ATIK YÖNETİMİ, SERA GAZI EMİSYONLARI VE TÜRKİYE: AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 194-216
Year-Number: 2021-112

Abstract

Avrupa Birliği, genel olarak küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak gezegenin çevresel felaketlerle karşı karşıya olduğuna inanıldığı için sürdürülebilir yeşil dönüşüme liderlik etmeyi hedeflemektedir. Bu öncü misyonun bir göstergesi olarak Avrupa Komisyonu tarafından, ısınan atmosfere, değişen iklime ve kirli havaya bir tepki olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı ortaya konulmuştur. Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonunun söz konusu olduğu adil ve rekabetçi bir ortamda Avrupa Birliği ülkelerinin ve vatandaşlarının dönüşümünü hedeflemektedir. Söz konusu bu dönüşümün, AB üyelik sürecinde olan Türkiye için de bazı etkileri olacağı ve buna bağlı olarak çeşitli fırsatlar ortaya çıkartacağı aşikârdır. Çalışmada; Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atık yönetimi, sera gazı emisyonu ve Türkiye’ye yönelik muhtemel etkiler değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur. Ayrıca, bir eylem araştırması ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki atık emisyonlarının Avrupa Birliği ve Türkiye'deki etkileri analitik bir bakış açısıyla karşılaştırmalı biçimde analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atık yönetimi hakkında detaylı ve objektif çalışmalar gerçekleştirerek olası fırsatları değerlendirmesi ve bunun yanı sıra olumsuz etkilere karşı etkili önlemler alması gerektiği ortaya konulmuştur. Yeni bir olgu olan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili olarak literatürde özellikle Türkiye atık yönetimi sektörü açısından sera gazı emisyonu etkilerinin incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır ve bu alanda ulusal ve uluslararası literatüre katkı yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The European Union (EU) aims to lead sustainable green transition as it is generally believed that the planet faces environmental disasters as a result of climate change. As an indication of this pioneering mission, the "European Green Deal" has been put forward by the European Commission as a reaction to the warming atmosphere, changing climate and polluted air. The European Green Deal aims to transform EU countries and their citizens in a fair and competitive environment with zero greenhouse gas emissions by 2050. It is correspondingly obvious that this transformation would reveal some impacts and opportunities for Turkey that is in the EU accession process. In this study; the waste management, greenhouse gas emissions and the potential impacts for Turkey within the scope of the European Green Deal are evaluated and recommendations offered. Moreover, benefitting the action research study, the European Green Deal within the scope of waste emissions, the effects on the European Union and Turkey have been analyzed in a comparative way with an analytical perspective. According to the analysis, it has been demonstrated that Turkey should perform detailed and objective assessments on waste management in order to seize the potential opportunities and take effective measures against the negative effects within the scope of the European Green Deal. In this study, the European Green Deal has been examined amongst the effects of greenhouse gas emissions within the scope of waste management field for Turkey which is a new phenomenon that was not demonstrated in the literature and consequently a national and international contribution to literature was made in this field.

Keywords