AYDIN ÖZKAN KOLEKSİYONU'NDAKİ BİZANS SİKKELERİ

Author :  

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-30 22:40:58.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi, Arkeoloji, Nümismatik, Sikke
Number of pages: 268-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Koleksiyoner Aydın Özkan’ın sikke koleksiyonundaki Bizans sikkelerinin tanıtımı ve belgelenmesi bu çalışanın konusunu oluşturmaktadır. Aydın Özkan 2008 yılında Ankara Etnoğrafya Müzesi Müdürlüğü’ne kayıt olduktan sonra antik sikkeler ile koleksiyonunu zenginleştirmiştir. Koleksiyonda Grek, Roma, Bizans, Sasani, Memluk, Kilikya Ermeni Krallığı, Anadolu Selçuklu, Mardin Artuklu, Venedik ve Osmanlı sikkelerini içeren toplam 1189 adet antik sikke bulunmaktadır. Aydın Özkan’ın sikke koleksiyonunda 75 adet Bizans sikkesi yer alır. Koleksiyondaki sikkelerden 5’i altındır. Sikkelerin 70’i ise bronzdur. Çalışmanın konusunu oluşturan Bizans sikkeleri İmparator I. Anastasius ile II. Andronikos ve IX. Mikhael dönemleri arasını kapsamaktadır. 70 bronz sikkenin bulunduğu koleksiyondaki Bizans sikkeleri çeşitli grafik ve tablolarla desteklenmiştir. Böylece, Anadolu’da Bizans sikkeleri üzerine yayın yapan araştırmacılara ışık tutması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The subject of this article is the promotion and documentation of Byzantine coins from Collector Aydın Özkan's coin collection. After enrolling at Ankara Ethnography Museum Directorate in 2008, Aydın Özkan has enriched his collection with ancient coins. There are total of 1189 ancient coins in the collection, which include Greek, Roman, Byzantine, Sassanid, Mamluk, Cilician Armenian Kingdom, Anatolian Seljuk, Mardin Artuklu, Venice and Ottoman coins. There are 75 Byzantine coins in Aydın Özkan's coin collection. 5 of the coins in the collection are gold. 70 of the coins are bronze. Byzantine coins, which are the subject of this study, covers the period between Emperor Anastasius I, Andronikos II and Mikhael IX. The Byzantine coins in the collection, which includes 70 bronze coins, supported with various graphics and tables, and it is aimed to shed light on the researchers who study on Byzantine coins in Anatolia.

Keywords


 • Artuk, İ., (1982), “Nümismatik İlmi ve Faydalarına Kısa Bir Bakış”, Türk Nümismatik Dergisi 9; 10.

 • Aydos, O. S., (2008), “Taşınır Kültür Varlığı Koleksiyonculuğuna İlişkin Değerlendirmeler”, Ankara Barosu Dergisi, 66/4, s. 62-75.

 • Demirel-Gökalp, Z., (2009), Yalvaç Müzesi Bizans Sikkeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge- nel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

 • Demirel-Gökalp, Z., (2009), "Malatya Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Bizans Anonim Follisle- ri", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, Sayı 1, s. 217–250.

 • Demirel-Gökalp, Z., (2013), “Bizans Ekonomisi”, (Ed. L. Kayapınar), Bizans Tarihi Anadolu Üniversitesi, s. 202-229, Eskişehir,

 • Durmaz, Ö., (2012), “Grafik Tasarım Tarihi İle İlgili Kişisel Koleksiyonların Sanal Ortamda Kamusallaşması”, Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları, 17-18 Mayıs: 1-11.

 • Evren, B., (1995), “Gerçek Koleksiyoncu Kimdir?”, Tombak, Antika Kültürü, Koleksiyon ve Sanat Dergisi 6: s. 54-57.

 • Handy, M., (1985), Studies in the Byzantine Monetary Economy c.300-1450, Cambridge.

 • Grıerson, P., (1999), Byzantine Coinage, Dumborton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C.

 • Karanfil, S., (2019), Kocaeli Müzesindeki Bizans Sikkeleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 • Konukçu, İ., (2007), Özel Koleksiyonların Müzelere Dönüştürülmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Laıou, A. E., (2002), “The Byzantine Economy: An Overview”, (Ed. Angeliki E. Laiou), The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century 3, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C, s. 1145-1164.

 • Lowıck, N.M., S. Bendall ve P:D:Whıttıng, (1977), The Mardin Hoard Islamic Countermarks on Byzantine Folles, Hampshire.

 • Metcalf, D.M., (1969), The Origins of the Anastasius Currency Reform, Amsterdam.

 • MORRISSON, C., (2002), Antik Sikkeler Bilimi Nümismatik Genel Bir Bakış, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

 • Morrısson, C., (2002a), “Byzantine Money: Its Production and Circulation” (Ed. Angeliki E. Laiou), The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century 2, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C, s. 909

 • Önen, Z., G. Tunç ve M. Türkyılmaz, (2007), Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik I Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Vekam Yayınları, Ankara.

 • Özme, A., (2010), “Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Bizans sikkeleri”, 1. Uluslararası Sevgi Gö- nül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, s. 148–150.

 • Targaç, M.İ., (2016), Türkiye’de Antik Sikke Koleksiyonerliği Olgusu ve Anadolu Baskılı Sik- keler Genelinde “Kalkedon-Kadıköyü”,

 • erişim tarihi:08.04.2020

 • Tek, A. T., (2002),Arykanda Kazılarında Bulunan Antik Sikkeler Üzerinde Yeni İncelemeler: 1971-2000 Sezonları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Tek, A.T., Z. Demirel Gökalp, (2010), “12. Yüzyıl Bizans Dünyasında Para”, 1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, s. 178–186.

 • Tekin, O., (1994), Grek ve Roma Sikkeleri, Yapı Kredi Koleksiyonları-2, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • Tekin, O., (1996), “Aşağıanzaf (Van) Kazısında İslami Kontrmarklı Bir Bizans Sikkesi”, Top- lumsal Tarih 36, s. 48-50.

 • Tekin, O., (2004), Eski Yunan, Roma ve Bizans Altın Sikkeleri”, (Ed. Ş. Şentürk ve S. Özpala- bıyıklar), Altının İktidarı, İktidarın Altınları: Yapı Kredi Altın Sikke Koleksiyonu Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, s. 39-67.

 • Weller, H., (1975),“Turkie Countermarks”, The Numismatic Circular 83, s. 475-77.

 • Ünal, C. (2015), Bizans Sikkelerinde Kutsal Kişi Tasvirleri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

 • Vryonıs, S. Jr., (1975), “Nomadization and Islamization in Asia Minor”, DOP, 29, s. 41-75.

                                                                                                    
 • Article Statistics