ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ VE DİJİTALLEŞEN SANAT BAĞLAMINDAKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2021-112
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-08 23:20:05.0
Language :
Konu : GÜZEL SANATLAR
Number of pages: 174-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya çapındaki ileri düzey teknolojik gelişmeler, bilimden sanata kadar birçok alanda; araştırma, uygulama ve deneyimleme için yeni teknik olanaklar sağlamıştır. Günümüz dünyasındaki onlarca alana yeni imkânlar yaratan bu ileri düzey teknolojik olanaklardan biri de Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisidir. AG teknolojisi, yapay ile gerçeğin temsilini bir potada eritebilme özelliği ile diğer teknolojilerin karşılaması zor olan imkânları sunabilme potansiyeli sayesinde oldukça dikkat çeken yeni bir teknolojidir. Bu teknoloji, tanışabilir teknolojilerin gelişmesi ve etkileşimin bu mobilite üzerinden kurulmasıyla oluşan bireysellik sayesinde hemen hemen her cihazda kullanılabilir hale gelmiş ve kullanım alanlarını oldukça çeşitlendirmiştir. Günümüzde ise çok sayıda artırılmış gerçeklik uygulaması endüstriden eğitime kadar birçok alanda kullanılmaya başlamıştır. Tarih boyunca bulunduğu dönemin teknolojik imkânlarından olabildiğince yararlanama arzusu ve potansiyeli taşıyan sanat kavramı da bu gelişmelere kayıtsız kalmamıştır. Özellikle dijitalleşme yolunda kendisini konumlandıran günümüz sanatı da, yeni uygulama alanları ve yeni deneyimleme yönetimleri fırsatı yakaladığı AG teknolojisinin sunduğu büyük potansiyel yararlanmaya başlamıştır. Artırılmış gerçeklik ve dijitalleşen günümüz sanatı üzerine yapılan bir araştırma özelliği taşıyan bu makale de, bahsedilen teknolojik gelişmenin sanat alanına sunduğu imkânları sanatsal uygulama örnekleri üzerinden tartışmaktadır.

Keywords

Abstract

Advanced technological developments around the world, technological developments from science to art; It provided new technical possibilities for research, application and experience. One of these advanced technological possibilities that create new possibilities for dozens of fields in today's world is Augmented Reality (AR) technology. AR technology is a technology that is very careful thanks to its ability to melt its artificial and realistic representation in a pot and to offer opportunities that are difficult to meet with other technologies. This technology has become available in almost every device and diversified its usage area, thanks to the development and development of acquaintable technologies and individuality through mobility. Nowadays, many augmented reality applications have started to be used in many fields, from industry to education. Throughout history, art, which has the desire and potential to benefit from the technological possibilities of the period as much as possible, did not remain in this development. It is not on the way of digitalization. The potential of AR technology, which has the opportunity of new application areas and new experience management, has started to benefit greatly. This article, which carries a research study on augmented reality and digitalized contemporary art, discusses the possibilities of technological development in terms of art applications in the example of art applications.

Keywords


 • Azuma, R. T. , (2001), “Augmented Reality: Approachesand Technical Challenges”, (Ed. Woodrow Barfieldand Thomas Caudell), Lawrence Erlbaum Associates, Chapter 2, pp. 27-63, Malibu, CA. [https://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf] Erişim Tarihi: 05.11.2020.

 • Azuma, R. T. , (1997) “A survey of augmented reality”, Presence, 6(4):355–385,1997.

 • Beyhan, H. , (2018), “Technology And Art, Journal of Arts”, 1 (1) , 13-22. [https://dergipark.org.tr/tr/pub/jarts/issue/39196/461233] Erişim Tarihi: 15.10.2020.

 • Coşkun, C. , (2017), “Bir Sergileme Yöntemi Olarak Artırılmış Gerçeklik”, Sanat ve Tasarım Dergisi, (20), 61-75. DOI: 10.18603/sanatvetasarim.370723

 • Donna R. , Berryman, (2012), “Augmented Reality”, A Review, Medical Reference Services Quarterly, 31:2, 212-218, DOI: 10.1080/02763869.2012.670604

 • Jensen, K. B. , (2007), “Mixed Media: From Digital Aesthetics Towards General Communication Theory”. NorthernLights: Film & Media StudiesYearbook, 5(1) 7-24.

 • Johnson, H. ve Shaw, J. S., (2005), “Glossary of Digital Art and Printmaking”, Digital Art Practices & Terminology Task Force (DAPTTF). [http://www.bermangraphics.com/dapttf/GlosDigArt.pdf] Erişim Tarihi: 28.11.2020.

 • Kangdon, L. , (2012), "Augmented Reality in Education and Training", Tech Trends, 56 (2) : 13–21.

 • Kurtuluş, Ö. , (1996), “Yirminci Yüzyılın Etkileşim Ortamında Sanatçı ve Teknoloji”, Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı:345, Ankara: TÜBİTAK Yayınevi.

 • Lee, H. Y. & Lee, W. H. , (2014), “A Study on Interactive Media Art to Apply Emotion Recognition”, International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering Vol. 9, No. 12, (2014), s. 431-442.

 • [http://dx.doi.org/10.14257/ijmue.2014.9.12.37] Erişim Tarihi:15.10.2020.

 • Navab N. , Feuerstein M. , & Bichlmeier C, (2007), “Laparoscopic Virtual Mirror New Interaction Paradigm for Monitor Based Augmented reality”, In Virtual Reality Conference, VR’07. IEEE, 43–50.

 • Paul, C. , (2003), “Digital Art”, Thames & Hudson Ltd, London.

 • Sağlamtimur, Z. , (2010), "Dijital Sanat", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol:10 - Sayı/No:3, 213–238.

 • Sturman, D. J. & Zeltzer, D. , (1994), “A Survey of Glove-based Input”, IEEE Computer Graphics and Applications, 14(1), 30.

 • Tabusca, A.(2014), "Augmented Reality-Need, Opportunity or Fashion." Journal of Information Systems & Operations Management, vol. 8, no. 2. pages 307-315.

 • [https://ideas.repec.org/a/rau/journl/v8y2014i2p307-315.html] Erişim Tarihi: 19.11.2020.

 • Wands, B. (2006), Dijital Çağın Sanatı, (Çev., O. Akınhay), Akbank Yayıncılık, İstanbul.

 • Yıldırım, M. , (2019), “Artırılmış Gerçeklik Tasarımları ve Dijital Art’a Çevresel Yansımaları”, Journal of Environmentaland Natural Studies, Volume, 1, Issue 1, Pages, 27 -38.

 • [https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/964274] Erişim Tarihi: 10.10.2020.

 • Yılmaz, R. , Göktaş, Y. , (2018), “Using Augmented Reality Technology in Education”, Cukurova University Faculty of Education Journal, 47 (2) , 510-537. [https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/40033/376066] Erişim Tarihi: 14.10.2020.

                                                                                                    
 • Article Statistics