BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DURUMUNA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 51-63
Year-Number: 2021-112

Abstract

Bu araştırmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersinin genel amaçlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Tarama modelinde betimsel bir araştırma olan çalışmanın örneklemini 1040 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen kişisel bilgiler ve beden eğitimi dersine yönelik görüşlerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalama değerleri ile grup karşılaştırmalarında t-testi ve Anova testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin beden eğitimi dersini gerekli gördükleri ve beden eğitimi dersi genel amaçlarının gerçekleştiğini düşündükleri belirlenmiştir. Öğrenciler beden eğitimi dersi ile ilgili olarak en fazla "dersin genel amaçlarının günlük yaşama uygun" olduğuna, en az "beden eğitiminin seçmeli ders olması gerektiği" görüşüne katılmaktadırlar. Öğrencilerin beden eğitimi dersi genel amaçlarının gerçekleşme düzeylerine yönelik görüşlerinin "cinsiyet, okul türü, beden eğitimi dersini gerekli görme, okulda yeterli sayıda beden eğitimi öğretmeni olması ve beden eğitimi dersine severek katılma" durumuna göre dağılımları arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The objective of this study is to determine the opinions of the students attending high school concerning the general purposes of the course of phtsical education. The sample of the research, which is a descriptive research in the scanning model, consist of 1040 high school students. Percentage, frequency and arithmetic mean values, t-test and Anova test were used to evaluated of research data. At the end of research, it was determined that the students considered physical education lesson necessary and that the general purposes of the physical education lesson were realized. The opinion the students most agreed with concerning the course of physical education was that "the general purposes of the course are compatible with the daily life", and the one they least agreed with was that "the physical education should be an elective course". The students thought that the factors that were most effective on the course achieving its general purposes were that "the school didn't have adequate tools and equipment" and "inadequacy of the sports halls/facilities the schoolhad"; and that the factors that had relatively less effect were that "the course was taught in coed classes" and "the inadequacy of the number of the teachers of physical education".

Keywords