BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DURUMUNA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2021-112
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-16 13:01:57.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 51-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersinin genel amaçlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Tarama modelinde betimsel bir araştırma olan çalışmanın örneklemini 1040 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen kişisel bilgiler ve beden eğitimi dersine yönelik görüşlerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalama değerleri ile grup karşılaştırmalarında t-testi ve Anova testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin beden eğitimi dersini gerekli gördükleri ve beden eğitimi dersi genel amaçlarının gerçekleştiğini düşündükleri belirlenmiştir. Öğrenciler beden eğitimi dersi ile ilgili olarak en fazla "dersin genel amaçlarının günlük yaşama uygun" olduğuna, en az "beden eğitiminin seçmeli ders olması gerektiği" görüşüne katılmaktadırlar. Öğrencilerin beden eğitimi dersi genel amaçlarının gerçekleşme düzeylerine yönelik görüşlerinin "cinsiyet, okul türü, beden eğitimi dersini gerekli görme, okulda yeterli sayıda beden eğitimi öğretmeni olması ve beden eğitimi dersine severek katılma" durumuna göre dağılımları arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The objective of this study is to determine the opinions of the students attending high school concerning the general purposes of the course of phtsical education. The sample of the research, which is a descriptive research in the scanning model, consist of 1040 high school students. Percentage, frequency and arithmetic mean values, t-test and Anova test were used to evaluated of research data. At the end of research, it was determined that the students considered physical education lesson necessary and that the general purposes of the physical education lesson were realized. The opinion the students most agreed with concerning the course of physical education was that "the general purposes of the course are compatible with the daily life", and the one they least agreed with was that "the physical education should be an elective course". The students thought that the factors that were most effective on the course achieving its general purposes were that "the school didn't have adequate tools and equipment" and "inadequacy of the sports halls/facilities the schoolhad"; and that the factors that had relatively less effect were that "the course was taught in coed classes" and "the inadequacy of the number of the teachers of physical education".

Keywords


 • Çelik, Z., Pulur, A. (2011). “Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları”, Van/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (8) Özel Sayı, 115-121.

 • Demirel Ö. (2001). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Pegem Yayıncılık, Ankara.

 • Eğitim Sen. (2019). 2018-2019 Eğitim Durumu Raporu. https://egitimsen.org.tr/2018-2019- egitim-ogretim-yilinda-egitimin-durumu-raporu/ adresinden erişildi. (ET:15.11.2020)

 • Eğitim Reformu Girişimi. (2018). Eğitim İzleme Raporu 2017-2018. https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/ adresinden erişildi. (ET:15.11.2020)

 • Ertürk S. (1973). Eğitimde program geliştirme, Yelkentepe Yayınları, Ankara.

 • Göktaş, Z., Arıkan, N. (2007). “İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentilerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 1-11.

 • İmamoğlu, F.A. (1989). Yüksek öğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin yönetimi ve etkinliği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • İnal, A. N. (2006). Beden eğitimi ve spor bilimi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 • Karasar, N. (1994); Bilimsel araştırma yöntemi (6. Basım), 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd, Ankara.

 • Kılıç, M. (2015). Okul spor tesislerinin ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi derslerine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Kishalı, N.F. (1999). İlköğretimde beden eğitimi ve spor derslerinin uygulanabilirliliği (Samsun ili örneği), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 • Koca, C., Demirhan, G. (2004). “An examination of high school students’ attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation”, Perceptual and Motor Skills, 98(3), 754-758.

 • Mamak, H. (2012). “İlköğretim okullarında beden eğitimi ve spor derslerinin amaçlarına ulaşma düzeyini etkileyen faktörler”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 109-115.

 • MEB. (1988). İlköğretim okulları, lise ve dengi okullar beden eğitimi dersi öğretim programları, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

 • MEB. (2018). Ortaöğretim beden eğitimi ve spor dersi (9,10,11 ve 12. sınflar) öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120203530835-Beden%20Egitimi adresinden erişildi. (ET:19.10.2020)

 • MEGSB. (1988). İlköğretim okulları, lise ve dengi okullar beden eğitimi dersi öğretim programları, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

 • Öçalan, M., Erdoğdu, M. (2009). “Ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi dersinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 280-291.

 • Özdağ, S., Kürkçü, R. ve Pepe, K. (2008). “Farklı cinsiyetteki lise 2. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersinden beklentileri ve beklentilerinin gerçekleşme düzeyi”, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15), 81-89.

 • Sönmez, Ö. (2006). Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi genel amaçlarının gerçekleşmesi düzeyine ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixth ed.), Pearson New International Edition. Boston.

 • Taşğın, Ö. ve Tekin, M. (2009). “Çeşitli değişkenlere göre ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum ve görüşleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 457-466.

 • Taşmektepligil, Y., Yılmaz, Ç., İmamoğu, O. (2006). “İlköğretim okullarında beden eğitimi ders hedeflerinin gerçekleşme düzeyi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV(4), 139-147.

 • Yalçınkaya, M., Saraçoğlu, A.S.,Varol, S.R. (1993). “Üniversite öğrencilerinin spora ilişkin beklentileri”, Spor Bilimleri Dergisi, 2(4), 12-26.

 • Yıldırım, Y. (1997). Lise beden eğitimi dersleri müfredat programında belirtilen beden eğitimi genel amaçları ile atletizm eğitimi için belirlenen özel amaçların gerçekleşme düzeyleri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

 • Yüksel, M. (2014). “Cinsiyet ve Spor”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(XIX), 663-684.

 • YÖK. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programı https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-OgretmenYetistirme-Lisans-Programlari/Beden_Egitimi_ve_Spor_Ogretmenligi adresinden erişildi. (ET:13.08.2020).

                                                                                                    
 • Article Statistics