

 • Gürgan Öztürk, F. (1997). “Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü öğrencilerinin keman eğitiminden beklentileri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Sempozyumu, 28-31 Mayıs, Bolu.

 • Ilgaz, H. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(26), 187204.

 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. (4. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.

 • Kesendere, Y., Şenol-Sakin, A., ve Acar, A.K. (2020). Educators’ views on online/distance violin education at Covid-19 outbreak. Journal for the Interdisciplinary Art and Education, 1(1), 1-19.

 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.

 • Mustul, Ö., ve Yağışan, N. (2018). Keman öğretiminde mikro öğretim tekniğinin öğretme becerilerine etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:6, Sayı:85, s. 184-204.

 • Okan, S., ve Arapgirlioğlu, H. (2019). Uzatan öğretim modelinin orta seviye keman öğrenimine etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 205-232.

 • Okan, S. (2017). Uzaktan öğretim modelinin keman öğrenimine etkisi. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

 • Olcay, A., ve Döş, B. (2016). Turizm eğitimi alan öğrencilerin internete dayalı uzaktan eğitim yöntemine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 727-750.

 • Parasız, G. (2001). Türkiye’de eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerine göre ana çalgı keman eğitiminde karşılaşılan sorunların incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 • Saltürk, A., Güngör, C. (2020). Üniversite öğrencilerinin gözünden covıd-19 pandemi döneminde uzaktan eğitime geçiş deneyimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 16.

 • Sakarya, G., ve Zahal, O. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan keman eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 795-817.

 • Tecimer, Ö., ve Akgül Barış, D. (2018). İlk ve ortaokullarda blok flüt eğitimi için eğitsel video ders materyali hazırlama. Fine Arts, 13(4), 117-132.

 • Torlular, A. (2005). Keman eğitimcilerimizin yöntem-teknik ve dağar ile ilgili kaynaklar açısından keman eğitimine katkılarının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Uludağ üniversitesi, Bursa.

 • Uslu, M. (2012). Nitelikli keman eğitimine yönelik yaklaşımlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4).

 • Wei, H., ve Chou, C. (2020). Online learning performance and satisfaction: do perceptions and readiness matter?. Distance Education, 41(1), 48-69.

 • Yamamoto, T., G., ve Altun, D., (2020). Coronovirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.

 • Yağışan, N. (2008). Keman çalmanın biomekanik analizi. Konya: Eğitim.

 • Yıldız, S. (2016). Pedogojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301-329.

 • Yorgancı, S. (2014). Web tabanlı uzaktan eğitim yönteminin öğrencilerin matematik başarılarına etkileri. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1401-1420.

 • Yungul, O. (2018). Müzik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitim. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1333-1348.

 • Yurdakul, B. (2005). Eğitimde yeni yönelimler. Ankara: Pegem.

 • YÖK, (2020). Basın açıklaması. yok.gov.tr: https://www.yok. gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx sayfasından 10.04. 2020 tarihinde erişilmiştir.

                                                                                                    
 • Article Statistics