SANAT VE İLETİŞİM İLİŞKİSİ AÇISINDAN AYŞE KAPUSUZ’UN ESERLERİNİN ANALİZ VE YORUMLARI

Author:

Number of pages: 309-323
Year-Number: 2021-112

Abstract

Tarihinin ilk çağlarından itibaren sanat, insanların duygu ve düşüncelerini, hayal gücünü, yaratıcılıklarını da kullanarak farklı biçimlerle anlatabilme çabasıdır. Bu yönüyle sanat eserleri, geçmişten günümüze kadar toplumlarda sanatçıların ortaya koyduğu estetik kaygılar taşıyan birer iletişim aracı olmaktadır. Görsel anlatım biçiminin ilk örnekleri sayılan mağara devrindeki insanların çizdiği sembol ve şekiller iç dünyalarının dışa yansıması olarak duvarlarda yer almıştır. İlk insanların bu şekil ve sembollerle sağlamaya çalıştıkları iletişim olgusu aslında toplumsal yaşantının önemli bir aracı olarak tarih boyunca sanatla köklü bir ilişki içinde olmuştur. Sanat aslında farklı iletişim yollarıyla izleyicinin görme, işitme ve hissetme duyularına hitap ederken eserini ortaya koyan sanatçının ruh dünyasındaki pek çok olguyu sanat yoluyla dışa vurmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda sanat kitlelere ulaşma konusunda oldukça etkili bir iletişim aracı olduğundan söz edebiliriz. Bu araştırma ile, ekspresyonist tarzda çalışmalar üreten sanatçı Ayşe Kapusuz’un eserlerinin teknik ve estetik özellikleri bakımından incelenip değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma türlerinden olan doküman analizi (literatür tarama) yöntemi ile yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Since the first ages of history, art is an effort to express people's emotions and thoughts, imagination, and creativity in various ways. In this respect, artworks are a communication apparatus that carries aesthetic concerns in societies from past to present.      The symbols and figures drawn by people in the cave era, which are considered to be the first examples of visual expression, were placed on the walls as a reflection of their inner world. The communication phenomenon that the first people tried to provide with these shapes and symbols has actually been in a deep-rooted relationship with art throughout history as an important tool of social life.When art actually appeals to the senses of seeing, hearing, and feeling of the audience through different communication ways, it enables the artist who composes her artwork to express many phenomena in the spirit world through art. In this regard, art is an impactful communication tool to reach the masses. With this research, it is aimed to examine and evaluate the works of the artist Ayşe Kapusuz, who creates artworks in an expressionist technique, in terms of their technical and aesthetic features.

Keywords