AZERBAYCAN ŞAİRİ NİZAMİ GENCEVİ’NİN ESERLERİNDE AHİLİK

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-22 20:56:32.0
Language : Türkçe
Konu : Filoloji
Number of pages: 21-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 XII. yüzyıl Azerbaycan şairi İlyas Yusuf oğlu Nizami Gencevi 1141-1209 yılları arasında Azerbaycan’ın kadim şehri Gence ‘de yaşamıştır .   Şair saraylardan uzak sakin hayatı tercih etmiş , dünyaya  “ Hamse ”sini  ve lirik şiirlerden oluşmuş “Divanını”  Nizami Gencevi  adı ile tanıtmıştır. Nizaminin eserleri hale sağ iken tüm Şark alemine yayılmıştır. Daha sonraki asırlarda uzak Hindistan’da, Orta Asya’da, Avrupa’da Nizami eserleri tarihçilerin, yazarların, dilcilerin dikkat odağına dönüşür.  Fransa’da, İngiltere’de, Almanya’da, Rusya’da şairin yaratıcılığına yüksek merak uyanmıştır. Beşlik anlamına gelen “Hamse ”ye dahil olan “Sırlar Hazinesi”, “Leyla ve Mecnun”, “Hüsref ve Şirin” , “Yedi Güzel”, “İskender Name” eserleri ile tanınan Nizami ihtimal ki,  Azerbaycan ve Fars dillerinde  lirik şiirler ve gazeller yazmış, halk arasında yayılmış, meclislerde okunmuş, daha sonralar büyük hacimli eserler yazmaya başlamıştır.

Keywords

Abstract

XII. Century Azerbaijani poet İlyas Yusuf son Nizami Ganjavi lived in Ganja, the ancient city of Azerbaijan between 1141-1209. The poet preferred a quiet life away from palaces and introduced his "Hamse" and "Divan" consisting of lyrical poems to the world under the name Nizami Gencevi. While the works of the Nizam were still alive, they spread throughout the Eastern world. In the following centuries, Nizami's works become the focus of attention of historians, writers and linguists in distant India, Central Asia and Europe. High interest in the creativity of the poet has awakened in France, England, Germany and Russia. Known for his works of "Secrets Treasure", "Leyla ve Mecnun", "Husref and Sirin", "Yedi Guzel", "Iskender Name" included in the "Hamse" meaning quintet, Nizami is likely that lyrical poems and ghazals in Azerbaijani and Persian languages. He wrote, spread among the public, was read in assemblies, and later began to write large volumes of works.

Keywords