SANAT VE İLETİŞİM İLİŞKİSİ AÇISINDAN AYŞE KAPUSUZ’UN ESERLERİNİN ANALİZ VE YORUMLARI

Author :  

Year-Number: 2021-112
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-19 10:22:44.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal ve Beşeri Bilimler-(Görsel Sanatlar)
Number of pages: 309-323
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihinin ilk çağlarından itibaren sanat, insanların duygu ve düşüncelerini, hayal gücünü, yaratıcılıklarını da kullanarak farklı biçimlerle anlatabilme çabasıdır. Bu yönüyle sanat eserleri, geçmişten günümüze kadar toplumlarda sanatçıların ortaya koyduğu estetik kaygılar taşıyan birer iletişim aracı olmaktadır. Görsel anlatım biçiminin ilk örnekleri sayılan mağara devrindeki insanların çizdiği sembol ve şekiller iç dünyalarının dışa yansıması olarak duvarlarda yer almıştır. İlk insanların bu şekil ve sembollerle sağlamaya çalıştıkları iletişim olgusu aslında toplumsal yaşantının önemli bir aracı olarak tarih boyunca sanatla köklü bir ilişki içinde olmuştur. Sanat aslında farklı iletişim yollarıyla izleyicinin görme, işitme ve hissetme duyularına hitap ederken eserini ortaya koyan sanatçının ruh dünyasındaki pek çok olguyu sanat yoluyla dışa vurmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda sanat kitlelere ulaşma konusunda oldukça etkili bir iletişim aracı olduğundan söz edebiliriz. Bu araştırma ile, ekspresyonist tarzda çalışmalar üreten sanatçı Ayşe Kapusuz’un eserlerinin teknik ve estetik özellikleri bakımından incelenip değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma türlerinden olan doküman analizi (literatür tarama) yöntemi ile yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Since the first ages of history, art is an effort to express people's emotions and thoughts, imagination, and creativity in various ways. In this respect, artworks are a communication apparatus that carries aesthetic concerns in societies from past to present.      The symbols and figures drawn by people in the cave era, which are considered to be the first examples of visual expression, were placed on the walls as a reflection of their inner world. The communication phenomenon that the first people tried to provide with these shapes and symbols has actually been in a deep-rooted relationship with art throughout history as an important tool of social life.When art actually appeals to the senses of seeing, hearing, and feeling of the audience through different communication ways, it enables the artist who composes her artwork to express many phenomena in the spirit world through art. In this regard, art is an impactful communication tool to reach the masses. With this research, it is aimed to examine and evaluate the works of the artist Ayşe Kapusuz, who creates artworks in an expressionist technique, in terms of their technical and aesthetic features.

Keywords


 • Arsever, C. E. (1983). Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

 • Andrews, T. (1995). Renklerle tedavi. İstanbul: Arıtan Yayıncılık.

 • Antmen, A. (2008), 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar (5.Baskı). İstanbul: Sel Yayıncılık.

 • Çalışkan, N., Karadağ, E. ve Çalışkan, F. (2010). Eğitim, iletişim ve öğretmenin beden dili. Ankara: Kök Yayıncılık.

 • Çoruhlu, Y. (2011). Türk Mitolojisinin Ana Hatları. İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

 • Eliade, Mircea. (2003a). Dinler Tarihine Giriş. İstanbul: Kabalcı Yayınları.

 • Erbek, Mine. (2002). Çatalhöyükten Günümüze Anadolu Motifleri. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Ersoy, N. (2000). Semboller ve Yorumları (3. Baskı). İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.

 • Radt, W. (2002). Pergamon: Antik bir kentin tarihi ve yapıları (S.Tammer, Çev.). İstanbul: YKY

 • Rıchard, L. (1991). Ekspresyonizm (B. Madra ve S. Gürsoy, Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Özkök, E. (1982). Sanat, İletişim ve İktidar. Ankara: Tan Kitap.

 • Zıllıoğlu, M.(2007). İletişim nedir? (3. Baskı). İstanbul: Cem Yayınevi.

 • Canay, A. (2011). Anadolu’da üretilen kilim motifleri ve seramik sanatında yorumlanması. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entütisi Seramik Ana Sanat Dalı, Afyon.

 • Karataş, M. (2013). Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası-. (Yayımlanmamış doktora tezi). Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Muğla.

 • Orçan, S. (2011). Türk Masallarında Renk İmgesi. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Öztekin, S. (2008). Dinlerde Hayat Ağacı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

 • Ahmetoğlu Ü. Ve Denli, S. (2013). Soyut dışavurumculuğun ortaya çıkışı ve Türk Resim Sanatına yansımaları. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3 (8), 173-188.

 • Akkın, C., Eğrilmez, S. ve Afrashi, F. (2004). Renklerin insan davranış ve fizyolojisine etkileri. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVI. Kongresi, 33, 274- 282.

 • Aşkar, Füsun. (2011). Sanatsal İletişim Modeli: Sahne (Performans) Sanatları Üzerine Bir İnceleme. Akademik Bakış Dergisi, Sayı 25, Temmuz-Ağustos, Sayfa 2.

 • Çalışkan, N.ve Kılıç, E. (2014). Farklı Kültürlerde ve Eğitimsel Süreçte Renklerin Dili. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15 Sayı 3, Aralık, Sayfa 69-85 .

 • Çevik, Nevzat .(1999). Hayat Ağacı’nın Urartu Kült Törenlerindeki Yeri ve Kullanım Biçimi. Anadolu Araştırmaları Dergisi.15, s. 335-367.

 • Çelikdağ, S. G. (2017). Türk Kültüründe Değerler Simgesi Gül. Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 13, 105-123.

 • Fırıncı, M. (2006). Alman Ekspresyonizmi (Dışavurumculuk), DieBrücke(Köprü) ve Türk Baskı Resim Sanatına Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (19) 110-115.

 • Karafakı, F. ve Çetinkaya, Ç. (2016). Türk Süsleme Sanatında Gül’ün Kullanımı, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13 (1), Haziran, S.18

 • Keskin, İsmail. (2014). Baskıresimde Alman Ekspresyonizmi (Dışavurumculuk) ve Litografi Sanatına Yansımaları, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi (Journal of Art), Sayı. 25, S. 3 Kılınçarslan, F. ve Fidan, M. (2012). Giresun üniversitesindeki çalışan kadın personelin renklere bakışı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4, 3854.

 • Mazlum, Ö. (2011). Rengin kültürel çağrışımları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 125- 138

 • Parpola, S. (1993). “The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origins of Jewish Monotheism and Greek Philosophy”, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 52, No. 3, s. 161-208.,

                                                                                                    
 • Article Statistics